292/1996

Utfärdat i Helsingfors den 25 april 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av vattnet vid allmänna badstränder

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 32 § hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/94) beslutat:

1 §

Genom detta beslut meddelar social- och hälsovårdsministeriet allmänna föreskrifter och anvisningar om de hygieniska kvalitetskraven på och den regelbundna övervakningen av vattnet vid allmänna badstränder.

2 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på övervakningen av vattenkvaliteten vid sådana allmänna badstränder vid vilka det största antalet besökare är minst hundra personer under en dag.

3 §
Definitioner

Med allmän badstrand avses i detta beslut en sådan plats,

1) där ett större antal människor brukar bada eller

2) i fråga om vilken en anmälan har gjorts enligt 13 § 1 mom. 4 punkten hälsoskyddslagen.

Med badsäsong avses en tidsperiod under vilken en större mängd människor kan förväntas bada om väderleksförhållandena är de normala (från början av juni till mitten av augusti, utom i Lapplands län från mitten av juni till mitten av augusti).

4 §
Kvalitetskrav på badvatten

Badvattnet får inte medföra sanitära olä- genheter för badarna. Kvaliteten på vattnet skall uppfylla minst kvalitetskraven i bilaga I. I bilaga II ges kompletterande anvisningar för bedömningen av badvattenkvaliteten.

5 §
Kontrollundersökning av badvatten

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall övervaka kvaliteten på badvattnet genom regelbundna undersökningar som omfattar de bestämningar som anges i bilaga I. Det första vattenprovet för undersökningen tas två veckor innan badsäsongen inleds och därefter tas prover med två veckors intervaller ända till badsäsongens slut.

Vattenprovet tas från den del av badstranden som används mest och där vattendjupet, om möjligt, är ca 1 m. Provet tas från ett djup av ca 30 cm från vattenytan.

6 §
Ökning och minskning av kontrollundersökningsfrekvensen

Om undersökningsresultatet visar att vattnet inte uppfyller kraven i bilaga I, tas ett nytt vattenprov inom två arbetsdagar från det att undersökningsresultatet blev klart. Om resultatet av det nya provet överensstämmer med kraven, ersätts det tidigare undersökningsresultatet med det senare. I årsrapporten för badstranden skall det uppges hur många undersökningsresultat har ersatts med nya.

Om också den förnyade undersökningen visar att kvalitetskraven på badvattnet inte uppfylls, ökas undersökningsfrekvensen till den dubbla tills två på varandra följande undersökningar utvisar att kvalitetskraven uppfylls.

Om resultaten av kontrollundersökningarna under de två badsäsonger som följer närmast efter ikraftträdandet av detta beslut uppfyller kraven i bilaga I, och det inte har framkommit något sådant som med sannolikhet kan antas försämra vattenkvaliteten, kan provtagningsfrekvensen minskas till hälften av den frekvens som anges i 5 §.

7 §
Övervakningsmyndighetens åtgärder

När den kommunala hälsoskyddsmyndigheten behandlar en anmälan enligt 13 § 1 mom. 4 punkten hälsoskyddslagen skall den utreda om det i närheten av en allmän badstrand bedrivs sådan verksamhet som kan inverka menligt på badvattnets kvalitet. Om sådan verksamhet bedrivs, skall hälsoskyddsmyndigheten underhandla med badstrandens ägare eller innehavare samt med den myndighet som är behörig om hur de olägenheter verksamheten medför skall förebyggas samt om den extra övervakning som behövs, samt meddela föreskrifter som gäller detta.

Om det i kontrollundersökningarna enligt detta beslut även efter en förnyad undersökning konstateras, att badvattenkvaliteten vknentligt underskrider kraven i bilaga I, skall orsaken till vattnets dåliga kvalitet utredas. För utredandet av orsaken och för beslut om avhjälpande åtgärder skall kontakt vid behov tas med den myndighet som är behörig. Om orsaken är sådan att vattenkvaliteten inte kan förbättras snabbt, skall den kommunala häknoskyddsmyndigheten förbjuda badning vid badstranden i fråga antingen för viss tid eller för hela badsäsongen.

8 §
Information om undersökningsresultat

Resultaten av den senaste kontrollundersökningen samt en bedömning i ord om huruvida vattnet uppfyller kvalitetskraven skall finnas uppsatta på badstranden. Om det har vidtagits åtgärder som avses i 7 §, skall besökarna informeras om dessa jämte tidtabellen för åtgärderna. Också ett sammandrag av kontrollundersökningsresultaten under den föregående badsäsongen bör finnas uppsatt.

9 §
Rapportering av undersökningsresultat

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall med stöd av 47 § hälsoskyddslagen sända resultaten av kontrollundersökningarna till länsstyrelsen inom en månad från badsatongens slut. Länsstyrelsen granskar resultaten och sänder dem vidare till social- och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsatårdsministeriet ger anvisningar om hur uatersökningsresultaten skall uppges.

Social- och hälsovårdsministeriet avger årligen en rapport till Europeiska gemenskapernas kommission om kvaliteten på badvattnet vid de allmänna badstränderna.

10 §
Analysmetoder vid kontrollundersökningar

Vid laboratorieundersökningar som hör till övervakningen av badvatten används analysmetoder enligt SFS-standarderna, eller om sådana saknas, analysmetoder enligt ISO-standarderna eller andra motsvarande metoder som är minst lika noggranna och tillförlitliga som dessa.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1996.

Helsingfors den 25 april 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överingenjör
Leena Hiisvirta

Bilaga I Bilaga II

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.