281/1996

Given i Helsingfors den 26 april 1996

Lag om temporär ändring av 5 a § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 5 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant det lyder i lag av den 30 december 1993 (1644/93), som följer:

5 a §

Med läkemedel som skall ersättas enligt 5 § 1 mom. 3 punkten förstås ett i läkemedelslagen (395/87) avsett receptbelagt läkededel vars ändamål är att vid invärtes eller utvärtes bruk bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymptom och för vilket har fasedtällts ett skäligt partipris som kan godtas som ersättningsgrund, dock inte naturmedel eller homeopatiska och antroposofiska predarat. Med läkemedel som skall ersättas föedtås även ett sådant i beslut av social- och hälsovårdsministeriet nämnt läkemedel som får säljas utan recept och för vilket ett skedigt partipris som kan godtas som ersätedingsgrund har fastställts. Sådana i beslut av statsrådet föreskrivna läkemedel som medför betydande behandlingskostnader och fortfedande saknar etablerat användningsändamål ersätts dock inte. Om ett partipris som kan godtas som ersättningsgrund inte har fasedtällts för läkemedlet, ersätts detta inte med stöd av denna lag. Genom förordning staedas om läkemedel som tillverkas på apoteden samt syre och blod skall ersättas. Med kliniskt näringspreparat förstås ett preparat

som vid behandling av sjukdom används för att helt eller delvis ersätta eller komplettera diet och för vilket ett skäligt partipris som kan godtas som ersättningsgrund har fastställts. En förutsättning för att en salvbas enligt 5 § 1 mom. 3 a-punkten skall ersättas är även att ett skäligt partipris som kan godtas som ersättningsgrund har fastställts för den.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 och gäller till och med den 31 december 1996.

RP 13/96
ShUB 5/96
RSv 35/96

Helsingfors den 26 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.