268/1996

Given i Helsingfors den 22 april 1996

Förordning om ändring av 5 och 18 §§ förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 17 december 1993 om förmåner i samband med arbetskraftsservice (1253/93) 5 § 1 mom. 2 punkten och 18 § 1 mom. samt

fogas till 18 § ett nytt 4 mom. som följer:

5 §
Förutsättningar för beviljande av ersättning för resekostnader

För att resekostnadsersättning skall kunna beviljas förutsätts


2) att arbetsplatsen är belägen eller att underhandlingarna om ett arbetsförhållande äger rum i Finland utanför pendlingsreginden för sökandens boningsort.


18 §
Ersättningsgrunder för förmånerna

Resekostnaderna för resor enligt 8 § och resekostnader som föranleds av åtgärder som avses i 11 § betalas enligt andra reseklassen i resereglementet i statens tjänstekollektivavtal.


Ersättningsgrunden för resekostnader enligt 6 § som skall ersättas i form av rörlighetsunderstöd är kilometer antalet multiplicerat med 0,75 mk. Övernattningskostnaderna betalas enligt resereglementet i statens tjänstekollektivavtal.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.