267/1996

Given i Helsingfors den 22 april 1996

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) 40 §, 65 § 1 mom., 87 §, 102 § 1 mom., 118, 133, 146, 152 och 168 §§, 178 § 5 mom., 202 och 232 §§, 250 § 3 mom., 252 § 4 mom., 261 § 3 mom. och 263 § 4 mom.,

av dessa 40 § sådan den lyder i förordning av den 7 juni 1995 (849/95), och

fogas till 102 § ett nytt 3 mom. som följer:

40 §
Anordning för förhindrande av olovlig användning eller fordonslarm

1. Kravet i 83 b § vägtrafiklagen på att bilar skall vara försedda med en anordning som förhindrar olovlig användning anses vara uppfyllt om bilen är e-godkänd i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon (74/61/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 95/56/EG. Ett fordon i kategori M1 skall dessutom vara försett med en i enlighet med nämnda direktiv e-godkänd anordning som hindrar körning. Om ett fordon i någon annan kategori är försett med en anordning som hindrar körning, skall också den vara e-godkänd i enlighet med nämnda direktiv.

2. I motorredskap som byggts på bilunderrede godkänns tändningslås som en anordning för förhindande av olovlig användning.

3. Om en bil är försedd med fordonslarm, skall bilen vara typgodkänd eller fordonslarmet vara e-godkänt i enlighet med direktiv 95/56/EG.

65 §
Skyddsanordningar för barn

1. Som en barnstol eller någon annan för barn och för den som är kortare än 150 cm avsedd skyddsanordning enligt 88 § 3 och 4 mom. vägtrafiklagen godkänns en barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning som har godkänts enligt E-reglementet nr 44/03.


87 §
Sidolyktor

Sidolyktorna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 91.

102 §
Speciella stadganden om bussar

1. Utöver vad som stadgas i denna förordning skall en buss i kategori M2 och M3 vars bredd är högst 2,5 meter och längd högst 12 meter eller, i fråga om en buss med ledkonstruktion 18 meter, motsvara kraven enligt E-reglementet nr 36/01 eller 52/01 eller enligt ministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning.


3. Brandsäkerheten hos inredningsmaterialet i fordon i kategori M3 som är avsedda för transport av fler än 22 passagerare skall motsvara kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv om brinnegenskaperna hos material som används i inredningen till vissa kategorier av motorfordon (95/28/EG).

118 §
Körriktningsvisare

Körriktningsvisare på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/759/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/277/ EEG, eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 6/01 eller 50.

133 §
Skyddshjälm för motorcyklist

En sådan skyddshjälm för motorcyklist som är godkänd i enlighet med E-reglementet nr 22/04 och en skyddshjälm som uppfyller kraven i standarden FMVSS 218 anses vara av godkänd modell enligt 89 § vägtrafiklagen.

146 §
Körriktningsvisare

Körriktningsvisare på mopeder skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/759/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/277/EEG, eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 6/01 eller 50.

152 §
Skyddshjälm för mopedist

En sådan skyddshjälm för mopedist som är godkänd i enlighet med E-reglementet nr 22/04 och en skyddshjälm som uppfyller kraven i standarden FMVSS 218 anses vara av godkänd modell enligt 89 § vägtrafiklagen.

168 §
Körriktningsvisare

En traktors körriktningsvisare skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/759/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/277/EEG, eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 6/01.

178 §
Sidolyktor

5. Sidolyktorna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 91.


202 §
Skyddshjälm för snöskoterförare

En sådan skyddshjälm för snöskoterförare som är godkänd i enlighet med E-reglementet nr 22/04 eller uppfyller kraven i standarden FMVSS 218 anses vara av godkänd modell enligt 89 § vägtrafiklagen.

232 §
Sidolyktor

Sidolyktorna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 91.

250 §
Körriktningsvisare

3. Körriktningsvisare på släpvagn till traktor skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/759/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/277/EEG, eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 6/01.

252 §
Sidolyktor

4. Sidolyktorna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 91.


261 §
Körriktningsvisare

3. Körriktningsvisarna skall vara e-godkända i enlighet med direktiv 76/759/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/277/EEG, eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 6/01.

263 §
Sidolyktor

4. Sidolyktorna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 91.1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996 och gäller fordon som första gången tas i bruk den dag då förordningen träder i kraft eller därefter.

2. Ändringen av 40 § 1 och 3 mom. gäller bilar som typbesiktas som bilar i en ny typserie eller som typgodkänns den 1 januari 1997 eller första gången tas i bruk den 1 oktober 1998 eller därefter, och fordonslarm som tas i bruk den 1 oktober 1998 eller därefter. Ändringen av 40 § 2 mom. gäller också fordon som redan tagits i bruk.

3. Ändringen av 65 § 1 mom. gäller sådana skyddsanordningar för barn som tillverkas i Finland, införs i landet eller saluförs den 1 januari 1999 eller därefter.

4. Ändringen av 87 §, 178 § 5 mom., 232 §, 252 § 4 mom. och 263 § 4 mom. gäller sidolyktor som monteras i fordon som första gången tas i bruk den 1 januari 1997 eller därefter.

5. Förordningens 102 § 3 mom. gäller bussar som tas i bruk den 1 oktober 1999 eller därefter.

6. Ändringen av 118, 146 och 168 §§, 250 § 3 mom. och 261 § 3 mom. gäller körriktningsvisare som monteras i fordon som första gången tas i bruk den 1 januari 1997 eller därefter.

7. Ändringen av 133, 152 och 202 §§ gäller skyddshjälmar som tillverkas i Finland, införs i landet eller saluförs den 1 januari 1999 eller därefter.

Helsingfors den 22 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.