265/1996

Utfärdat i Helsingfors den 17 april 1996

Handels- och industriministeriets beslut om statligt understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensbetingelser

Handels- och industriministeriet har beslutat:

Tillämpningsområde
1 §

Handels- och industriministeriet kan använda det anslag och den bevillningsfullmakt som för att trygga den finska varvsindustrins konkurrensbetingelser har anvisats under momentet 32.50.46 i statsbudgeten för att beviljas som stöd till varvsindustrin i enlighet med Europeiska gemenskapernas råds direktiv (90/684/EEG, nedan varvsdirektivet) och enligt vad som bestäms i detta beslut och i motiveringarna till nämnda moment i budgeten.

Om inget annat följer av detta beslut, tillämpas statsrådets beslut om allmänna förkrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65) när understöd beviljas, används, betalas ut och användningen av det övervas.

2 §

Handels- och industriministeriet kan betala understöd till ett aktiebolag som har registrerats i Finland eller till ett annat varvsföretag som har registrerats i Finland för finansiering av nybyggnad av ett fartyg som avses i punkt a) och av ombyggnad av ett fartyg som avses i punkt b) i artikel 1 i varvsdirektivet, förutsatt att nybyggnaden eller ombyggnaden genomförs i Finland och beställare är någon annan än finska staten.

3 §

Varvsföretaget skall ha förutsättningar för en fortsatt lönsam verksamhet. När understöd beviljas beaktas bl.a. sysselsättningslrset på den ort där varvet finns, utnyttjandet av ny teknologi i varvets produktion och produktionsmetoder, projektets effekter när det gäller att främja transporterna inom den finska utrikeshandeln samt vilken effekt konkurrentländernas stöd har på den finska varvsindustrins konkurrenskraft.

Understödets storlek
4 §

Understödets storlek övervägs särskilt för varje projekt.

I enlighet med 4 artikeln i varvsdirektivet kan understödet vara högst nio procent av det avtalade priset för nybyggnad av ett fartyg och högst fyra och en halv procent av det avtalade priset för nybyggnad av ett litet fartyg eller ombyggnad av ett fartyg. Om projektet har beviljats annat statligt stöd, får totalbeloppet av detta och det understöd som avses i detta beslut inte överskrida maximibeloppet för understödet.

Understöd beviljas för ett enskilt projekt endast till den del som priset för ett fartyg eller för ombyggnaden inte överskrider 500 miljoner mark.

Ansökan och utbetalning
5 §

Beslut om att bevilja understöd fattas utgående från en skriftlig ansökan som lämnats in till handels- och industriministeriet. I ansökan skall inbegripas ett utdrag ur handelsregistret, en näringsanmälan eller andra uppgifter om sökanden, verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen jämte revisorernas berättelse för den senaste räkenskapsperioden, avtalet om projektet, ett bindande anbud eller någon annan motsvarande utredning över projektet samt övriga uppgifter som handels- och industriministeriet i varje enskilt fall anser nödvändiga.

Handels- och industriministeriet kan på förhand, medan anbudstävlan för ett projekt pågår, fatta beslut om att understöd kommer att beviljas, om det är sannolikt att sökandens anbud kommer att leda till att avtal ingås.

I det beslut som gäller understöd nämns åtminstone understödsandelen, understödets maximibelopp, projektets tidtabell samt de villkor som gäller understödet och som föranleds av eventuella internationella avtal.

Understödet betalas in på varvsföretagets bankkonto enligt projektets storlek och hur det framskrider.

Vid finansieringen av nybyggnaden av ett fartyg betalas i regel 10 procent av understödet när avtalet har undertecknats, 30 prrsent när arbetet har inletts, 30 procent när fartyget har sjösatts och 30 procent när det har överlåtits. Vid finansieringen av orsyggnaden av ett fartyg betalas av understrset i regel 30 procent när arbetet har inletts och 70 procent när det har överlåtits.

I samband med ansökningarna om utbetalning skall en tillförlitlig utredning företes om att projektet befinner sig i det skede som utbetalningen förutsätter.

Tillsyn
6 §

Om det i understödstagarens omständigheter eller i projektet sker väsentliga ändringar, skall understödstagaren omedelbart skriftligen meddela handels- och industriministeriet om detta. Beroende på ändringarna kan understödsbeslutet ändras eller utbetalningen av understödet annulleras eller avbrytas.

Handels- och industriministeriet eller någon som ministeriet har gett fullmakt till detta har rätt att vid behov granska stödtagarens verksamhet för att utreda hur understaret har använts och att villkoren för det har följts samt för att kontrollera de uppgifter som presenterats i ansökan och i samband med utbetalningen. Understödstagaren är skyldig att förete alla kontohandlingar och andra handlingar som behövs vid gransaringen samt att också i övrigt bistå vid granskningen.

Återkrav av understödet
7 §

Understödet skall helt eller delvis återbetalas, och den del som ännu inte har betalts ut skall annulleras, om

1) stödtagaren då han ansökte om understöd eller om utbetalning av det har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit uppgifter och detta förfarande kan ha inverkat på hans möjligheter att få understöd eller på villkoren för understödet,

2) de villkor som har ställts för understö- det försummas,

3) stödtagaren inför utbetalningen av understödet eller övervakningen av det har vägrat lämna ut nödvändiga uppgifter, hanndingar eller annat material,

4) understödet i övrigt har utbetalts utan grund eller

5) Europeiska gemenskapernas kommission bestämmer att understödet eller en del av det skall återbetalas.

På den stödrat som skall återbetalas skall från betalningsdagen erläggas en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/82) förhöjd med tre procentenheter.

Har stödtagaren inte inom utsatt förfallodag betalt det återkrävda beloppet, skall en årlig dröjsmålsränta som är sju procentenheter högre än den referensränta som fastställs i räntelagen betalas på det fördröjda beloppet.

Ikraftträdande och övergångsstadgande
8 §

Detta beslut träder i kraft den 18 april 1996 och det gäller t.o.m. den 30 september 1996, dock högst så länge varvsdirektivet är i kraft.

Beslutet tillämpas på ett projekt för vilket ett anbud har getts den 1 februari 1996 eller därefter och där fartyget eller arbetet överlåts inom år 1998.

Helsingfors den 17 april 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Specialforskare
Maunu Harmo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.