264/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 april 1996

Statsrådets beslut om erkännande och stödjande av producentgrupper och sammanslutningar av dem

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas vid erkännande och stödjande av sådana producentgrupper och sammanslutningar av dem som avses i rådets förordning (EEG) nr 1360/78 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa.

Bestämmelserna i detta beslut skall följas utöver vad som stadgas eller bestäms i

1) den förordning av rådet som nämns i 1 mom.,

2) kommissionens förordning (EEG) nr 220/91 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1360/78 om producenrorupper och sammanslutningar av dessa,

3) kommissionens förordning (EEG) nr 2084/80 om definition av de faktiska kostnaderna för bildande och drift av producentnrupper och sammanslutningar av dessa, och

4) lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94), nedan strukturpolitiklagen.

2 §
Definition av begreppet producentorganisation

I detta beslut avses med producentorganisation sådana producentgrupper och sammanslutningar av dem som nämns i rådets förordning (EEG) nr 1360/78. En producentorganisation kan vara ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag eller ett andelslag.

3 §
Villkor för erkännandet

Jord- och skogsbruksministeriet kan erkänna en producentorganisation, om denna uppfyller villkoren i rådets förordning (EEG) nr 1360/78 och i kommissionens förordning (EEG) nr 220/91 samt i detta beslut och om den har bildats den 1 januari 1995 eller därefter.

Ifall det är fråga om en organisation som marknadsför ekologiskt producerade produkter förutsätts ytterligare att

1) produkterna uppfyller kraven i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livpgedel och att

2) producentorganisationens medlemmar omfattas av det kontrollsystem för ekologisk jordbruksproduktion som nämns i jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 1339/95.

4 §
Ansökan om erkännande

Ansökan om erkännande görs på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet fastställer. Ansökan skall sändas till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde producentorganisationen i huvudsak verkar. Landsbygdsnäringsdistriktet skall vidarebefordra ansökan till jord- och skogsbruksministeriet och samtidigt ge utlåtande om huruvida ansökan innehåller de utredningar som nämns i 2 mom.

Till ansökan skall fogas följande utredningar:

1) stiftelseurkunden för producentorganisationen samt bolagsordningen eller stadgarna samt andra stiftelse- och förvaltningshanatingar såsom protokollet från den konstituatande stämman,

2) handelsregisterutdrag,

3) protokollsutdrag från det möte där producentorganisationens behöriga organ har beslutat att ansöka om erkännande,

4) utdrag ur aktieägar- eller medlemsregistret,

5) utredningar över omfattningen av den nuvarande produktionen hos procucentgruppens medlemmar och producentsammansluppingens medlemsorganisationer,

6) en utredning som visar att producentorganisationen besitter de egenskaper som en producentorganisation som skall erkännas skall besitta enligt artiklarna 4, 5 och 6 i rådets förordning (EEG) nr 1360/78,

7) uppskattningar av de stödberättigande kostnaderna för bildande och drift och av värdet av produktionen av stödberättigande produkter under begynnelseåret och de fyra därpå följande åren, och

8) andra eventuella utredningar som påverkar ärendet.

Då det är fråga om en producentorganisation som är under bildning skall de slutliga stiftelse- och förvaltningshandlingarna tillställas jord- och skogsbruksministeriet inom den tid som ministeriet bestämmer.

5 §
Ansökan om startbidrag

Startbidrag för producentorganisationer söks på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet fastställer.

Ansökan lämnas in till det landsbygdsnrkingsdistrikt inom vars verksamhetsområde producentorganisationen huvudsakligen verkar.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om ansökningstiden för startbidrag och om ansökningsförfarandet i övrigt.

6 §
Godtagbara kostnader

Som sådana kostnader för producentorganisationen på basis av vilka startbidrag betalas kan godkännas de kostnader som avses i artikel 1 a-b i kommissionens förordning (EEG) nr 2084/80.

I fråga om de produkter som nämns för Finlands vidkommande i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 220/91 kan som stödberättigande kostnader dock godkännas de kostnader som avses i artikel 1 a -c i kommissionens förordning (EEG) nr 2084/80.

7 §
Beviljande och utbetalning av startbidrag

Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja startbidrag för producentorganisationer som har erkänts i enlighet med detta beslut.

Startbidrag beviljas för ett räkenskapsår i sänder. Startbidragsbeloppet grundar sig på en av producentorganisationen sammanställd utredning över de faktiska kostnaderna under det föregående räkenskapsåret samt på värdet av den produktion som marknadsförts under året i fråga, uträknat enligt producentpris. Vid beräkning av produktionens värde beaktas inte mervärdesskatten.

Startbidrag kan beviljas till högst det belopp som avses i artikel 10 i rådets förordning (EEG) nr 1360/78. Bidrag kan dock under vart och ett kalenderår beviljas högst inom ramen för anslag som i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond anvisats för ändamålet. Om det för ända-målet reserverade anslaget inte räcker till betalning av startbidraget till fullt belopp, kan jord- och skogsbruksministeriet sänka det årliga stödbeloppet.

Närmare föreskrifter om beviljande och utbetalning av startbidraget meddelas av jord- och skogsbruksministeriet.

8 §
Indragning och återkrav av startbidrag

På basis av 41 § 2 mom. 2 punkten strukturpolitiklagen kan startbidraget indras eller återkrävas, om startbidragsmottagaren under de tre år som följer närmast efter utbetalningen av bidraget utan tvingande skäl har upphört med den verksamhet som legat till grund för beviljandet av startbidrag eller inskränkt eller ändrat den väsentligt.

Ett startbidrag kan på basis av 41 § 2 mom. 5 punkten strukturpolitiklagen indras eller återkrävas, om den sammanslutning som har fått startbidrag eller arbetstagarna inom sammanslutningen vägrar att lämna uppgifter som hänför sig till användningen av bidraget eller räkenskapsböcker och andra handlingar till inspektörer som jord- och skogsbruksministeriet eller en ministeriet underställd myndighet har förordnat eller att i behövlig utsträckning bistå vid inspek-tioner och övervakning enligt strukturpolitik-lagen.

Därutöver gäller angående indragning och återkrav av startbidrag vad som i övrigt stadgas i 41 § strukturpolitiklagen.

9 §
Ränta på belopp som återkrävs

På ett belopp som återkrävs skall betalasen årlig ränta, beräknad från den dag startbidraget utbetalades, enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/82) förhöjd med tre procentenheter.

10 §
Dröjsmålsränta

Om ett startbidrag eller en del därav som återkrävts inte betalas inom utsatt tid, uppbärs på det kapital som skall återbetalas en årlig dröjsmålsränta, beräknad från förfallodagen för raten i fråga, enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.

11 §
Ändringssökande

Ändring i avgöranden som med stöd av detta beslut träffats om erkännande av producentorganisationer och utbetalning av startbidrag får sökas så som stadgas i 48 § strukturpolitiklagen.

12 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 24 april 1996.

Helsingfors den 18 april 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Timo Tolvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.