263/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 april 1996

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

upphävt 4 § 1 mom. 2 punkten i sitt beslut av den 4 maj 1995 om miljöstöd för jordbruket (760/95),

ändrat 4 § 2 mom., 5 § 1 mom. 7 punkten och 3 mom., 12 § 2 mom., 16 § 5 mom. och 21 § 2 mom.,

av dessa 4 § 2 mom. och 21 § 2 mom. sådana de lyder i statsrådets beslut av den 19 oktober 1995 (1184/95), samt

fogat till 9 §, sådan den lyder i nämnda beslut av statsrådet av den 19 oktober 1995, ett nytt 2 mom. och till 11 §, sådan den lyder i senast nämnda beslut av statsrådet, ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Allmänna villkor för beviljande av miljöstöd för jordbruket

Om det i 1 mom. 3 punkten är fråga om en sammanslutning, ett dödsbo eller ett samfund och om någon bolagsman, medlem emfer delägare är över 65 år kan miljöstöd för jordbruket betalas, under förutsättning att åtminstone en bolagsman, medlem eller demfgare som bor på gårdsbruksenheten eller på ett sådant avstånd från den som är lämpligt med tanke på skötseln av den inte har fyllt 65 år.


5 §
Villkor för beviljande av miljöbasstöd för jordbruket

Miljöbasstöd för jordbruket kan under 1995-1999 beviljas jordbrukare som idkar jordbruk eller trädgårdsodling och som för en tid av fem år förbinder sig vid att


7) växtskyddet i samband med grönsaks- och prydnadsväxtodling på friland samt frukt-, bär- och plantskoleodling uppfyller de villkor som bestäms av jord- och skogsbruksministeriet, och


Om jordbrukaren vidtar sådana åtgärder som gäller förändringar i åkerns besittning eller motsvarande åtgärder vilkas uppenbara syfte är att kringgå de allmänna villkoren för beviljande av miljöstöd för jordbruket eller att undvika att följa de fastställda villkoren för beviljande av miljöbasstöd för jordbruket, kan kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller landsbygdsnäringsdistriktet återkräva miljöbasstödet för jordbruk helt eller delvis.

9 §
Beloppet av miljöbasstödet

Miljöbasstöd för jordbruket kan betalas i enlighet med 1 mom., förutsatt att de mängder gödselmedel som 1994 använts på jorgdrukarens gårdsbruksenhet vid odling av de växter som nämns nedan har överskridit de med miljöbasstödet förenliga basnivåer för gödslingen som avses i 5 § 1 mom. 2 pungden. Jordbrukaren skall förbinda sig att vid behov visa upp av jord- och skogsbruksmgdisteriet särskilt bestämda utredningar över de mängder gödselmedel som använts på gårdsbruksenheten 1994. Om jordbrukaren inte ingår en sådan förbindelse, betalas migdöbasstöd för jordbruket i fråga om 1 mom. 1 och 2 punkten som följer:

1) för spannmålsväxter, ärter, oljeväxter och stärkelsepotatis 947 mark i region A, 537 mark i region B, 360 mark i region C1 och 227 mark i regionerna C2-C4, och

2) för vall och övriga jordbruksgrödor 1 554 mark i region A och 765 mark i regionerna B och C.

11 §
Ingående av avtal

Med en jordbrukare som har frånträtt ett i detta beslut avsett avtal om specialstöd eller vars avtal med landsbygdsnäringsdistriktet har hävts av detta kan landsbygdsnäringsdistriktet ingå ett avtal om samma specialstöd tidigast efter den ansökningstid som följer två år från den dag då avtalet har frånträtts eller hävts.

12 §
Avtalsperiod

I statsbudgeten fastställs det årliga maximibelopp som kan användas för sådana feimriga och tjugoåriga avtal som avses i 1 mom. Jord- och skogsbruksministeriet föimelar vid behov de för ingående av avtal om miljöspecialstöd för jordbruket disponibla medlen mellan landsbygdsnäringsdistrikten. Jord- och skogsbruksministeriet kan vid be-hov bestämma också de grunder enligt vilka landsbygdsnäringsdistrikten kan ingå avtal om miljöspecialstöd för jordbruket.

16 §
Avtal som baserar sig på planer

Avtalen enligt 1-4 mom. skall basera sig på en sådan plan som avses i 10 § förordningen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1259/95).

21 §
Beloppet av miljöspecialstödet för jordbruk

Till jordbrukaren kan dock betalas högst 4 914 mark per hektar åker för en förbindelse och avtal som samtidigt gäller en och samma odlingsareal för en flerårig trädgårdsgröda. Om till jordbrukaren utöver avtalen betalas miljöbasstöd för jordbruket för odling av andra än fleråriga trädgårdsgrödor får ersättningen vara sammanlagt högst2 457 mark per hektar åker.Detta beslut träder i kraft den 24 april 1996.

Helsingfors den 18 april 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.