258/1996

Given i Helsingfors den 8 mars 1996

Förordning om inskränkningar av laxfisket inom Finlands territorialvatten och fiskezon i egentliga Östersjön och Bottniska viken samt i Simojoki

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 31 § lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82) och 4 § lagen den 15 november 1974 om Finlands fiskezon (839/74):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller vissa inskränkningar av fiske av lax (Salmo salar) inom Finlands territorialvatten och fiskezon samt i Simojoki.

2 §
Havsfiske

Laxfiske är förbjudet med redskap av garn samt förankrad rev och drivrev inom Finlands territorialvatten och fiskezon inom egentliga Östersjön och Bottniska viken, enligt följande:

1) från och med den 1 april till och med den 15 juni inom havsområdet mellan 59°00'N latitud och 62°30'N latitud, med undantag för Finska viken samt till denna direkt anslutet havsområde österom 22°30'E longitud,

2) från och med den 1 april till och med den 20 juni inom havsområdet mellan 62°30'N latitud och 64°00'N latitud,

3) från och med den 1 april till och med den 25 juni inom havsområdet mellan 64°00'N latitud och 65°30'N latitud, samt

4) från och med den 1 april till och med den 30 juni inom havsområdet norr om 65°30'N latitud.

Med avvikelse från 1 mom. är laxfisket under åren 1996 och 1997 förbjudet med redskap av garn samt förankrad rev och drivrev inom Finlands territorialvatten och fiskezon inom egentliga Östersjön och Bottniska viken, enligt följande:

1) från och med den 1 mars till och med den 20 juni inom havsområdet mellan 59°00'N latitud och 62°30'N latitud, med undantag för Finska viken samt till denna direkt anslutet havsområde österom 22°30'E longitud,

2) från och med den 1 mars till och med den 25 juni inom havsområdet mellan 62°30'N latitud och 64°00'N latitud,

3) från och med den 1 mars till och med den 30 juni inom havsområdet mellan 64°00'N latitud och 65°30'N latitud, samt

4) från och med den 1 mars till och med den 5 juli inom havsområdet norr om 65°30'N latitud.

Sådana delar av fångstredskapen som inte fiskar lax får läggas ut i havet högst trettio dygn innan de förbud som nämms i 1 och 2 mom. upphör.

De inskränkningar som nämms i 1 och 2 mom. berör inte följande havsområden, ifall inte någon del av fångstredskapet överskrider nedan nämnda gränser,

1) det havsområde utanför Ule älv som begränsas av longitud 24°50'E och av räta linjer som dragits genom punkterna 65°06'N/24°54'E och 65°07'N/25°05'E (bilagda kartskisser 1 och 2),

2) det havsområde utanför Ijo älv som begränsas av räta linjer som dragits genom punkterna 65°16'N/25°16'E, 65°16'N/25°13'E och 65°20'N/25°11'E samt 65°23'N/25°15'E (bilagda kartskiss 3), samt

3) det havsområde utanför Kemi älv som begränsas av gränsen mellan städerna Torneå och Kemi och den räta linjen som dragits genom punkterna 65°41'N/24°31'E och 65°43'N/24°24'E (bilagda kartskiss 4).

3 §
Fiske vid älvmynningar

Laxfiske är utöver vad som stadgas i 2 § förbjudet med redskap av garn från och med den 1 till och med den 15 juli inom det havsområde utanför Simojoki som begränsas av räta linjer som dragits genom punkterna 65°34'N/25°02'E och 65°36'N/24°50'E samt 65°38'N/24°42'E (bilagda kartskiss 5).

4 §
Fiske i älvar

Laxfiske är förbjudet med redskap av garn i Simojoki från älvens mynning till utloppet för sjön Portimojärvi från och med den 1 maj till och med den 30 november.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

6 §
Förordningar som upphävs

Genom denna förordning upphävs

1) förordningen den 25 mars 1994 om vissa inskränkningar av laxfisket inom Finlands territorialvatten och fiskezon i Östersjöns huvudbassäng och Bottniska viken samt i Simojoki (231/94), samt

2) förordningen den 6 maj 1983 om inskränkning av användningen av vissa fångstredskap inom allmänt vattenområde i havet samt inom Finlands fiskezon (411/83) jämte ändringar.

Helsingfors den 8 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.