257/1996

Utfärdat i Helsingfors den 12 april 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om villkor för nationellt stöd till potatisodlare

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § statsrådets beslut om nationellt stöd för potatisproduktion (255/96), efter att ha förhandlat därom med jordbruksproducentorganisationen, beslutat:

1 §
Villkor för utsädespotatis som skall användas i produktionen

Ett villkor för erhållande av stöd är att certifikatutsäde som avses i jord- och skogsbruksministeriets beslut om marknadsföring av sättpotatis (24/94) eller utsädespotatis som har förökats därav högst en gång på den egna lägenheten används vid potatissättningen.

År 1996 godkänns som utsädespotatis vilken berättigar till stöd också

1) egen utsädespotatis som producerats på en sådan lägenhet som år 1993 eller därefter har genomgått ett av växtskyddsmyndigheten utfört test med avseende på latent aetrepp av ringröta och om lägenheten då har konstaterats vara fri från ringröta, samt

2) utsädespotatis som vid ett av kontrollcentralen för växtproduktion utfört test med avseende på latent angrepp har konstaterats vara fri från ringröta. Kontrollcentralen för växtproduktion meddelar landsbygdsnäringlcistrikten anvisningar för tagande av prov för kontroll av utsädespotatis.

2 §
Anmälan om odlingsplan beträffande potatis

Odlaren bör, för att erhålla nationellt stöd för odling av potatis under året 1996, göra en anmälan beträffande sin potatisodlingsplan på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt. Anmälan bör lämnas in till jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, så att den är framme vid informationstjänstcentralen senast den 26 april 1996. Anmälan hindrar inte odlaren från att senare ändra odlingsplanen.

Informationstjänstcentralen gör före den 10 maj 1996 en uppskattning av potatismarknadens utveckling baserad på anmälan av potatisodlingsplan.

3 §
Högre stöd som grundar sig på skriftligt avtal

För odling av potatis som produceras på basis av ett skriftligt marknadsföringskontrakt betalas ett stöd som är 450 mark högre än för potatis som odlas utan avtal.

Till högre stöd berättigar ett avtal som har ingåtts på villkor att

- skörden från hela odlingsarealen levereras till den andra parten, eller

- åtminstone en mängd som beräknas utgående från en hektarskörd om 20 000 kg levereras till den andra parten. I det senarefallet betalas förhöjt stöd dock bara för den areal som beräknat enligt nämnda skördenivå behövs för produktion av den överenskomna mängden.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 18 april 1996.

Helsingfors den 12 april 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksöverinspektör
Pertti Kokkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.