255/1996

Utfärdat i Helsingfors den 11 april 1996

Statsrådets beslut om nationellt stöd för potatisproduktion

Statsrådet har, sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet, vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §
Allmänt

Det anslag som i statsbudgeten anvisats för det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen får årligen användas för stöd för potatisproduktion på det sätt som bestäms i detta beslut.

Utöver det stöd som baserar sig på produktionsarealen för potatis får inom ramen för det anslag som nämns i 1 mom. högst 4 procent av stödmedlen användas för forskning om potatisproduktionen och i syfte att förbättra kvaliteten på det sätt som jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmer.

Statsrådet beslutar årligen om storleken på det anslag som kan användas för betalning av stöd som avses i detta beslut.

För stöd för 1996 enligt detta beslut kan användas högst 50 miljoner mark av statens medel.

2 §
Odling som berättigar till stöd

Stöd som avses i detta beslut kan betalas till en potatisodlare som är införd i växtskyddsregistret och som odlar potatis på mera än två hektar. Om en odlare odlar endast tidig potatis under hölje, betalas stöd för arealer som överstiger en hektar. Stöd som avses i detta beslut betalas inte för potatis som används för stärkelseframställning.

För betalningen av stöd får jord- och skogsbruksministeriet ställa villkor i anslutning till utvecklande av potatisproduktionen.

3 §
Odlare som har rätt till stöd

Villkoren gällande stödtagare och erhållande av stöd är i tillämpliga delar desamma som villkoren i 3 och 4 §§ statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996 (1785/95).

4 §
Stödets storlek

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer årligen storleken på det stöd som betalas per arealenhet.

Det kan bestämmas att stödet är större för odlare som har ingått ett skriftligt avtal om marknadsföring av produktionen. Stödet skall vara lika stort för alla odlare som har ingått avtal och det skall inte vara beroende av det ändamål för vilket potatisen skall användas.

Stödbeloppet kan vara högst 2 900 mark per hektar.

5 §
Beslut om stödets storlek

Jord- och skogsbruksministeriet fattar årligen före den 31 oktober beslut om storleken på det stöd som avses i 4 §. När beslutet fattas skall ministeriet beakta marknadsläget för potatis.

6 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd som avses i detta beslut skall senast den 15 juni varje år tillställas landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område den gårdsbruksenhet där potatisen odlas har sitt driftscentrum.

7 §
Betalning av stöd

Beslut om betalning av stöd fattas av landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun till vilken ansökan enligt 6 § har lämnats. Det minsta stödbelopp som betalas är 1 000 mark.

8 §
Rättelse, återkrav, tillsyn och tystnadsplikt

Vid administrationen av de stöd som anges i detta beslut iakttas i fråga om rättelse, återkrav av betalda stöd, tillsyn och tysngadsplikt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnngingar (1336/92).

9 §
Procedurstadgande

Om en ansökan om stöd som avses i detta beslut har lämnats till myndigheten sedan ansökningstiden gått ut, kan den myndighet som beviljar stöd besluta att stödet betalas till sökanden, om förseningen är ringa eller det finns en godtagbar anledning till den.

10 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 17 april 1996.

Helsingfors den 11 april 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.