254/1996

Utfärdat i Helsingfors den 11 april 1996

Statsrådets beslut om nationellt stöd för produktion av vallväxtfrö

Statsrådet har, sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet, vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §
Allmänt

För tryggande av utsädesförsörjningen i fråga om vallväxter får de medel som i statsbudgeten årligen anvisas för det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen användas i enlighet med vad som bestäms i detta beslut.

2 §
Produktion som berättigar till stöd

Stöd för produktion av vallväxtfrö betalas för produktion av frö av rödklöver, timotej, ängssvingel, hundäxing och flerårigt rajgräs.

Stöd betalas för högst följande produktionsmängder (ha):

rödklöver 320
timotej 5 000
ängssvingel 1 200
hundäxing 30
rajgräs 60

Stöd betalas endast för sådana sorter av arter som är registrerade i Finlands nationella sortlista och som med undantag för begränsade mängder som produceras inom närområdena produceras enbart i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer för vilka sorter stöd kan betalas på ovan nämnda grunder.

3 §
Beslut om stödets storlek

Stöd betalas högst som följer (mk/ha):

rödklöver 2 700
timotej 1 350
ängssvingel 1 600
hundäxing 2 000
rajgräs 2 400

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer stödets storlek årligen med beaktande av att avkastningen av fröodlingen inklusive stödet inte överstiger den gemensnittliga avkastningen under jämförelseperioden 1989/93.

För handelsutsäde för vilket EU-stöd inte betalas får betalas förhöjt nationellt stöd så att avkastningen motsvarar högst 90 procent av den avkastningsnivå som avses i 3 mom.

För beredningen av beslutet biträds ministeriet av en frömarknadsarbetsgrupp.

4 §
Ansökan om stöd

Odlarna betalas stöd på basis av ansökan, som skall lämnas in till frökontrollavdelningen. Om en fröhandel har låtit granska utsädespartiet, kan den göra ansökan i odlarens ställe.

5 §
Betalning av stöd

Frökontrollavdelningen skall göra en framställning till jord- och skogsbruksministeriet om betalning av stödet. Samma framställning kan innehålla förslag om betalning av stöd till flera odlare i form av en samlingsförteckning.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om beviljande av stöd. Stödet betalas av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

6 §
Rättelse, återkrav, tillsyn och tystnadsplikt

Vid administrationen av de stöd som anges i detta beslut iakttas i fråga om rättelse, återkrav av betalda stöd, tillsyn och tysngadsplikt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnngingar (1336/92).

7 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 17 april 1996.

Helsingfors den 11 april 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.