253/1996

Utfärdat i Helsingfors den 11 april 1996

Statsrådets beslut om nationellt stöd för produktion av spannmålsutsäde

Statsrådet har, sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet, vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §
Allmänt

För tryggande av utsädesförsörjningen i fråga om spannmålsväxter får de medel som i statsbudgeten årligen anvisas för det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen användas i enlighet med vad som bestäms i detta beslut.

Stöd som avses i detta beslut får också betalas för spannmålsutsäde som producerats 1995.

Spannmål som avses i detta beslut är råg, vete, korn och havre.

2 §
Stödvillkor

Stöd kan betalas för utsäde av årligen producerade sorter som uppfyller kraven i lagen om handel med utsäde (233/93), som granskats och godkänts av frökontrollavdelningen vid kontrollcentralen för växtproduktion, nedan frökontrollavdelningen, samt som införts på sortlistan.

Erhållande av stöd förutsätter att frövaran har granskats under tiden mellan den 1 augusti produktionsåret och den 31 maj året efter produktionsåret.

3 §
Stödbelopp

Stödets storlek är 15 mark per hundra kilogram utsäde.

4 §
Ansökan om stöd

Odlarna betalas stöd på basis av ansökan, som skall lämnas in till frökontrollavdelningen. Om en fröhandel har låtit granska utsädespartiet, kan den göra ansökan i odlarens ställe. I ansökan skall uppges sökandens namn samt mängden producerat utsäde med tio kilograms noggrannhet.

5 §
Betalning av stöd

Frökontrollavdelningen skall göra en framställning till jord- och skogsbruksministeriet om betalning av stödet. Samma framställning kan innehålla förslag om betalning av stöd till flera odlare i form av en samlingsförteckning.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om beviljande av stöd. Stödet betalas av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

6 §
Rättelse, återkrav, tillsyn och tystnadsplikt

Vid administrationen av de stöd som anges i detta beslut iakttas i fråga om rättelse, återkrav av betalda stöd, tillsyn och tysrkadsplikt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnrkingar (1336/92).

7 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

8 §
Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 17 april 1996.

Helsingfors den 11 april 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.