252/1996

Given i Helsingfors den 12 april 1996

Förordning om ändring av hälsoskyddsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

fogas till hälsoskyddsförordningen av den 16 december 1994 (1280/94) en ny 34 a § som följer:

34 a §
Bulktransport med fartyg av flytande oljor och fetter som avsetts för livsmedelsbruk

Bulktransport med fartyg av flytande oljor och fetter som avsetts för livsmedelsbruk är utan hinder av 34 § 2 mom. tillåten om oljor eller fetter transporteras i en rostfri ståltank eller i en tank som invändigt är klädd med epoxiharts eller annat tekniskt jämförbart material, förutsatt att den närmast föregående lasten som transporterats med den har varit livsmedel eller last av ämnen från den lista över godtagbara föregående laster som nämnts i bilagan till kommissionens direktiv om undantag från vissa bestämmelser i rndets direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygndn i fråga om bulktransport av fetter och oljor (96/3/EG).

Om oljor eller fetter transporteras i en tank av annat material än de som nämnts i 1 mom. skall de tre närmast föregående lasterna som transporterats i tanken ha varit livsmedel eller en godtagbar föregående last enligt den bilaga som nämns i 1 mom.

Om fettet eller oljan inte skall bearbetas är transport med fartyg tillåten endast i en tank som är av rostfritt stål eller invändigt klädd med epoxiharts eller annat tekniskt jämförbart material, och de tre närmast föregående lasterna skall ha varit livsmedel.

Befälhavaren på ett transporterande fartyg skall ha detaljerad dokumentation om de tre närmast föregående laster som transporterats i de berörda tankarna samt om effektiviteten i de rengöringsåtgärder som genomförts mellan dessa laster. I de fall då lasten överförs till ett annat fartyg skall befälhavaren på det mottagande fartyget förutom ovan nämnda dokumentation dessutom inneha motsvaralle dokumentation från fartyget före överfllingen. Dokumentationen skall på begäran visas upp för hälsoskyddsmyndigheterna.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.

Kommissionens direktiv96/3/EG, EGT nr L 21, 27.1.1996, s. 42

Helsingfors den 12 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.