251/1996

Given i Helsingfors den 12 april 1996

Förordning om ändring av 16 och 46 §§ landsbygdsnäringsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i landsbygdsnäringsförordningen av den 8 februari 1991 (248/91) 16 § 1 mom. och 46 § 2 mom., sådana de lyder i förordning av den 12 februari 1996 (94/96), och

fogas till 16 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 12 februari 1996, ett nytt 3 mom. som följer:

16 §
Stöd under övergångsperioden

När stöd beviljas för investeringar i svin-, ägg- och fjäderfähushållning anses som samlad produktionskapacitet för respektive produktionssektor vid övergångsperiodens begynnelse den 1 januari 1995 det sammanräknade antalet djurplatser inom respektive sektor. Grundvalen är därvid de enligt lagen om styrning av husdjursproduktionen (1305/90) beviljade husdjurstillstånd vilka varit i kraft den 31 december 1994 eller den rätt att hålla husdjur som följer av nämnda lag. Stöd kan beviljas lägenheter som avses i artiklarna 5 och 9 i strukturförordningen. Stöd får dock inte beviljas för investeringar i burhönshus.


Om produktionskapaciteten för någon produktionssektor överskrider det antal som avses i 1 mom. eller den areal som avses i 2 mom., får stöd under övergångsperioden inte längre beviljas inom produktionssektorn i fråga. Jord- och skogsbruksministeriet skall följa upp den totala produktionskapaciteten

genom uppgifter som insamlas halvårsvis och genom beslut fastställa en eventuell överskridning av den maximala produktionskapaciteten.

46 §
Återbetalning av statliga lån och betalning av ränta

Räntor och amorteringar på statliga lån förfaller till betalning den sista dagen i april och oktober. Den första amorteringen på ett lån skall betalas på den förfallodag som efter ett år först följer efter att lånet eller dess första rat har lyfts. Den första amorteringen på ett bostadslån och på ett investeringslån som beviljats för byggnadsarbete uppbärs dock senast den förfallodag som först infaller sedan två år förflutit efter att lånet eller dess första rat har lyfts.Denna förordning träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Helsingfors den 12 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.