234/1996

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Lag om ändring av sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjölagen av den 15 juli 1994 (674/94) 4 kap. och 21 kap. 1 § 2 mom. samt

fogas till 21 kap. 5 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 kap.

Kvarstad på fartyg

1 §
Tillämpningsområde

Stadgandena i detta kapitel gäller kvarstad på fartyg för en sjöfordran som avses i denna lag och som i Finland eller ett annat land är eller kan bli föremål för talan.

Stadgandena i kapitlet gäller fartyg som är införda i det finska fartygsregistret eller ett motsvarande utländskt fartygsregister.

Stadgandena i kapitlet gäller inte

1) finska fartyg, om sökanden har sin hemort eller sitt huvudsakliga driftställe i Finland, eller

2) fordran på skatt, annan offentlig avgift eller annan offentligrättslig eller därmed jämförbar penningfordran.

2 §
Förhållande till de allmänna stadgandena om kvarstad

I fråga om sådan kvarstad på fartyg som avses i detta kapitel tillämpas vad 7 kap. rättegångsbalken och 3, 4 och 7 kap. utsökningslagen stadgar om kvarstad och verkställighet av kvarstad, om inte något annat stadgas i denna lag.

3 §
Förutsättningar för kvarstad

Ett fartyg får beläggas med kvarstad endast för en sjöfordran som avses i 4 §.

Angående förutsättningarna för att belägga ett fartyg med kvarstad gäller dessutom vad 7 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken stadgar om förutsättningarna för kvarstad.

Om sökanden har en fordran som är förenad med sjöpanträtt i fartyg enligt 3 kap. 2 §, får fartyget beläggas med kvarstad även om sökanden inte har gjort sannolikt att det är fara för att motparten förfar på ett sätt som äventyrar sökandens rätt.

4 §
Sjöfordran

Med sjöfordran avses ett anspråk som grundar sig på en eller flera av följande omständigheter:

1) skada som har orsakats av ett fartyg genom sammanstötning eller på något annat sätt,

2) dödsfall eller personskada som har orsakats av ett fartyg eller som har inträffat i samband med driften av ett fartyg,

3) bärgning,

4) avtal som rör användning eller hyra av fartyg antingen på grundval av befraktningsavtal eller liknande,

5) avtal som rör befordran av gods med ett fartyg på grundval av befraktningsavtal, konossement eller liknande,

6) förlust av eller skada på gods inklusive resgods under befordran med fartyg,

7) gemensamt haveri,

8) bodmeri,

9) bogsering,

10) lotsning,

11) leverans av varor eller materiel för ett fartygs drift eller underhåll, oberoende av leveransort,

12) byggande, reparation eller utrustande av ett fartyg eller kostnader för dockning,

13) lön eller annan gottgörelse till befälhavaren eller annan ombordanställd på grund av dennes anställning på fartyget,

14) befälhavarens utlägg samt utlägg som gjorts av avsändare, befraktare eller avlastare eller agenter för fartygets eller dess ägares räkning,

15) tvist om äganderätten till ett fartyg,

16) tvist mellan delägare till ett fartyg om äganderätten eller besittningen till fartyget eller driften av eller intäkterna från detta, eller

17) panträtt på grund av inteckning eller annan på avtal grundad panträtt i fartyg.

5 §
Föremål för kvarstad

Kvarstad får läggas på det fartyg som sjö- fordran hänför sig till.

Om en sjöfordran grundar sig på någon omständighet som avses i 4 § 1-14 eller 17 punkten, får kvarstad i stället läggas på ett annat fartyg som tillhör den som vid tiden för sjöfordrans uppkomst var ägare till det fartyg som avses i 1 mom.

Om någon annan än fartygets ägare är personligen ansvarig för en sådan sjöfordran på ett fartyg som avses i 2 mom., får kvarstad läggas antingen på det fartyg som sjöfordran hänför sig till eller på ett annat fartyg som tillhör gäldenären.

Oberoende av 1-3 mom. får ett fartyg beläggas med kvarstad endast om fartyget i Finland kan bli föremål för verkställighetsåtgärder som gäller sjöfordran.

Ett fartyg anses ha samma ägare om samma person eller samma personer äger alla andelar i det.

6 §
Begränsningar i fråga om beläggande av ett fartyg med kvarstad

På begäran av samma borgenär får kvarstad på ett fartyg beviljas endast en gång för samma sjöfordran.

Om säkerhet för en sjöfordran har ställts till befrielse från kvarstad, får kvarstad inte beviljas för samma sjöfordran. Kvarstad får dock beviljas, om borgenären visar att den ställda säkerheten har upphört att gälla eller att det annars finns särskilda skäl för kvarstad.

7 §
Användning av ett fartyg som har belagts med kvarstad

Ett fartyg som är belagt med kvarstad skall hindras att avgå.

Om fartyget har belagts med kvarstad med anledning av en omständighet som nämns i 4 § 15 eller 16 punkten, får domstolen dock för den tid som kvarstaden varar

1) tillåta den som har fartyget i sin besittning att mot borgen eller annan säkerhet nyttja fartyget, eller

2) bestämma om fartygets användning på andra villkor.

8 §
Hänvisningsstadgande

Om behörig domstol i ett ärende som gäller kvarstad på fartyg enligt denna lag stadgas i 21 kap.

21 kap.

Laga domstol och rättegång i sjörättsmål

1 §
Sjörättsdomstolarna

Vid behandlingen av sjöförklaringar, kvarstad på fartyg enligt 4 kap. samt i sådana ärenden som avses i 18 kap. 21 och 22 §§ är domstolen domför med sjörättsdomstolens ordförande ensam.

5 §
Behörig domstol vid befordran av passagerare

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan talan också väckas vid sjörättsdomstolen för den ort där fartyget som utförde transporten blev belagt med kvarstad eller föremål för andra säkringsåtgärder. Om väckande av talan när säkerhet har ställts till befrielse från kvarstad gäller 3 § 2 mom. i detta kapitel.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 158/95
TrUB 2/95

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.