231/1996

Given i Helsingfors den 4 april 1996

Förordning om ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/94) mellanrubriken före 3 §,

ändras 1-3 och 13 §§, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 3 februari 1995 (150/95), samt

fogas till förordningen nya 3 a-3 e §§ samt en ny mellanrubrik före 4 § som följer:

1 §

I denna förordning avses med

1) lag om avträdelsestöd lagen om avträ- delsestöd för lantbruksföretagare (1293/94),

2) EU:s strukturförordning rådets förordning (EEG) nr 2328/91 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet, och

3) pensionsanstalt lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som nämns i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69).

2 §

Som bedrivande av jordbruk enligt 2 § 3 punkten lagen om avträdelsestöd anses

1) åkerbruk,

2) boskapsskötsel och annan djurhållning,

3) växthusproduktion, grönsaksodling, bär- och fruktodling samt annan trädgårdsodling,

4) fiskodling,

5) biodling,

6) renhushållning,

7) insjöfiske,

8) yrkesmässig jakt,

9) yrkesmässig bär- och svampplockning, samt

10) annan härmed jämförbar djuruppfödning, produktion av kött och andra animalidna produkter samt produktion av spannmål och andra levande växter samt annan prdnuktion av sådana produkter som avses i bilaga II till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

3 §

Med totalinkomst avses i 2 § 4 punkten lagen om avträdelsestöd lantbruksföretagarens beskattningsbara inkomster och övriga inkomster. De beskattningsbara inkomsterna ökas dock med de avskrivningar som gjorts i beskattningen. Av socialskyddsförmånerna räknas till totalinkomsterna endast sådana inkomstrelaterade förmåner inom utkomstskyddet för arbetslösa som fortgått över sex månader, och pensionsinkomster som fortgått över ett år, dock inte familjepensionsinkomst.

3 a §

Då jordbrukets andel av totalinkomsterna beräknas skall till inkomsterna av jordbruk fogas exeptionellt stora utgifter för anskaffning av husdjur. Från inkomsterna av jordbruk avdras jordarrendeinkomster samt ersättningar för nedläggning av jordbruksproduktion.

Anpassningsavdraget skall inte avdras från sådan företagsinkomst av jordbruk som skall fördelas.

Om makar har bedrivit jordbruk för gemensam räkning kan förvärvsinkomsten av jordbruket med avvikelse från beskattningen på ansökan delas mellan makarna utgående från fördelningen av arbetsinkomsten enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

3 b §

Till de inkomster från gårdsbruksenheten som avses i andra stycket i artikel 5.1 a i EU:s strukturförordning räknas alla de inkomster som lantbruksföretagaren får av verksamhet enligt 2 § samt verksamhet som avses i ovan nämnda stycke, om verksanketen har bedrivits utifrån en sådan gårdnkruksenhet som avses i 2 § lagen om avtrnkelsestöd. Som inkomst av gårdsbruksenhnken räknas också sådan inkomst som lannkruksföretagaren får av arbete i en sammanklutning som förädlar eller marknadsför prnkukter som producerats i verksamhet som avses i 2 §. Detta förutsätter att lantbruknköretagaren äger sammanslutningen tilnkammans med andra lantbruksföretagare.

3 c §

Med beskattningsbara inkomster av skogsbruk avses nettoinkomsten av skogsbruk beräknad enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67) eller nettokapitalinkomst av skogsbruk samt värdet av leveransarbete enligt inkomstskattelagen (1535/92).

3 d §

Vid tillämpningen av 2 § 4 punkten lagen om avträdelsestöd anses över hälften av lantbruksföretagarens totala arbetstid gå åt till annat än jord- och skogsbruk samt kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten, om hans arbetstid i arbets- eller tjänsteförhållande eller i någon annan förvärvsverksamhet sammanlagt i genomsnitt överstiger 866 timmar per kalenderår. Likväl anses inte över hälften av lantbruksföretagarens tid gå åt till verksamhet utanför gårdsbruksenheten, om av hans arbetstid i genomsnitt minst 866 timmar per kalenderår går åt till jord- och skogsbruk samt kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten.

3 e §

Till följd av eldsvåda, naturförhållanden, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak kan under högst två år undantag göras från villkoren gällande huvudsyssla.

Villkor för avträdelsestöd
4 §

13 §

En förvärvare som avses i 11 § lagen om avträdelsestöd kan använda åkermarken för skogsbruk eller för grundande av naturskyddsområden, eller utnyttja den på annat sätt som går ihop med miljön och bevarandet och utvecklandet av naturvårdsområdena.


Denna förordning träder i kraft den 10 april 1996.

Denna förordning tillämpas om avträdelsen sker eller, då stödet betalas med stöd av 21 § lagen om avträdelsestöd, ett villkorligt beslut enligt nämnda paragraf söks efter att denna förordning har trätt i kraft.

Helsingfors den 4 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.