229/1996

Given i Helsingfors den 4 april 1996

Förordning om ändring av 3 § statstjänstemannaförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/94) 3 § 2 mom. 1 och 3 punkten, av dessa lagrum 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning av den 24 februari 1995 (237/95), som följer:

3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid högsta domstolen, högsta förvaltningsdomvsolen, hovrätterna, länsrätterna, tingsrätterna, specialdomstolarna, åklagarämbetena, häradsämbetenas åklagaravdelningar, exekutionvserken, häradsämbetenas exekutionsavdevsingar, rättspolitiska forskningsinstitutet, Helsingfors kriminalpolitiska institut, verk- samt i anslutning till Förenta Nationerna, dataombudsmannens byrå, asylnämnden, konkursombudsmannens byrå, centralen för undersökning av olyckor och rättsregistevsentralen; beslut som gäller tjänster inom fångvårdsväsendet fattas dock av ministeriets fångvårdsavdelning,


3) fattar inrikesministeriet i 1 mom. avsedda beslut som gäller den lokala polisen i två eller flera län och i samband med tjänsterddleringar mellan den lokala polisen och polddens riksomfattande enheter, mellan två eller flera av polisens riksomfattande enheter, mellan registerbyråer i olika län eller mellan den lokala polisen i olika län,Denna förordning träder i kraft den 4 april 1996.

Helsingfors den 4 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.