226/1996

Utfärdat i Helsingfors den 29 mars 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstiderna för beviljandet av stöd för kompensation av varaktiga naturbetingade nackdelar samt miljöbasstöd och miljöspecialstöd för jordbruket

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 52 § 2 mom. lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94) beslutat:

1 §

Ansökan om beviljandet av stöd för kompensation av varaktiga naturbetingade nackdelar, nedan kompensationsbidrag, och ansökan om miljöbasstöd för jordbruket skall senast den 15 maj 1996 tillställas landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdens driftcentrum är beläget.

Om jordbrukaren ansökar om djurbaserat kompensationsbidrag, kan han från och med den 15 april 1996 med en separat anmälan ange det djurantal som ersättningen baseras på så som jord- och skogsbruksministeriet särskilt bestämmer. Jordbrukaren skall härvid senast den 15 maj 1996 lämna in de egentliga blanketterna som förutsätts för kompensationsbidraget.

Ansökan för miljöspecialstöd för jordbruket skall senast den 15 april 1996 tillställas landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdens driftcentrum är beläget.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 3 april 1996. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 29 mars 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.