213/1996

Utfärdat i Helsingfors den 26 mars 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 64 § 2 mom. lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/95) beslutat:

1 §

I fråga om pensioner och andra förmåner som avses i lagen om pension för arbetstagare överförs till pensionsskyddscentralen verkställandet av inspektion i de pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare.

Pensionsskyddscentralen skall särskilt övervaka att de arbetsförhållandeuppgifter och övriga uppgifter som ligger till grund för pensionsskyddet och som gäller de försäkrade och pensionstagarna registreras korrekt, att pensionsbesluten görs i enlighet med lag samt att den till dessa anslutna betalnings- och anmälningstrafiken sköts i enlighet med givna direktiv.

Pensionsskyddscentralen skall dessutom handha övriga åligganden som är jämförbara med de ovan nämnda tillsynsuppgifterna.

2 §

Pensionsstiftelsen skall inom en skälig tid som fastställs av pensionsskyddscentralen lämna denna också andra sådana uppgifter om sin verksamhet som behövs för att pensionsskyddscentralen skall kunna utöva tillsynen.

3 §

När en pensionsstiftelse som avses i 1 § ansöker hos social- och hälsovårdsministeriet om fastställelse av stadgar, skall ministeriet inhämta pensionsskyddscentralens utlåtande om huruvida stadgarna med avseende på det lagstadgade pensionsskyddet överensstämmer med lagen om pension för arbetstagare.

4 §

Pensionsskyddscentralen skall utan dröjsmål göra de framställningar hos social- och hälsovårdsministeriet som de omständigheter, vilka har framkommit vid tillsynen över pensionsstiftelserna, kan ge anledning till.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996.

Helsingfors den 26 mars 1996

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Helena Tulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.