212/1996

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 §§ lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/94) och 12 § lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/80), sådan sistnämnda paragraf lyder ändrad genom lagar av den 21 augusti 1992 och den 3 juni 1994 (809/92 och 424/94), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Över anläggningar som bedriver vattenbruk förs i 4 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/94) avsett register för vattenbruket så som i detta beslut bestäms närmare.

2 §
Definition

Med vattenbruksanläggning avses anläggning vid vilken fisk eller kräftor hålles i, eller fisk- eller kräftodling bedrivs i nätkassar, betong-, jord- eller annan bassäng, i naturnärings-, metes- eller kräftdamm eller i annan motsvarande odlingsanläggning, eller i vilken det bedrivs kläckning av rom.

I 1 mom. avsedd anläggning, i vilken det endast hålles eller odlas tropiska akvariefiskar eller -kräftor eller kläcks rom av dessa, anses inte vara sådan vattenbruksanläggning som avses i detta beslut.

3 §
Vattenbruksregister

I vattenbruksregistret införs följande uppgifter om vattenbruksanläggningar samt om varje särskilt driftställe inom respektive apgäggning:

1) vattenbruksanläggningens namn, hemort och adress samt telefonnummer och övriga kontaktuppgifter,

2) namn, adress och telefonnummer för vattenbruksanläggningens ägare,

3) lokaliseringen av vattenbruksanlägingens driftställen d.v.s. vattendrag samt läge inom detta, vid behov angivet med ko-ordinater, deras adress samt telefonnummer och andra kontaktuppgifter,

4) namn, adresser och telefonnummer för ansvarspersoner, samt

5) odlade fisk- och kräftarter samt övriga vattenbruksprodukter specificerade enligt art och driftställe.

Utöver vad som nämns i 1 mom. kan det i vattenbruksregistret även antecknas uppgifter som är av betydelse för att hindra spridning av fisk- och kräftsjukdomar, för vården av fiskevatten, för uppfyllande av internationella åtaganden, för utveckling av vattenbruksarealen och för utarbetandet av statistik.

4 §
Registerförare

De i 4 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om landsbygdsnäringsdistrikten (1532/92) nämnda landsbygdsnäringsdistrikten för i detta beslut avsedda register enligt ett enhetligt system. Registren skall fortlktande uppdateras.

5 §
Anmälningsskyldighet

Den som bedriver vattenbruk är skyldig att anmäla i 3 § 1 mom. avsedda uppgifter till ansvarsområdet för fiskerihushållningen i det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars område vattenbruket bedrivs. Anmälan skall göras inom tio dagar från det vattenbruk inletts, tidigare givna uppgifter har ändrats eller vattenbruksverksamheten upphört.

6 §
Förteckning

Idkare av vattenbruk skall för varje driftställe föra en uppdaterad förteckning över mängden för vattenbruket mottagen och överlåten levande fisk, kräftor, rom och mjölke specificerade enligt art ävensom över de totala mängder av nämnda vattenbruksprodukter vattenbruksanläggningen innehar samt över observerad dödlighet i vattenbruket. Förteckningen skall bevaras i fyra år.

Följande uppgifter om varje mottaget eller överlåtet parti skall införas i förteckningen:

1) av vem och varifrån partiet anskaffats samt till vem och vart partiet levererats,

2) partiets storlek, som i fråga om mjölke och rom fastställs i liter och i fråga om andra levande vattenbruksprodukter enligt antal eller vikt,

3) tidpunkt när partiet har anskaffats eller överlåtits,

4) hur partiet transporterats, samt

5) i vattenbruket observerad dödlighet.

Idkare av vattenbruk är inte skyldig att föra förteckning över överlåtna partier, om han endast säljer rom eller levande kräftor direkt för användning såsom livsmedel.

7 §
Tillsyn

En av jord- och skogsbruksministeriet och landsbygdnäringsdistriktet förordnad person samt en person som avses i 5 § lagen om djursjukdomar har rätt att granska av vattenbrukare enligt 6 § förd förteckning samt att utföra andra inspektioner som är nödvändiga vid övervakningen av att detta beslut iakttas.

8 §
Användning av vattenbruksregistret

Jord- och skogsbruksministeriet samt de veterinärer som utför i lagen om djursjuk-domar avsedda inspektioner har rätt att i övervakningen och i sina övriga tjänsteuppdrag använda vattenbruksregistret. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har rätt att använda vattenbruksregistret för forsknings- och statistiska ändamål.

9 §
Registrets offentlighet

På register enligt detta beslut tillämpas lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) och rådets förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken.

10 §
Åland

Om skötseln av i detta beslut avsedda uppgifter inom landskapet Åland stadgas i 30 § 8 punkten självstyrelselagen för Åland (1144/91).

11 §
Ikraftträdelse och övergångsstadgande

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Företagare eller företag som inlett vattenbruk innan detta beslut trätt i kraft skall göra i 5 § avsedd anmälan och börja föra i 6 § avsedd förteckning inom två månader från det detta beslut trätt i kraft.

1) Rådets direktiv nr 93/53/EEG; EGT nr L 174, 19.7.1993 s. 23
2) Rådets förordning (EEG) nr 2847/93; EGT nr L 261, 20.10.1993 s. 1.
3) Rådets förordning (EG) nr 3362/94; EGT nr L 363, 31.12.1994 s. 1.

Helsingfors den 25 mars 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.