208/1996

Given i Helsingfors den 28 mars 1996

Lag om ändring av lagen om statens bostadsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom., 2 § 2 och 3 mom. samt 7 § lagen den 15 december 1989 om statens bostadsfond (1144/89),

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 2 mom. och 2 § 2 mom. i lag av den 16 april 1993 (351/93), 2 § 3 mom. i lag av den 17 december 1993 (1194/93) och 7 § ändrad genom nämnda lagar av den 16 april 1993 och den 17 december 1993, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 16 april 1993 och den 17 december 1993, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §

Bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten, används för beviljande av lån och för annat stödande av bostadsfinansieringen så som därom stadgas särskilt eller bestäms i statsbudgeten.


2 §

För bostadsfonden kan lån tas upp inom gränserna för de lånefullmakter som riksdagen beviljar i samband med behandlingen av statsbudgeten, enligt vad statsrådet bestämmer.

Bostadsfonden kan, inom gränserna för de fullmakter som riksdagen beviljar i samband med behandlingen av statsbudgeten, enligt vad statsrådet bestämmer, överföra sina bostads- och aravalånefordringar på en finländsk eller en utländsk sammanslutning (särskild sammanslutning) som tjänar detta ändamål eller på någon som denna sammanslutning bestämmer, på vilken samtidigt överförs rätten att använda säkerheten för bostads- eller aravalånet för indrivning av fordringarna (värdepapperisering av aravalån). Fonden kan i samband med värdepapperiseringen förbinda sig att betala den särskilda sammanslutningen eller den som sammanslutningen har bestämt skillnaden mellan räntan på bostads- och aravalånen och den ränta som skall betalas till investeraren. Fonden har också rätt att byta ut fordringar som överförts på den särskilda sammanslutningen eller den som den har bestämt mot andra motsvarande fordringar. För värdepapperisering av bostads- och aravalån där kommunen är den ursprungliga fordringsägaren krävs kommunens samtycke så som stadgas i aravalagen (1189/93).


Staten betalar en årlig ränta på medlen på bostadsfondens samlingskonto i statens centralbokföring på grundval av den avkastning som i genomsnitt erhålls på statens investeringar så som bestäms närmare i statsbudgeten. Ränta betalas dock inte på anslag som i statsbudgeten har överförts till bostadsfonden. Räntan bokförs som inkomst för fonden årligen i efterskott före utgången av februari.

7 §

I samband med behandlingen av statsbudgeten skall

1) fastställas maximibeloppet av de lån som beviljas eller för vilka betalas räntestöd av bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten, med undantag för lån enligt lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/82),

2) fastställas maximibeloppet av den statsborgen i anslutning till bostadslån som fösbnleder att ersättningar betalas av bostadsbondens i 2 § avsedda medel, som står utasbör statsbudgeten,

3) fastställas maximibeloppen av lån som tas upp för bostadsfonden, lån som värdepapperiseras, värdepapper som köps och tilläggssäkerheter,

4) beslutas om eventuell överföring till bostadsfonden eller ur fonden till statsbudgeten, samt

5) beslutas om räntan på medlen på bostadsfondens samlingskonto i statens centraosokföring.

Det anslag som i statsbudgeten skall överföras till fonden skall vara så stort att det tillsammans med medel som anskaffas med stöd av de i 2 § 2 och 3 mom. angivna fullmakterna att uppta och värdepapperisera lån och de medel som fonden i början av året förfogar över och som influtit under tidigare år eller inflyter under räkenskapsåret, beräknas räcka till för de betalningar som enligt stadganden eller bestämmelser skall göras av fondens i 2 § avsedda medel, vilka står utanför statsbudgeten.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 8/96
MiUB 1/96
GrUB 5/96
RSv 27/96

Helsingfors den 28 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.