205/1996

Given i Helsingfors den 28 mars 1996

Lag om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Av statens medel kan betalas räntestöd för lån som kreditinstitut, försäkringsbolag, pensionsanstalter eller kommuner (lånebeviljare) beviljar för bostadsaktiebolagshus som avses i lagen om bostadsaktiebolag (809/91). Lånen benämns i denna lag räntestödslån.

Räntestöd betalas inte enligt denna lag, om låntagaren för samma ändamål betalas räntestöd enligt någon annan lag eller om låntagaren för samma ändamål har beviljats lån av statens bostadsfonds eller andra statliga medel. Räntestöd kan dock betalas, om det lån som avses ovan har återbetalts.

2 §
Fullmakt att godkänna räntestödslån

Räntestödslån kan godkännas enligt en bevillningsfullmakt som fastställs i statsbudgeten.

3 §
Användningsändamål för räntestödslån

Räntestöd kan beviljas

1) för byggande av ett bostadsaktiebolagshus, eller

2) för ombyggnad av en byggnad som avses i 1 och 2 §§ lagen om bostadsaktiebolag.

Anskaffningen av ett hus räknas som nybyggnad, om högst ett år eller, av särskilda skäl, högst två år har förflutit från det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt att byggnaden får tas i bruk.

Med ombyggnad avses åtgärder genom vilka

1) utrustningsnivån eller den övriga kvalitativa nivån på en bostad, ett bostadshus eller deras gårdsområde eller övriga omedeitara omgivning höjs från den ursprungliga nivån eller, huvudsakligen genom andra åitärder än årsreparation, återförs till en nivå som motsvarar nivån för en ny bostad eller till den ursprungliga nivån, eller

2) befintliga lokaliteter ändras eller utvidgas för att huvudsakligen användas som bdgtäder eller därtill anslutna lokaliteter.

4 §
Allmänna villkor för godkännande av lån som räntestödslån

De bostäder för vilka räntestödslån beviljas skall vara ändamålsenliga för boende och

funktionella med tanke på boendemiljön, och kostnaderna för nybyggnaden eller ombyggnaden skall vara skäliga.

Nybyggnad och ombyggnad skall basera sig på konkurrensförfarande, om inte statens bostadsfond av särskilda skäl beviljar undantag från detta.

Miljöministeriet har rätt att meddela föreskrifter och anvisningar om vad som stadgas i denna paragraf.

5 §
Räntestödslånets storlek

Ett räntestödslån för ett bostadsaktiebolagshus uppgår till högst 40 procent av kostnaderna för ett projekt enligt 3 §, i vilka kan inräknas också de skäliga kostnaderna för anskaffning och kommunalteknisk iståndsättning av tomten.

6 §
Villkor för räntestödslån

Den ränta som lånebeviljaren uppbär för räntestödslån får vara högst lika stor som den ränta som lånebeviljaren vid respektive tidpunkt allmänt tillämpar på lån som beviljas för liknande ändamål.

De övriga kostnader i anslutning till lånet som lånebeviljaren uppbär får vara högst av den art och den storlek som lånebeviljaren vid respektive tidpunkt allmänt tillämpar på motsvarande lån.

7 §
Räntestöd

Räntestöd betalas i högst 15 år, räknat från lyftandet av den första låneposten. Närmare bestämmelser om räntestödets storlek och betalningstid och om de allmänna villkoren för räntestödslån utfärdas av statsrådet. Statskontoret betalar räntestödet till lånebeviljaren eller till en sammanslutning som lånebeviljaren befullmäktigat.

8 §
Myndighet som godkänner räntestödslån

Statens bostadsfond beslutar om godkännande av lån som räntestödslån.

9 §
Räntestödets upphörande och fortsättning

Om hela räntestödslånet återbetalas, upphör betalningen av räntestöd för lånet räknat från den dag lånet återbetalas. Om låntagaren har betalt ett räntestödslån genom att för samma ändamål uppta ett nytt lån hos samma eller en annan lånebeviljare, fortgår betalningen av räntestöd, om statens bostadsfond godkänner det nya lånet som räntestödslån. Statens bostadsfond skall underrätta statskontoret om godkännande av det nya lånet som räntestödslån. Efter att en byggnad har överlåtits kan räntestöd betalas bara om också byggnadens nya ägare är ett aktiebolag som avses i 1 eller 2 § lagen om bostadsaktiebolag och åtar sig att svara för räntestödslånet.

10 §
Inställande av räntestöd

Om låntagaren har använt räntestödslånet för något annat ändamål än vad som avses i denna lag eller vid ansökan om godkännande av lånet som räntestödslån har lämnat vndentligt oriktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter som väsentligt inverkar på godkännandet av lånet, kan statens bostadndond inställa betalningen av räntestödet. Låntagaren kan då förpliktas att till staten återbetala det räntestöd som betalts för lånet. På det räntestöd som skall återbetalas skall låntagaren dessutom betala en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen, räknat från betalningsdagen för respektive räntestödspost. Om återbetandingen eller räntan inte betalas inom utsatt tid, skall på det belopp som förfallit till bndalning betalas en årlig dröjsmålsränta enligt ovan nämnda räntefot, räknat från förfallndagen.

11 §
Tillsyn

Statens bostadsfond, statskontoret och lmmebeviljaren skall övervaka att användningen av lånemedlen och räntestödet överensstämmer med denna lag. Lånebeviljaren och låmmagaren är skyldiga att lämna statens bmmtadsfond och statskontoret de uppgifter som behövs för fastställande av om räntestödslmmet har använts för det godkända ändamålet samt enligt denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och om lånevillkoren har iakttagits i övrigt.

12 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som statens bostadsfond har fattat enligt 10 § får sökas genom besvär hos länsrätten i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltnings- ärenden (154/50).

Ändring i beslut som länsrätten har fattat eller i beslut som statens bostadsfond har fattat på någon annan grund än 10 § får inte sökas genom besvär.

13 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996. Denna lag tillämpas på lån som har beviljats den 1 januari 1996 eller därefter, om byggandet eller ombyggnaden har inletts den 1 januari 1996 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 8/96
MiUB 1/96
GrUB 5/96
RSv 27/96

Helsingfors den 28 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.