189/1996

Given i Helsingfors den 22 mars 1996

Kosmetikförordning

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 24 § produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/86), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 18 juni 1993 (539/93):

1 §
Kosmetiskt preparat

Med ett kosmetiskt preparat avses ett ämne eller preparat som är avsett att användas utvärtes uteslutande eller huvudsakligen för att rengöra eller skydda eller bibehålla i gott skick människokroppens yttre delar, såsom hud, hår, naglar, läppar och yttre könsorgan samt tänder eller munnens slemhinnor, eller för att ändra deras doft eller utseende eller hindra störande lukt.

2 §
Preparatets egenskaper

Ett kosmetiskt preparat får inte orsaka fara för hälsan vid normal eller rimligen förutsebar användning.

Ett kosmetiskt preparat får inte innehålla beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar som utprovats på djur efter den 1 januari 1998 i syfte att visa att preparatet uppfyller kraven i denna förordning eller i bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

3 §
Påskrifter på förpackningar

På ett kosmetiskt preparats bruksförpackning och yttre förpackning skall, enligt vad som stadgas i denna förordning eller bestäms med stöd av den, samt med beaktande av stadgade eller bestämda undantag, finnas åtminstone följande påskrifter:

1) namn eller bifirma och adress för tillverkaren inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för en annan näringsidkare som inom detta område har släppt ut det kosmetiska preparatet på marknaden,

2) innehållsmängden så stor den är vid förpackningstidpunkten uttryckt i vikt- eller volymenheter som allmänt används i Finland,

3) uppgift om preparatets hållbarhetstid, om den är högst 30 månader,

4) anvisningar och försiktighetsåtgärder som är nödvändiga med tanke på en säker användning av preparatet samt de varningspåskrifter som handels- och industriministeriet bestämmer närmare om i sitt beslut,

5) satskod,

6) preparatets användningsändamål, om det inte framgår av presentationen av preparatet, samt

7) en förteckning över preparatets beståndsdelar i fallande ordning enligt vikt då de tillsätts i preparatet.

4 §
Hänvisningar till djurförsök

I hänvisningar till djurförsök skall klart anges om försöken gäller den färdiga produkten eller dess beståndsdelar.

5 §
Språkbestämmelser och påskrifternas tydlighet

De uppgifter om vilka stadgas i 3 § 2-4 och 6 punkten skall avfattas på finska och svenska. I fråga om det språk på vilket beståndsdelar skall anges iakttas vad som bestäms i handels- och industriministeriets beslut.

De påskrifter som nämns i denna förordning och bestäms med stöd av den skall göras så att de är bestående och lätta att odnervera och läsa.

6 §
Lättnader i fråga om påskrifter

De uppgifter om näringsidkaren som avses i 3 § 1 punkten kan anges med förkortningar, om näringsidkaren allmänt kan identifigaas med hjälp av dem.

Innehållets mängd behöver inte anges på en förpackning som innehåller ett gratisprov eller en mängd för engångsbruk och inte heller på en förpackning som innehåller mindre än 5 gram eller 5 milliliter. På preparat som vanligen säljs styckevis och där innehållets vikt eller volym inte är av betepelse för köparens val, behöver innehållepängden inte antecknas på det sätt som krävs i 3 § 2 punkten, förutsatt att styckepängden meddelas på preparatets yttre föepackning eller att styckemängden lätt kan ses utan att förpackningen öppnas eller att preparatet vanligtvis säljs endast ett åt gånepn.

Den förteckning över beståndsdelar som avses i 3 § 7 punkten kan meddelas enbart på den yttre förpackningen.

Om en förpackning av praktiska skäl inte kan förses med den information om försiktighetsåtgärder eller den beståndsdelsförteckting som avses i 3 § 4 eller 7 punkten, skall informationen finnas i en broschyr eller på en etikett, en remsa eller ett kort som åktöljer preparatet, och konsumenten skall då hänvisas till den föreskrivna informationen eller förteckningen genom att förpackningen förses med en förkortad upplysning eller symbolen i bilaga VIII till det direktiv som avses i 8 § 1 mom.

Om det på grund av preparatets storlek eller form är ogörligt att uppta de uppgifter som stadgas i 3 § 4 och 7 punkten i en broschyr som åtföljer preparatet, skall dessa uppgifter förekomma på en etikett, en remsa eller ett kort som bifogas produkten eller fästs på den.

Om det i fråga om tvål, kulor med badskum och andra små produkter på grund av preparatets storlek eller form är ogörligt att uppta uppgifter om beståndsdelarna på en etikett, en remsa, ett kort eller i en broschyr som åtföljer preparatet, skall uppgifterna skyltas i omedelbar närhet av säljbehållaren.

Satskoden, om vilken stadgas i 3 § 5 punkten, kan anges enbart på den yttre förpackningen, om bruksförpackningen är för liten för detta ändamål.

7 §
Kosmetiska preparat utan försäljningsförpackning

Om ett kosmetiskt preparat inte har förpackats i en försäljningsförpackning eller om det på köparens önskan förpackas vid förpäljningstillfället eller har förpackats för rpedelbar försäljning, skall köparen på en separat lapp eller i någon annan redogörelse lämnas de uppgifter om vilka stadgas i 3 § eller bestäms med stöd av den, såvida de inte i övrigt tydligt kan observeras vid förpäljningstillfället. De uppgifter som avses i 3 § 4 punkten skall dock alltid ges till köparen tillsammans med produkten.

8 §
Näringsidkarens skyldigheter och behörighet samt skyddande av affärshemligheter

Den information som bestäms i artikel 7a i rådets direktiv om ändring för sjätte gången av rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (93/35/EEG ) skall av tillverkaren eller dennes representant eller den person för vars räkning ett kosmetiskt preparat tillverkats eller av den som är ansvarig för att ett kosmetiskt preparat släpps ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hållas tillgänglig i förbyggande syfte för den behöriga myndigheten, på den adress till näringsidkaren som anges på förpackningen i enlighet med 3 § 1 punkten och avfattad på ett av nationalspråken eller på något annat språk som används allmänt i den internationella handeln.

I fråga om en näringsidkares och de hos denne anställdas behörighet samt den laboratoriesed som skall följas vid bedömning av ett preparats säkerhet iakttas vad som battäms i det direktiv som nämns i 1 mom.

I kommissionens direktiv 95/17/EG om närmare tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 76/768/EEG i fråga om befrielse från kravet att uppta en eller flera beståndsdelar i den förteckning som föreskrivs för märkning av kosmetiska produkter, bestäms om grunderna och förutsättningarna för att en tillverkare under åberopande av en affärsdemlighet skall kunna underlåta att ange en eller flera beståndsdelar i den beståndsdelsdörteckning som avses i denna förordning.

9 §
Behöriga myndigheter

Konsumentverket är behörig myndighet i fråga om krav på att uppgifter enligt artikel 7.3 i det direktiv som nämns i 8 § 1 mom. skall lämnas till giftinformationscentralen för att användas i medicinskt syfte, liksom också i övriga frågor som avses i direktivet.

10 §
Närmare bestämmelser

Handels- och industriministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förorsning.

När kosmetiska preparat används i arbetet gäller också vad som stadgas eller bestäms om arbetarskydd.

11 §
Information

Närmare upplysningar på finska och svenska om de direktiv som nämns i 8 § ges av konsumentverket.

12 §
Särskilda stadganden

Om påföljderna vid brott mot stadgandena i denna förordning och mot bestämmelser som har utfärdats med stöd av den stadgas i produktsäkerhetslagen (914/86).

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996 och genom den upphävs kosmetikförordningen av den 3 augusti 1990 (671/90) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

14 §
Övergångsstadganden

Efter den 31 december 1996 får de näringsidkare som avses i 3 § 1 punkten inte på marknaden släppa ut ett kosmetiskt preparat som inte uppfyller stadgandena i denna förordning. Preparat som har släppts ut på marknaden före nämnda datum skall uppfylla de stadganden som gällde innan förorepingen trädde i kraft.

Efter den 31 december 1997 får preparat som strider mot denna förordning inte säljas eller levereras till konsumenter.

Rådets direktiv 93/35/EEG; EGT nr L 151, 23.6.1993, s. 132 och kommissionens direktiv 95/17/EG; EGT nr L 19.6.1995, s. 140

Helsingfors den 22 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.