188/1996

Given i Helsingfors den 22 mars 1996

Förordning om ändring av varumärkesförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i varumärkesförordningen av den 29 maj 1964 (296/64) 9 § 2 mom. och rubrik för 5 kap., av dessa 9 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 20 mars 1992 (258/92),

ändras 2 § 1 mom., 6 a §, 9 § 1 mom., 10 § 1 mom., 11 § 1 mom., 12 §, 14 § 2 mom., 17 § 2 mom., 17 b, 18 och 20 §§, 21 § 2 mom., 22 § 1 och 3 mom. samt 23-25 §§,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda förordning av den 20 mars 1992, 6 a och 12 §§, 17 § 2 mom. och 24 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 20 mars 1992, 9 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom förordningar av den 26 mars 1976 och den 16 december 1983 (271/76 och 997/83), 17 b § sådan den lyder i nämnda förordning av den 16 december 1983, 22 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 13 februari 1981 (133/81) och 25 § sådan den lyder i sistnämnda förordning, samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom. samt till förordningen nya 22 a och 26 a §§ som följer:

2 §

Patent- och registerstyrelsen skall föra in märket i varumärkesregistret då märket har registrerats. I registeruppgifterna skall ingå

1) varumärkets ansökningsnummer och den dag då ansökningen gavs in,

2) registernummer och registreringsdag,

3) innehavarens namn eller firma och hemort,

4) de klasser av en vara eller tjänst och de varor eller tjänster som registreringen avser,

5) eventuell anmärkning om kollektivmärke,

6) anteckning om att registreringen inte har vunnit laga kraft,

7) anteckning enligt 56 g § 2 mom. varumärkeslagen,

8) åtgärd enligt 56 i § 2 mom. och 56 j § 2 mom. varumärkeslagen samt

9) anteckning om åtgärd enligt 52 § varumärkeslagen.


3 §

När en registrering förnyas enligt 22 § 4 mom. varumärkeslagen genom att en förnyelseavgift betalas, görs en anteckning om förnyandet i registret.

6 a §

Över andra anteckningar i registret än sådana som avses i 3 § 2 mom. ges sökanden som expedition en kopia av registreringarna.

9 §

Ansökan om registering av varumärke skall innehålla

1) sökandens namn eller firma samt hemort och adress,

2) om sökanden är företrädd genom ombud, dennes namn, hemort och adress,

3) varumärket i form av figur, ord, bokstä ver eller siffror, eller som avbildning av varans utstyrsel, samt

4) uppgifter om de varor eller tjänster för vilka märket begärs bli registrerat samt om den klass till vilken varan eller tjänsten enligt sökandens mening i varje särskilt fall skall hänföras.


10 §

I ärenden som gäller registrering av varumärke skall, om registermyndigheten finner det påkallat, sökanden skriftligen förklara eller med tekniska hjälpmedel påvisa vad märket är avsett att föreställa och vad som enligt sökandens mening karakteriserar det.


11 §

En invändning som avses i 20 § 2 mom. eller 56 c § 2 mom. varumärkeslagen skall göras skriftligen och ges in i två exemplar till patent- och registerstyrelsen. Även en bilaga till invändningshandlingen skall såvitt möjligt ges in i två exemplar. Invändningen skall motiveras och i den skall specificeras vilka varor eller tjänster den gäller.


12 §

Ansökan om förnyelse av registrering skall innehålla

1) sökandens namn eller firma samt hemort och adress,

2) ett nytt ombuds namn, hemort och adress,

3) en uppgift om den inskränkning i skyddet som sökanden önskar att skall vidtas samt i ett sådant fall en uppgift om de varor eller tjänster och klasser som registreringen enligt sökandens mening därefter skulle komma att omfatta, samt

4) en uppgift om till vilken klass varan eller tjänsten i varje enskilt fall hör enligt varumärkesinnehavarens åsikt, förutsatt att detta inte redan har antecknats i registret.

När registreringen förnyas enligt 22 § 4 mom. varumärkeslagen genom att en förnyelseavgift betalas, skall registernumret, betalarens namn och adress anges.

14 §

Till ansökan skall fogas

1) en handling som utvisar märkets övergång och av vilken framgår vilka varor eller tjänster övergången gäller, om den inte gäller registreringen i sin helhet, och

2) hemlandsbevis, om ett sådant behövs enligt 28 § varumärkeslagen.

17 §

För att få företrädesrätt enligt 1 mom. skall sökanden skriftligen anhålla därom inom en månad från det ansökan gjordes i Finland och samtidigt meddela var och när den ansökan gjorts som åberopas för företrädesrätt samt så snart som möjligt dess nummer. Om företrädesrätten inte gäller alla varor eller tjänster, skall dessutom meddelas vilka varor eller tjänster den gäller.

17 b §

Företrädesrätten kan för varje varas eller tjänsts del grunda sig endast på den första ansökan om registrering som gjorts utanför Finland.

18 §

Framställs invändning mot registrering enligt 20 § 2 mom. eller 56 c § 2 mom. varumärkeslagen och är invändningen inte uppenbart obefogad, skall innehavaren av registreringen föreläggas att inom utsatt tid avge yttrande.

20 §

Registermyndigheten skall besvara förfrågningar från allmänheten om huruvida ett visst ordmärke har förts in i varumärkesregistret eller inte.

21 §

De ansökningshandlingar som gäller registreringen jämte alla bilagor eller de handlingar som gäller en internationell registrering skall under två månader, räknat från dagen för kungörelsens offentliggörande, hållas tillgängliga hos patent- och registerstyrelsen för envar som önskar få kännedom om registreringen.

22 §

En kungörelse som avses i 20 § varumärkeslagen skall innehålla

1) kungörelsedagen, ifall ansökan kungörs innan den registreras,

2) varumärkets ansökningsnummer,

3) registernumret,

4) varumärket,

5) den dag då ansökan gavs in,

6) registreringsdagen,

7) innehavarens namn eller firma och hemort,

8) om innehavaren är företrädd av ett ombud, dennes namn,

9) de klasser av varor eller tjänster som rätten till märket skulle komma att omfatta,

10) anmärkning om kollektivmärke, samt

11) numret och registreringsdagen för en internationell registrering, när ansökan baserar sig på en internationell registrering enligt 56 i § 1 mom. eller 56 j § 1 mom. varumäereslagen.


I kungörelsen skall tillkännages att det är möjligt att framställa en invändning mot registreringen i enlighet med 20 § 2 mom. varumärkeslagen.

22 a §

En kungörelse enligt 56 c § varumärkeslagen skall innehålla

1) kungörelsedagen,

2) det internationella registernumret,

3) varumärket,

4) dagen för den internationella registreringen,

5) innehavarens namn eller firma och hemort,

6) om innehavaren är företrädd av ett ombud, dennes namn,

7) de klasser av varor eller tjänster som rätten till märket skulle komma att omfatta, samt

8) anmärkning om kollektivmärke.

I kungörelsen skall dessutom, om märket är i färg, ingå ett omnämnande om detta och enligt registermyndighetens prövning en annan beskrivning av märket samt en uppgift om undantagsbestämmelse eller företrädesrätt.

I kungörelsen skall tillkännages att det är möjligt att framställa en invändning mot den internationella registreringen i enlighet med 56 c § 2 mom. varumärkeslagen.

23 §

En kungörelse som avses i 21 § 1 mom. och 56 d § 3 mom. varumärkeslagen skall innehålla registernumret och innehavarens namn eller firma.

24 §

I en kungörelse som avses i 24 § och 56 h § varumärkeslagen över att ett varumärke har avförts ur registret och att skyddet har inskränkts samt i en kungörelse som avses i 56 k § varumärkeslagen över förnyelse skall registernumret meddelas.

25 §

En kungörelse som avses i 33 § 1 mom., 34 § 1 mom. och 56 k § varumärkeslagen och som gäller övergång av varumärke och registrering av licens skall innehålla registernumret, den nya innehavarens och licenstagarens namn eller firma och hemort samt de andra uppgifter registermyndigheten finner nödvändiga.

26 a §

I en kungörelse som avses i 56 g § 2 mom. varumärkeslagen skall numret på den finska registrering som har ersatts och numret på gällande internationella registrering meddelas.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.

Helsingfors den 22 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.