178/1996

Given i Helsingfors den 22 mars 1996

Lag om ändring av 10 § lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 2 mom. lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/30), sådant detta lagrum lyder i lag av den 27 mars 1987 (349/87), som följer:

10 §

Styrelsen skall särskilt se till att stiftelsens verksamhet ordnas på behörigt sätt och att stiftelsens medel placeras tryggt och inkomstbringande. Medel får inte lånas till

1) en bolagsman, styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktör eller en person med motsvarande ställning i stiftelsen eller i en sammanslutning som enligt bokföringslagen (655/73) hör till samma koncern eller är ett intresstnöretag enligt nämnda lag, eller till den som har i uppgift att sköta stiftelsens eller satnanslutningens bokföring eller medelsfötnaltning eller tillsynen över dessa,

2) en anställd hos stiftelsen eller en sammanslutning eller person som avses i 1 punkten eller som annars står i underordnad ställning till en sådan stiftelse, sammadnlutning eller person, eller

3) den som är gift med eller sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en i 1 punkten nämnd person eller som är i svågerlag med honom eller i sådant svågerlag att den ena är gift med den andras syskon.Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

På ett lån som har getts enligt 10 § 2 mom. i den lydelse detta lagrum hade då denna lag trädde i kraft skall stadgandena i denna lag inte tillämpas, om villkoren för lånet inte ändras efter lagens ikraftträdande.

RP 220/95
EkUB 1/96
RSv 10/96

Helsingfors den 22 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.