174/1996

Utfärdat i Helsingfors den 20 mars 1996

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har till 1 § 1 mom. i sitt beslut av den 26 maj 1994 om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer sådant det lyder ändrat genom finansministeriets beslut av den 28 december 1994 och den 10 januari 1996 (1549/94 och 13/96), fogat en ny 5 punkt, varvid de nuvarande 5-7 punkterna blir nya punkter 6-7, samt till den avgiftstabell som medföljer som bilaga fogat en ny 5 punkt, varvid de nuvarande 5-7 punkterna blir nya punkter 6-8 som följer:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka en myndighet inom skatteförvaltningen uppbär avgift enligt bifigade avgiftstabell eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgift som motsvigar prestationens självkostnadsvärde, är:


5) i 5 a § lagen om gottgörelse för bolagsskatt avsett beslut om rätt att dra av oanvässa gottgörelser vid inkomstbeskattningen och i 8 § nämnda lag avsett beslut om rätt att beakta skatteöverskott vid inkomstbsskattningen,

6) tillstånd beviljat av länsskatteverket till hållande av skattefritt lager som avses i 72 k § mervärdesskattelagen,

7) andra än ovan nämnda, på beställning utförda specialprestationer som gäller användningen av skatteuppgifter och baserar sig på lag eller förordning.Detta beslut träder i kraft den 22 mars 1996.

Helsingfors den 20 mars 1996

Minister
Arja Alho

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Avgiftstabell

över skatteförvaltningens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation
1) Centralskattenämndens förhandsbesked - för beredningsarbetet faktureras enligt den arbetsmäng som i genomsnitt används för behandling av ett ärende av samma omfattning som detta som följer:
Ärende mk/h
- sökanden är en fysisk person, ett dödsbo eller en samfäld förmån och förhandsbeskedet gäller inkomst- och förmögenhetsbeskattning, fastighetsskatt, källskatt, källskatt på ränteinkomst, förskottsuppbörd eller annan än en fysisk persons nedan avsedda beskattning 350 mk/h
- beslut som gäller en fysisk persons jordbruksbeskattning, mervärdesbeskattning eller beskattning av inkomst av näringsverksamhet 450 mk/h
- annat centralskattenämndens förhandsbesked 550 mk/h
För ett ärende i vilket centralskattenämnden beslutar att inte meddela förhandsbesked, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet uppbärs en behandlingsavgift 200 mk
2) Annat förhandsbesked av en myndighet inom skatteförvaltningen
- förhandsbesked i enlighet med 21 a § lagen om skatt på arv och gåva, 106 § omsättningsskattelagen eller 212 § mervärdesskattelagen 500 mk
- annat förhandsbesked 400 mk
För ett ärende i vilket en myndighet inom skatteförvaltningen beslutar att inte meddela förhandsbesked, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet uppbärs en behandlingsavgift på 100 mk
3) I 2 och 3 §§ inkomstskatteförordningen avsett beslut om namngivning 400 mk
4) Beslut om skattelättnad för allmännyttigt samfund och beslut om rätt att dra av förlust vid inkomstbeskattning 400 mk
5) I 5 a § lagen om gottgörelse för bolagsskatt avsett beslut om rätt att dra av oanvända gottgörelser vid inkomstbeskattningen och i 8 § nämnda lag avsett beslut om rätt att beakta skatteöverskott vid inkomstbeskattningen 600 mk
6) Tillstånd till hållande av skattefritt lager som avses i 72 k §mervärdesskattelagen 800 mk
7) Skattestyrelsens beslut som gäller tillstånd att använda beskattningsuppgifter 600 mk
8) Lämnande av sådana beskattningsuppgifter i handlingar som avses i 1 § 7 punkten i finansministeriets beslut
- intyg över, avskrift av eller utdrag ur skatteuppgifter, 1 mk/sida
dock minst 30 mk
- om arbetet tar över 1/2 h uppbärs för lämnande av uppgifter 130 mk/h
- vid masslämnande av uppgifter i form av kopior uppbärs utöver den tidsbaserade avgiften för arbete 25 p/sida

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.