166/1996

Given i Helsingfors den 15 mars 1996

Lag om registerförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Registerförvaltningen skall ha hand om registerföringsuppgifter och serviceuppgifter enligt vad som stadgas särskilt.

2 §

Folkbokföringens centralmyndighet är befolkningsregistercentralen. Om övriga uppgifter som åligger befolkningsregistercentralen stadgas särskilt.

3 §

Enligt vad som stadgas särskilt är folkbokföringens och den övriga registerförvaltninkfns lokala myndigheter magistraterna, vilka arbetar vid häradsämbetena eller som fristkfnde ämbetsverk. Genom beslut av behörigt ministerium kan en magistrat sköta till sitt verksamhetsområde hörande uppgifter också i ett annat härad i länet.

I landskapet Åland sköts den lokala registermyndighetens uppgifter av länsstyrelsen.

Om förande av befolkningsregister hos en församling i evangelisk-lutherska kyrkan och i ortodoxa kyrkosamfundet eller hos en annan kyrklig befolkningsregisterförare stadgas särskilt.

Ministeriet skall innan ett beslut som avses i 1 mom. fattas höra länsstyrelsen.

4 §

Närmare stadganden om befolkningsregistercentralens och magistraternas organisation och uppgifter samt om ordnandet av magistraternas uppgifter inom den statliga lokalförvaltningen utfärdas genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 januari 1984 om folkbokföringsförvaltningen (76/84) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

6 §

Om det i lag, förordning eller beslut hänvisas till stadganden i lagen om folkbokföringsförvaltningen, som upphävs genom denna lag, tillämpas motsvarande lagrum i denna lag eller i förordning som utfärdats med stöd av denna lag. Vad som i lag, förordning eller beslut stadgas eller bestäms om registerbyrå gäller, efter att denna lag har trätt i kraft, magistraterna och i landskapet Åland länsstyrelsen.

Registerbyråernas personal övergår och tjänsterna överförs till häradsämbetena och magistraterna när denna lag träder i kraft. Personalen övergår och tjänsterna överförs vid registerbyrån i Ålands härad dock till länsstyrelsen i landskapet Åland. Tjänstemännens samtycke till överföring av tjänsterna behövs inte.

Länsstyrelsen beslutar om de överföringar av tjänster som avses i 2 mom. samt utser den häradsskrivare som skall vara chef för magistraten.

RP 97/95
FvUB 14/95
RSv 5/96

Helsingfors den 15 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.