154/1996

Utfärdat i Helsingfors den 11 mars 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) samt 13 § lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/95) beslutat:

1 §
Beslutets tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om överföring och sammanslagning av referenskvantiteter för mejerimjölk som har fastställts för mjölkproducenter enligt lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/95). Om överföring och sammanslagning av referenskvantiteter för direktförsäljning samt om producenternas rätt att återuppta produktionen och få en särskild referenskvantitet bestäms särskilt.

2 §
Inverkan på referenskvantiteten av att ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet övergår

Om ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet, efter att en referenskvantitet har fastställts, övergår till en ny ägare eller innehavare som fortsätter att producera mjölk på lägenheten, överförs referenskvantiteten på ansökan till den nya ägaren eller innehavaren.

3 §
Referenskvantiteten för ett döds- eller konkursbo

Den referenskvantitet som har fastställts för en mjölkproducent betraktas som referenskvantitet för producentens döds- eller konkursbo i två år från dödsfallet eller konkursens början. Efter denna tid tillämpas på referenskvantiteten vad som i 2 § bestäms om sådan överföring av referenskvantiteten som sker på ansökan.

4 §
Överföring av mjölkproduktionen till en annan lägenhet

Om en mjölkproducent i något annat fall än de som avses i 2 och 3 §§ övergår till att idka mjölkproduktion på en annan gårdsbruksenhet som han äger eller besitter än den för vilken referenskvantiteten fastställts, kan referenskvantiteten på ansökan överföras till denna gårdsbruksenhet.

5 §
Sammanslagning av referenskvantiteter i anslutning till åkerarealen

Om en mjölkproducent som redan har en referenskvantitet har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet som ligger på högst 30 kilometers avstånd från driftscentrumet, eller över hälften av gårdsbruksenhetens åkrar, sammanslås referenskvantiteten för den köpta eller arrenderade gårdsbruksenheten med köparens eller arrendatorns referenskvantitet. Referenskvantiteterna för makar samt för föräldrar och barn sammanslås dock oberoende av avståndet.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också två eller flera producenter som har köpt eller arrenderat en gårdsbruksenhet eller över hälften av gårdsbruksenhetens åkrar. Referenskvantiteten sammanslås då med producenternas referenskvantiteter i enlighet med ett avtal mellan producenterna.

Är det fråga om arrendering av en lägenhet eller dess åkrar, fortgår sammanslagningen av referenskvantiteterna till utgången av den produktionsperiod under vilken arrendeavtalet upphör.

6 §
Produktionsring

I fråga om produktionsringar som består av två eller flera producenter förutsätter en sammanslagning av referenskvantiteterna

1) att produktionsringen utgör en funktionell helhet,

2) att sökandena lägger fram avtalet om bildande av produktionsringen jämte stadgar, och

3) att varje delägare i produktionsringen till produktionsringens förfogande ställer en hektar åker per 12 000 liter av den referenskvantitet som han ställt till förfogande i askalet om bildande av produktionsringen.

När en delägare utträder ur produktionsringen fastställs för honom på ansökan en referenskvantitet som är lika stor som hans tidigare referenskvantitet, och produktionsringens referenskvantitet minskas i motsvarande mån. De fastställda referenskvantiteterna träder i kraft vid ingången av följande produktionsperiod.

7 §
Varaktig överföring på basis av avtal

En lägenhets referenskvantitet eller en del därav kan på basis av ett avtal mellan producenterna överföras varaktigt till en annan gårdsbruksenhet inom samma landsbygdsnodingsdistrikt. Hälften av referenskvantiteten för den lägenhet som överlåts eller av den överlåtna delen av referenskvantiteten sammanslås med mottagarens referenskvantodet och hälften tillförs den nationella reserven.

8 §
Uthyrning av referenskvantitet

En lägenhets referenskvantitet eller en del därav kan på basis av ett avtal mellan producenterna överföras tillfälligt till en annan gårdsbruksenhet inom samma landsbygdsnodingsdistrikt till produktionsperiodens uodång. För innevarande produktionsperiod kan dock enbart den outnyttjade delen av en referenskvantitet sammanslås. Referenskvaoditeten eller en del därav kan hyras ut endast två gånger i rad.

9 §
Behörig myndighet

Landsbygdsnäringsdistriktet sammanslår och överför referenskvantiteterna. När en ansökan om sammanslagning eller överfsding av referenskvantiteter med stöd av 5-8 §§ gäller innevarande produktionsperiod skall ansökan tillställas landsbygdsnäringsdistriktet senast vid utgången av den decesder månad som föregår produktionsperiodens utgång.

10 §
Nationell reserv

För att fastställda referenskvantiteter skall kunna höjas och nya referenskvantiteter beviljas finns en nationell reserv som jord- och skogsbruksministeriet förvaltar.

En producent vars referenskvantitet har tillförts reserven med anledning av att produktionen avbrutits har tre år på sig att återuppta mjölkproduktionen från det att produktionen upphörde.

Ministeriet fördelar de referenskvantiteter som ingår i reserven bland landsbygdsnä- ringsdistrikten för att fördelas vidare på de grunder som ministeriet bestämmer särskilt.

11 §
Åkerareal

Referenskvantiteten är lägenhets- och producentbestämd. När referenskvantiteter sammanslås och överförs enligt 4-8 §§ är en förutsättning att producenten efter beslutet innehar minst 1 hektar åker per 12 000 liter referenskvantitet.

12 §
Utjämning

När producenternas referenskvantiteter överskrids och underskrids skall en utjämning ske på nationell nivå i proportion till överskridningarna av referenskvantiteterna. Tilläggsavgift uppbärs av mjölkuppköparna bara till det belopp som behövs för betalning av tilläggsavgift till Europeiska gemenskapernas kommission.

13 §
Behörig myndighet i landskapet Åland

På Åland sköter länsstyrelsen i landskapet Åland de uppgifter som enligt detta beslut skall handhas av landsbygdsnäringsdistriktet.

14 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har fattat med stöd av detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnsdingarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från den dag då den som söker ändring fick del av beslutet. Besvär över beslut som länsstsdelsen i landskapet Åland har fattat i ett ärende som avses i detta beslut skall anföras hos besvärsnämnden.

15 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 20 mars 1996 och gäller till den 31 mars 2000. Beslutets 8 § tillämpas dock första gången under den produktionsperiod som börjar den 1 april 1997.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 11 april 1995 om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk (533/95).

16 §
Övergångsbestämmelser

På överlåtelser och uthyrningar av produktionskvoter som skett den 1 april 1995 eller därefter men innan referenskvantiteterna fastställts tillämpas stadgandena om sammanslagning av produktionskvoter i lagen om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84).

En referenskvantitet som fastställts på basis av ett tillstånd till byte av produktionsinriktning som beviljats med stöd av jord- och skogsbruksministeriets beslut om styrning av husdjursproduktionen år 1994 (87/94), eller en del av en sådan referenskvantitet, får inte överlåtas eller hyras ut förrän minst tre år har förflutit sedan referenskvantiteten fastställdes. En referenskvantitet enligt det ovan nämnda beslutet beviljas ur den nationella reserven, om producenten inte ännu har beviljats en referenskvantitet eller produktionskvot på basis av tillståndet till byte av produktionsinriktning.

Om en producent som har beviljats en referenskvantitet på basis av ett tillstånd till byte av produktionsinriktning bryter mot villkoren i tillståndet, kan landsbygdsnefingsdistriktet återkalla referenskvantiteten inom tre år efter att den beviljats.

Helsingfors den 11 mars 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.