144/1996

Given i Helsingfors den 8 mars 1996

Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/92) 27 b § sådan den lyder i förordningen den 25 augusti 1994 (774/94) och

ändras 3 § 1 mom. f-punkten och 3 mom. b-punkten, 6 § 2 mom. a-punkten, rubriken för 27 a §, i 27 a § det inledande stycket, 34 och 39 §§ samt 45 § 4 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. f-punkten sådan den lyder i förordning av den 31 januari 1995 (133/95), 3 § 3 mom. b-punkten sådan den lyder i förordning av den 18 juni 1993 (531/93) samt rubriken för 27 a §, i 27 a § det inledande stycket och 34 § sådana de lyder i nämnda förordningen av den 25 augusti 1994, som följer:

3 §
Hastighetsbegränsningar för olika fordonskategorier

1. För ett motordrivet fordon utan släpvagn är den högsta tillåtna hastigheten på väg


f) för en moped (kategori L1 och L2) samt motorsläde 40 km/h, dock för snöskoter 60 km/h när den körs på snöskoterled,


3. Den högsta tillåtna hastigheten för ett motordrivet fordon på väg när ett släpfordon är kopplat till det är


b) 40 km/h för moped (kategori L1 och L2) samt motorsläde, dock 60 km/h för snöskoter på snöskoterled när släpvagnen inte används för persontransport,


6 §
Undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm

2. Den i vägtrafiklagen stadgade skyldigheten för motorcyklister, mopedister, snöskoterförare och passagerare att använda skyddshjälm gäller inte

a) förare och passagerare i en tre- eller fyrhjulig motorcykel, moped eller fordon av kategori L5 med täckt förarhytt,


27 a §
Huvudsakliga dimensioner för motorcykel, moped samt fordon i kategori L5

De största tillåtna huvudsakliga dimensionerna för motorcyklar, mopeder samt fordon i kategori L5 är följande:


34 §
Koppling av släpvagn till två- eller trehjuliga fordon

1. Till en motorcykel, en moped och ett fordon i kategori L5 får kopplas en enaxlad släpvagn vars totalmassa inte överskrider den av tillverkaren tillåtna massan. Kopplingsmassan får dock inte överskrida hälften av dragfordonets olastade massa. Släpvagnens största tillåtna bredd är 1,25 meter.

2. Till cykel får kopplas en enaxlad släpvagn, vars bredd är högst 1,25 meter och koppligsmassa högst 50 kg.

39 §
Persontransport med två- och trehjuliga fordon

1. Med motorcykel som inte är försedd med sidvagn (kategori L3) får förutom föraren transporteras högst en person under förutsättning att det för denna person finns en lämplig sits och fotstöd. I sidvagnen till en motorcykel (kategori L4) får högst två personer färdas.

2. Med tvåhjulig moped (kategori L1) får transporteras ett högst tio år gammalt barn, om mopeden har en lämplig sits och behövliga fotskydd för barnet.

3. Med tre- eller fyrhjulig moped och fordon i kategori L5 får transporteras högst det antal passagerare som antecknats i registret.

4. Den sammanlagda massan av personer och gods på trehjulig moped (kategori L2), avsedd för persontransport, och på trehjuligt fordon i kategori L5, avsett för persontransport, får inte överskrida 300 kg och inte på motsvarande fyrhjulig moped eller fyrhjuligt fordon i kategori L5 200 kg.

45 §
Godstransport

4. Med tvåhjulig cykel får transporteras högst 50 kg gods. Med minst trehjulig cykel får transporteras högst 100 kg gods. Med trehjulig moped (kategori L2) avsedd för godstransport får transporteras högst 300 kg och med fyrhjulig högst 200 kg gods. Med trehjuligt fordon i kategori L5 avsett för godstransport får transporteras högst 1 500 kg och med fyrhjuligt högst 1 000 kg gods.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.

Helsingfors den 8 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.