143/1996

Given i Helsingfors den 8 mars 1996

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) 5 §, 25 § 3 mom., 32 § 3 mom., 32 a § 1 och 3 mom., 32 b § 2 mom., rubriken i 8 kap., 134 och 135 §§, 136 § 1 mom., 136 a, 137 och 137 a §§, 138 § 1 mom., 139 §, 140 § 1 mom., 141 och 141 a §§, 142 § 1 och 2 mom., 143 § 1 mom., i 144 § 1 mom. det inledande stycket samt d- och g-punkten, i 2 mom. det inledande stycket samt b- och c-punkten och 3 mom., 145-147 §§, 148 § 1 mom., 148 a-150 §§ och 152 a §,

av dessa lagrum 25 § 3 mom. och 138 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 8 december 1994 (1122/94), 32 § 3 mom., 32 a § 1 mom., 32 b § 2 mom., 136 a, 137 och 137 a §§, i 144 § 1 mom. det inledande stycket samt d- och g-punkten, i 2 mom. det inledande stycket samt b- och c-punkten och 3 mom. samt 148 a och 149 §§ i förordning av den 25 augusti 1994 (773/94), 32 a § 3 mom. samt 141 a och 152 a §§ i förordning av den 7 juni 1995 (849/95) samt de övriga lagrummen, också 5 §, oförändrade, som följer:

5 §
Moped
Moped är ett tvåhjuligt (kategori L1) eller trehjuligt (kategori L2) motorfordon med en högst 50 cm3:s förbränningsmotor vars största konstruktiva hastighet är högst 40 km/h. Ett två- eller trehjuligt fordon med någon annan motor än en förbränningsmotor och vars största konstruktiva hastighet är högst 40 km/h anses också höra till denna kategori.
25 §
Massa

3. Med ett fordons egenmassa (massa i körklart skick) avses dess massa i körklart skick, inberäknat förare, all sedvanlig utrustning, reservhjul, verktyg, bränsle, smörjmedel och kylvätska. Bränsletanken för ett fordon är då fylld till 90 procent av sin volym. För ett fordon i kategori L räknas förarens massa dock inte till egenmassan. En på hängsvagns och medelaxelsläpvagns edenmassa är den massa som axeln eller axlarna överför till vägen när släpvagnen är kopplad till dragfordonet. En husvagns egenmassa omfattar batteri och en till fordonet fast monterad vattenbehållare som har en volym på över 50 liter, men inte flytgasflaskor.


32 §
Identifieringsnummer

3. En motorcykel, en moped samt ett fordon i kategori L5 skall ha identifieringsnummer i enlighet med rådets direktiv om föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon (93/34/EEG).


32 a §
Tillverkarskylt

1. På en bil och dess släpvagn, en motorcykel, en moped, ett fordon i kategori L5 samt på en traktor skall på en klart synlig och lätt åtkomlig plats stadigt fästas en tillverkarskylt på en del som normalt inte byts ut under fordonets livstid.


3. Skylten på en motorcykel, en moped och ett fordon i kategori L5 skall vara i enlighet med rådets direktiv 93/34/EEG och på skylten skall tydligt och med outplånlig text antecknas åtminstone följande upplysningar i angiven ordning:

a) tillverkarens namn,

b) EEG-typgodkännandenummer,

c) fordonets identifieringsnummer, och

d) den statiska ljudnivån för fordonets motor och motsvarande varvtal.


32 b §
Monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten

2. Monteringsplatsen för den bakre registeringsskylten på en motorcykel, en moped och ett fordon i kategori L5 skall motsvara kraven i rådets direktiv om monteringsplatsen för den bakre registeringsskylten på två- och trehjuliga motorfordon (93/94/EEG).

8 kap.

Mopeder

134 §
Däck

Bärigheten av däcken på mopeder skall motsvara den massa som överförs från den belastade mopeden till däcket i fråga. Spåren i däckets slitbana får inte fördjupas.

135 §
Dubbar

I fråga om däck på mopeder gäller vad 37 och 38 §§ stadgar om utstick, dubbkraft, massa och godkännande för dubbar på personbilsdäck. En mopeds däck får dock ha dubbar även på slitbanans mittersta tredjedel.

136 §
Styrstång

1. Styrstången på ett fordon i kategori L1 skall vara minst 0,55 meter och högst 0,8 meter bred. Koppligs- och bromshandtag samt backspeglar beaktas inte när bredden bestäms. Styrstången får inte ha utskjutande delar eller skarpa hörn, inte heller böjningar eller fogar med mindre radie än 30 mm.


136 a §
Passagerarhandtag

Passagerarhandtagen på fordon i kategori L1 skall motsvara kraven i direktiv 93/32/EEG.

137 §
Anordning som förhindrar olovlig användning

Mopeder skall vara försedda med en fastmonterad anordning som låser styret eller annan anordning som förhindrar olovlig andvändning av fordon. Låsanordningen skall motsvara kraven i direktiv 93/33/EEG eller E-reglementet nr 62.

137 a §
Stöd

Fordon i kategori L1 skall vara försedda med ett stöd som motsvarar kraven i direktiv 93/31/EEG.

138 §
Bromsar

1. Bromsarna på mopeder skall motsvara kraven i direktiv 93/14/EEG eller E-reglementet nr 78/01.


139 §
Avgassystem

Avgassystemet på fordon i kategori L1 skall vara så placerat att ingen del av det är beläget ovanför den obelastade sitsens sittyta.

140 §
Bränslesystem

1. På med förbränningsmotor försedda mopeder skall locket till bränsletankens påfyllningsöppning vara sådant att det inte oavsiktligt kan öppnas genom inverkan av vibration, stötar eller övertryck.


141 §
Avgasutsläpp

Med förbränningsmotor försedda fordon i kategori L1, och fordon i kategori L2 med en totalmassa om högst 400 kg skall i fråga om avgasutsläpp uppfylla kraven i E-reglementet nr 47. Moped som förtullats som flyttgods, erhållits genom arv eller testamente eller skaffats på tullauktion eller på någon annan av staten ordnad auktion skall uppfylla de begränsningar för avgasutsläpp som gällde i Finland under det år då mopeden första gången togs i bruk.

141 a §
Effekt, vridmoment och maxhastighet

Om i reklam eller motsvarande som riktar sig till konsumenter och avser med förbränningsmotor försedda mopeder eller i tekniska uppgifter om mopeden meddelas fordonets motoreffekt, vridmoment eller maxhastighet, skall dessa anges uppmätta enligt direktiv 95/1/EG.

142 §
Bullerbegränsning

1. Med förbränningsmotor försedda mopeder skall ha sådana ljuddämpare att insugnings- eller avloppsljudet inte i störande grad överröstar annat ljud som mopeden i normal drift förorsakar. Styrkan på mopedens ljud, mätt enligt det E-reglemente som nämns i 2 mom., får inte vara större än 70 dBA, om mopedens största konstruktiva hastighet är högst 30 km/h, eller 73 dBA, om mopedens största konstruktiva hastighet är större än 30 km/h.

2. Ett fordon i kategori L1 anses uppfylla kravet i 1 mom., om det är av en modell som uppfyller kraven i E-reglementet nr 63.


143 §
Stänkskärmar och Äskydd

1. Mopeder skall för alla hjul ha en rännformig stänkskärm, som i hela sin längd är minst lika bred som den största bredden på motsvarande däck.


144 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. Mopeder skall vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:


d) bromslykta för fordon i kategori L1 med en motoreffekt som överstiger 0,5 kW eller vilkas största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h, och för fordon i kategori L2,


g) sidoreflektor för fordon i kategori L1, och


2. Utöver vad som stadgas i 1 mom. får mopeder vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:


b) främre positionslykta för fordon i kategori L1,

c) bromslykta för fordon i kategori L1 med en motoreffekt om högst 0,5 kW eller vilkas största konstruktiva hastighet är högst 25 km/h,


3. Lyktor, strålkastare och reflektorer för mopeder skall i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, kopplingar och kraven på funktionskontrollanordningar uppfylla kraven enligt direktiv 93/92/EEG eller E-reglementet nr 74.

145 §
Helljus- och halvljusstrålkastare

Helljus- och halvljusstrålkastare på mopeder skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/761/EEG eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 56, 57, 72, 76 eller 82 eller i enlighet med något reglemente om bilars helljus- och halvljusstrålkastare.

146 §
Körriktningsvisare

Körriktningsvisare på mopeder skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/759/EEG eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 6/01 eller 50.

147 §
Bromslykta samt främre och bakre positionslykta

Bromslyktan samt främre och bakre positionslyktan på en moped skall vara e-godkänd enligt direktivet 76/758/EEG eller E-godkänd i enlighet med reglementet nr 50.

148 §
Reflektorer

1. Reflektorer på mopeder, förutom reflektorer i pedaler, skall vara e-godkända enligt direktivet 76/757/EEG eller E-godkända enligt reglementet nr 3/02.


148 a §
Symboler för manöverorgan, kontrollampor och visare

Symbolerna för manöverorgan, kontrollampor och visare för mopeder skall motsvara kraven i direktiv 93/29/EEG eller E-reglementet nr 60.

149 §
Ljudsignalanordning

Mopeder skall ha en ljudsignalanordning. Mopeder eller den ljudsignalanordning som monterats på dem skall uppfylla kravenenligt direktiv 93/30/EEG eller E-reglementet nr 28/01.

150 §
Backspeglar

Fordon i kategori L1 får och fordon i kategori L2 skall på vänstra sidan vara försedda med en backspegel. En mopeds backspegel skall i fråga om placering, siktfält, ytmått, hållfasthet och hur fastsättningen ger efter uppfylla kraven enligt direktivet 80/780/EEG, sådana de lyder ändrade genom direktivet 80/1272/EEG, kraven enligt direktivet 71/127/EEG, sådana de lyder ändrade genom direktivet 88/321/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 81.

152 a §
Överensstämmelse i fråga om EG-typgodkänd moped

En moped anses uppfylla kraven i detta kapitel, om fordonet typgodkänts enligt direktiv 92/61/EEG och om fordonstillverkaren för fordonet fyllt i ett intyg om överensstämmelse som avses i artikel 7 i nämnda direktiv.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.

2. Mopeder får utan hinder av stadganden i 32 § 3 mom., 32 a § 1 och 3 mom., 32 b § 2 mom., 136 a, 137 och 137 a §§, 138 § 1 mom., i 144 § 1 mom. det inledande stycket samt d- och g-punkten, i 2 mom. det inledande stycket och b- och c-punkten och 3 mom. samt 148 a, 149 och 152 a §§ tas i bruk före den 1 januari 1999, om de uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft.

3. Förordningens 141 a § gäller fordon som beviljas EG-typgodkännande eller som godkänns vid typbesiktning som hörande till en ny typserie den 2 februari 1997 eller därefter.

Helsingfors den 8 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.