135/1996

Utfärdat i Helsingfors den 1 mars 1996

Handels- och industriministeriets anvisningar om högsta halter av vissa biologiska orenheter i livsmedel

Handels- och industriministeriet har med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/95) meddelat följande allmänna anvisningar:

1 §
Tillämpningsområde

Dessa anvisningar gäller högsta halter och förekomst av vissa biologiska orenheter i livsmedel.

2 §
Definition

Vid tillämpningen av dessa anvisningar anses som biologiska orenheter insekter, kvalster och andra djur samt delar och lämningar av dem, liksom även exemplar av en produkt som blivit smutsiga eller förskämda eller som det ätits av.

Biologiska orenheters högsta halter och förekomst i livsmedel
3 §

Anvisningar om de högsta halterna av biologiska orenheter i livsmedel finns i 4 och 5 §§ samt i bilagan till detta beslut.

4 §

I eller på ett livsmedel får inte finnas levande insekter eller kvalster som skadar produkten och förökas i eller på den.

Vad som sägs i 1 mom. gäller inte, såvida inte något annat stadgas eller bestäms, kvalster som förekommer i eller på torkade frön, om deras mängd är under 50 st/kg, inte heller sådana ryggradslösa djur som i ringa mån förekommer i eller på färska vegetabiliska produkter.

Ett sådant livsmedel som avses i 1 mom. skall dock inte anses olämpligt som människoföda, om de levande insekterna och kvalstren dödas genom en sänkning eller höjning av temperaturen eller på något annat sätt som tillsynsmyndigheten godkänner och om den behandlade varan efter detta uppfyller de krav som ställs på den i 27 § livsmedelslagen (361/95).

5 §

I eller på ett livsmedel får inte i större utsträckning än vad som anges i vidstående förteckning förekomma hår, avföringar, avsöndringar, andra än i 4 § 1 mom. avsedda levande insekter, döda insekter eller deras utvecklingsstadier, andra ryggradslösa djur eller delar av sådana, och inte heller ingå exemplar av produkten som är skadade av djur eller annars fördärvade eller smutsiga.

Vad som sägs i 1 mom. tillämpas inte, om det kan tillåtas att ett livsmedel under myndighetstillsyn överlåts under de förutsättningar som stadgas i 27 § livsmedelslagen.

6 §
Närmare bestämmelser och undantag

Handels- och industriministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar och allmänt tillämpliga undantag i fråga om tillämpningen av dessa anvisningar samt i fråga om de analysmetoder som skall användas vid bestämningen av orenheter, om inte något annat stadgas eller bestäms.

7 §
Ikraftträdande

Dessa anvisningar träder i kraft den 1 april 1996. Åtgärder som verkställigheten av dessa anvisningar förutsätter får vidtas innan anvisningarna träder i kraft.

Helsingfors den 1 mars 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.