115/1996

Given i Helsingfors den 26 februari 1996

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

upphävs i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/95) 7 § 10 punkten samt

ändras 16 § 1 mom. 16 punkten och 24 § 2 mom. som följer:

16 §

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


16) utredning av olyckor som avses i lagen om undersökning av olyckor (373/85),


Till justitieministeriets verksamhetsområde hör dessutom

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

länsrätterna

Ålands förvaltningsdomstol

vattenöverdomstolen

tingsrätterna

jorddomstolarna

vattendomstolarna

fängelsedomstolen

marknadsdomstolen

försäkringsdomstolen

arbetsdomstolen

stadsfiskalsämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

stadsfogdeämbetena

Helsingfors exekutionsverk

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

fångvårdsväsendets fängelser och öppna anstalter, ungdomsfängelserna, tvångsinrättningarna, kurscentralerna, sinnessjukhuset för fångar och fångvårdens utbildningscentral

Kriminalvårdsföreningen

asylnämnden

datasekretessnämnden och dataombudsmannens byrå

konkursombudsmannens byrå

rättspolitiska forskningsinstitutet

rättsregistercentralen

centralen för undersökning av olyckor

Helsingfors kriminalpolitiska institut, som är knutet till Förenta Nationerna

sametinget.

24 §

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

folkhälsoinstitutet

läkemedelsverket

social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

strålsäkerhetscentralen

olycksfallsverket

prövningsnämnden

rättsskyddscentralen för hälsovården

institutet för arbetshygien

arbetslöshetsnämnden

jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå

utlänningsombudsmannen och utlänningsombudsmannens byrå

folkpensionsanstalten

Alko-Bolagen Ab.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996.

Helsingfors den 26 februari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.