114/1996

Givet i Åbo den 12 maj 1995

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen den 8 november 1991 (1055/93) 5 kap. 8 § och 6 kap. 41 § 3 mom., samt

fogas till 6 kap. en ny 8 a § som följer:

5 kap.

Prästämbetet

8 §

Biskopen och domkapitlet kan berättiga en präst som tillhör någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund att förvalta prästämbetet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Sökanden skall avlägga de prov som nämns i detta kapitels 4 § samt avge löfte enligt 6 §. Ytterligare skall iakttas vad som ovan är föreskrivet om förutsättningarna för ordination. Har ifrågavarande präst inte tidigare blivit prästvigd i en evangelisk-luthersk kyrka eller i en sådan kyrka som står i nattvardsgemenskap med den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, skall han ordineras till prästämbetet.

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

A. Gemensamma bestämmelser för tjänster
8 a §

Om den behörighet för en tjänst eller en uppgift som ett examenbevis som avses i lagen om erkännande av utbildning och yrkespraktik som genomgåtts av medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1597/92) eller ett motsvarande dokument över utbildning ger eller om det lämplighetsprov eller den anpassningstid som sökanden skall genomgå bestämmer kyrkostyrelsen.

De beslut om att jämställa examina för kyrkliga tjänster med varandra som avses i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/86) fattas av kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen skall fatta de beslut som nämns i 1 och 2 mom. inom fyra månader efter att ansökan har tillställts kyrkostyrelsen.

I anslutning till kyrkostyrelsen verkar en delegation som vid behov ger kyrkostyrelsen utlåtanden om den behörighet till en tjänst eller en uppgift som en utbildning eller yrkespraktik enligt 1 mom. ger samt om hur de högskolestudier som avses i 2 mom. skall jämställas med varandra. Delegationen utför vidare, i enlighet med vad kyrkostyrelsen bestämmer, andra uppgifter med anknytning till erkännande av examina. Om sammansättningen av delegationen bestäms i en instruktion som antas av kyrkostyrelsen.

41 §

Kyrkostyrelsen kan bevilja den som innehar sådana kunskaper och den skicklighet sommotsvarar avlagd kantorsexamen behörighet att söka en kantorstjänst.


Denna ändring av kyrkoordningen har trätt i kraft den 1 februari 1996.

Åbo den 12 maj 1995

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.