106/1996

Given i Helsingfors den 26 februari 1996

Lag om ändring av 38 och 42 §§ lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) 38 § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag av den 29 juli 1988 (723/88), och

fogas till 42 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

38 §
Uppsägningstid

Har arbetsförhållandet pågått utan avbrott och har inte något annat överenskommits, skall arbetsgivaren då han säger upp arbetsavtalet iaktta

1) en uppsägningstid på en månad, om arbetsförhållandet har varat högst ett år,

2) en uppsägningstid på två månader, om arbetsförhållandet har varat mer än ett men högst fem år,

3) en uppsägningstid på tre månader, om arbetsförhållandet har varat mer än fem men högst nio år,

4) en uppsägningstid på fyra månader, om arbetsförhållandet har varat mer än nio men högst 12 år,

5) en uppsägningstid på fem månader, om arbetsförhållandet har varat mer än 12 men högst 15 år, och

6) en uppsägningstid på sex månader, om arbetsförhållandet har varat mer än 15 år.

Har arbetsförhållandet pågått utan avbrott och har inte något annat överenskommits, skall arbetstagaren då han säger upp arbetsavtalet iaktta

1) en uppsägningstid på 14 dygn, om arbetsförhållandet har varat högst ett år,

2) en uppsägningstid på en månad, om arbetsförhållandet har varat mer än ett men högst tio år, och

3) en uppsägningstid på två månader, om arbetsförhållandet har varat mer än tio år.


42 §
Uppsägning vid avbrott i arbete

Om permittering har skett utan att arbetstagaren fått räkna sig till godo tid för uppsägning av arbetsavtalet och en permittering som gäller tills vidare har varat minst 200 kalenderdagar utan avbrott, har en permitterad arbetstagare när han säger upp sitt arbetsavtal rätt till ersättning för förlust av lönen för uppsägningstiden eller av en del av denna lön, på samma sätt som när arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet, om inte arbetsgivaren inom en vecka från det att uppsägningen verkställdes erbjuder arbetstagaren arbete eller om inte något annat har överenskommits.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1996.

Lagens 38 § 3 och 4 mom. tillämpas på arbetsavtal som ingås efter ikraftträdandet. Lagens 42 § 3 mom. tillämpas även på permitteringar som börjat före ikraftträdandet. När de kalenderdagar som avses i momentet räknas beaktas dock endast de permitteringrmagar som infaller efter ikraftträdandet.

RP 203/95
ApUB 7/95
RSv 1/96

Helsingfors den 26 februari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.