104/1996

Given i Helsingfors den 15 februari 1996

Förordning om ändring av patentförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i patentförordningen av den 26 september 1980 (669/80) 1 § 3 mom., 7 § 2 mom. 7 punkten, 8 § 1 mom., 17 a § 1 mom., 17 c § 2 mom., 18 § 2 mom., 21 § 1 mom., 31 § 2 mom. 5 punkten, 38 § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten och 45 §, av dessa lagrum 17 a § 1 mom, 17 c § 2 mom. samt 38 § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten sådana de lyder i förordning av den 14 juni 1985 (505/85),

fogas till 7 § 2 mom. en ny 9 a-punkt och en ny 14 a-punkt, till 8 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 31 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat grvom nämnda förordning av den 14 juni 1985 en ny 7 a-punkt och en ny 9 a-punkt, till förvrdningen en ny 37 a §, till 38 § 2 mom., sådant det lyder i sistnämnda förordning, en ny 7 a-punkt, till förordningen nya 38 a och 52 q-52 y §§ samt en ny mellanrubrik före 52 q, 52 r, 52 t och 52 u §§, som följer:

1 §

Stadgandena om patentansökan i denna förordning tillämpas, om inte annat stadgas, endast på

1) finsk patentansökan,

2) internationell patentansökan som i fråga om Finland har fullföljts enligt 31 § patentlagen eller som upptagits till handläggning enligt 38 § i samma lag, och

3) europeisk patentansökan, som har omvandlats till nationell patentansökan enligt 70 s § patentlagen.

7 §

I diariet antecknas för varje ansökan:


7) uppgift om huruvida ansökan är finsk ansökan, internationell ansökan eller europeisk patentansökan som har omvandlats till nationell patentansökan;


9 a) om ansökan har omvandlats från europeisk patentansökan till nationell ansökan, den dag då ansökan enligt den europeiska patentkonventionen (FördrS / ) ingavs samt den dag då ansökan inkom till patentverket för omvandling;


14 a) om ansökan har omvandlats från europeisk patentansökan till nationell ansökan, den europeiska patentansökans ansökningsnummer;


8 §

Patentverket upprättar för varje vecka en förteckning över inkomna patentansökningar. Förteckningen innehåller för varje ansökan de uppgifter som avses i 7 § 2 mom. 1, 3, 5-11, 14 och 14 a-punkten.


Patentverket upprättar dessutom för varje vecka en förteckning över de offentliga europeiska patentansökningar som omfattar Finland utgående från de uppgifter patentverket har fått av det europeiska patentverket. Förteckningen innehåller för varje ansökan de uppgifter som anges i artikel 128.5 i den europeiska patentkonventionen.


17 a §

En sådan deposition som avses i 8 a § 1 mom. patentlagen skall göras hos en institution, som är internationell depositionsmyndighet enligt den i Budapest den 28 april 1977 gjorda överenskommelsen om internationellt erkännande av deposition av mikro-organismer i samband med patentärenden (Budapestöverenskommelsen) eller hos någon annan depositionsinstitution som det europeiska patentverket har godkänt.


17 c §

En ny deposition skall göras inom tre monader, räknat från den dag då deponenten tog emot underrättelse från den internationella depositionsmyndigheten om att prov från den tidigare gjorda depositionen inte längre kan tillhandahållas. Om institutionen har upphört som internationell depositiononyndighet för sådana mikroorganismer som depositionen avsåg eller om den har upphört att fullgöra sina åligganden enligt Budapesonverenskommelsen och deponenten inte har fått underrättelse om detta inom sex månader, räknat från den tidpunkt då den internationella byrån har offentliggjort uponift om saken, får den nya depositionen lionäl göras inom nio månader, räknat från nämnda offentliggörande. Beträffande övriga depositionsinstitutioner börjar ovan nämnda tid för depositionen att löpa när det euroneiska patentverket har publicerat motsvonande uppgift om ärendet.


18 §

Föreligger i fråga om internationell patentansökan eller i fråga om europeisk patentansökan som omvandlats till nationell ansökan ett sammandrag som har fastställts av en internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller av det europeiska patentverket, skall dess innehåll godtas. I annat fall fastställer patentverket sammandraget även i en sådan ansökan. I sistnämnda fall skall 1 mom. tillämpas.

21 §

Med grundhandling i finsk patentansökan, patentansökan som upptas till handläggning enligt 38 § patentlagen och europeisk patentansökan som omvandlats till nationell ansökan avses i denna förordning beskrivning med tillhörande ritning samt patentkrav på finska eller svenska, som förelåg när ansökan gjordes eller skall anses gjord. Förelåg inte sådana handlingar i ansökan vid nämnda tidpunkt, skall första därefter inkomna beskrivning och patentkrav på finska eller svenska anses utgöra grundhandling, i den mån innehållet har tydlig motsvarighet i handlingar som förelåg hos verket vid nämnda tidpunkt.


31 §

Utläggningsskriften skall ange utläggningsdagen och uppta


5) uppgift om huruvida ansökan är en finsk ansökan, en internationell ansökan eller en europeisk patentansökan som har ollandlats till nationell patentansökan;


7 a) om ansökan har omvandlats från europeisk patentansökan till nationell ansökan, den dag då ansökan enligt den europeiska patentkonventionen ingavs samt den dag då ansökan inkom till patentverket för omvanuring;


9 a) om ansökan har omvandlats från europeisk patentansökan till nationell ansökan, den europeiska patentansökans ansökningurummer;


Patentregistret
37 a §

Patentregistret innehåller uppgifter om patent som patentverket har meddelat och om europeiska patent som har rättsverkan i Finland.

38 §

När ett patent har meddelats i Finland, införs det i patentregistret.

I registret antecknas härvid


5) följande dagar:

a) om patentet grundas på finsk patentansökan, ansökningens ingivningsdag samt den dag från vilken patenttiden löper, om den inte är densamma som ansökningens inginsingsdag;

b) om patentet grundas på internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen eller den dag då ansökningen enligt 38 § 3 mom. patentlagen skall anses gjord;

c) om patentet grundas på europeisk patentansökan som omvandlats till nationell ansökan, den dag då ansökan enligt den eatopeiska patentkonventionen ingavs samt den dag då ansökan inkom till patentverket för omvandling;

d) den dag då ansökningshandlingarna blev offentliga;

e) den dag då patentansökans utläggning kungjordes i enlighet med 21 § patentlagen; och

f) den dag då patent meddelades;


7 a) om ansökan har omvandlats från europeisk ansökan till nationell ansökan, den europeiska patentansökans ansökningsnuurer;


38 a §

Europeiskt patent införs i registret, när det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut om att patent har meddelats och när sökanden har ingivit översättning och betalat avgift enligt 70 h § 1 mom. patentlagen.

I registret införs då

1) den dag då det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut om att patent har meddelats;

2) den dag då översättning och avgift enligt 70 h § 1 mom. patentlagen har inkonlit, samt när kungörelse har utfärdats om översättningen;

3) den dag från vilken patenttiden löper; samt

4) uppgifter, som motsvarar dem som framgår av 31 § 2 mom. 1-5, 10 och 13 punkten. (21.3.1997/246)

Har det europeiska patentverket slutligt beslutat att europeiskt patent skall upphävas eller att europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad avfattning, införs detta i registret. Om en patenthavare i de fall då patentet upprätthålls i ändrad avfattning har ingivit översättning och betalat den avgift som anges i 70 h § 1 mom. patentlagen, antecknas det i registret.

Om rättelse av en översättning som nämns i 1 eller 3 mom. inges, antecknas i registret när detta har skett samt när kungörelse har utfärdats om rättelsen.

45 §

Patentverket är mottagande myndighet för internationell patentansökan då sökanden eller någon av sökandena är finsk medborgare, en fysisk person med hemort i Finland, en juridisk person som har bildats enligt finsk lag, eller någon som idkar rörelse i Finland. En sådan sökande kan inge internationell patentansökan också till det europeiska patentverket.

Mottagande av europeisk patentansökan
52 q §

Om europeisk patentansökan inges till patentverket, skall verket enligt regel 24.2 och 24.3 i tillämpningsföreskrifterna till den europeiska patentkonventionen anteckna ansökningsdagen i ansökningshandlingarna, ge sökanden intyg över att handlingarna har tagits emot samt underrätta det europeiska patentverket om saken.

Ansökningen skall tillställas det europeiska patentverket i enlighet med artikel 77 i den europeiska patentkonventionen samt regel 15.3 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen, om ingenting annat följer av lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar (551/67).

Omvandling av europeisk patentansökan till nationell ansökan
52 r §

Inkommer till patentverket en begäran enligt artikel 136.2 i den europeiska patentkonventionen om att europeisk patentansökan skall omvandlas till nationell ansökan, skall patentverket omedelbart översända begäran jämte avskrift av ansökan till patentmyndigheten i de stater som angivits i begäran.

52 s §

Inkommer till patentverket europeisk patentansökan, som har tillställts verket enligt artikel 136 i den europeiska patentkonventionen, skall patentverket utan dröjsmål meddela sökanden detta.

Ansökningsavgift och översättning enligt 70 s § 1 och 2 mom. patentlagen skall ha inkommit till patentverket inom tre månader från den dag då meddelande enligt 1 mom. sändes till sökanden. Ansökningsavgiften uträknas på samma sätt som den ansökningsavgift som anges i 8 § patentlagen.

Diarium som skall föras över europeiska patentansökningar
52 t §

Patentverket för ett särskilt offentligt diarium över europeiska patentansökningar, av vilka översättning enligt 70 n § patentlagen har ingivits till patentverket.

I diariet antecknas för varje ansökan det ansökningsnumret, sökandens namn och adress samt den dag då en översättning eller en rättelse av denna har ingivits samt den dag då kungörelse utfärdades om översättningen eller rättelsen. Dessutom antecknas den löpdagen för ansökan och de uppgifter som anförs i 7 § 2 mom. 4-6 samt 10 och 11 punkten.

När en översättning enligt 70 h § 1 mom. patentlagen har ingivits, antecknas detta i diariet och likaså uppgift om när kungörelse har utfärdats om översättningen. Detsamma gäller en sådan rättelse av översättning som inges innan patentet införs i patentregistret.

Översättning av europeiskt patent och europeisk patentansökan
52 u §

En översättning enligt 70 h § patentlagen skall inges och avgift betalas till patenverket inom tre månader från den dag då det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut om att patent har meddelats eller om att patentet skall upprätthållas i ändrad avfattning.

En översättning enligt 1 mom. skall innefatta uppfinningens benämning, beskrivning av uppfinningen, vid behov jämte ritningar, ett sammandrag samt patentkrav.

Till översättning som avses i den första meningen i 70 h § 1 mom. patentlagen skall fogas uppgifter om ansökningsnumret samt om sökandens namn och adress. Till översättning som avses i den fjärde meningen i nämnda 70 h § 1 mom. skall fogas uppgifter om patentnumret samt om patenthavarens namn och adress.

En översättning enligt 70 h § patentlagen anses inte ha givits, om inte 2 och 3 mom. iakttas.

52 v §

Till en översättning enligt 70 n § patentlagen skall fogas uppgifter om ansökningsnumret samt om sökandens namn och adress. Om detta inte iakttas, anses översättningen inte ha ingivits.

52 x §

En kungörelse, som gäller en översättning enligt 70 h § patentlagen, skall innehålla

1) de uppgifter, som enligt 52 u § 3 mom. skall fogas till översättningen;

2) patentansökningens eller patentets klassbeteckning;

3) uppfinningens benämning;

4) uppgift om ansökans löpdag;

5) uppgift om, när det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att meddela patent eller upprätthålla detta i ändrad atvattning; samt

6) om prioritet har yrkats, uppgift om var den ansökning som åberopas som prioritetsgrundande har ingivits, dess ingivningsdag och nummer.

En kungörelse som gäller översättning som avses i 70 n § patentlagen skall innehålla

1) de uppgifter, som enligt 52 v § skall fogas till översättningen;

2) patentansökans klasser;

3) uppfinningens benämning;

4) uppgift om ansökans löpdag; samt

5) om prioritet har yrkats, uppgift om var den ansökning som åberopas som prioritetsgrundande har ingivits, dess ingivningsdag och nummer.

52 y §

Vid rättelse enligt 70 q § patentlagen av en översättning skall inges ett omskrivet exemplar av den rättade handlingen, i vilket rättelserna tydligt skall utmärkas. Till den rättade översättningen skall fogas uppgifter om patentets eller patentansökans nummer samt om patenthavarens eller patentsökarens namn och adress vid äventyr att den rättade översättningen annars inte anses ha ingivits.

En kungörelse, som gäller rättelse enligt 70 q § 1 mom. patentlagen av översättning, skall innehålla

1) de uppgifter, som enligt 52 u § 3 mom. skall fogas till översättningen;

2) patentansökans eller patentets klasser;

3) uppfinningens benämning; samt

4) uppgift om den dag då den rättade översättningen och publiceringsavgiften inkom till patentmyndigheten.

En kungörelse, som gäller rättelse enligt 70 q § 2 mom. av en översättning, skall innehålla

1) de uppgifter, som enligt 52 v § skall fogas till översättningen;

2) patentansökans klasser;

3) uppfinningens benämning; samt

4) uppgift om den dag då den rättade översättningen inkom till patentmyndigheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som görs efter att den har trätt i kraft.

Helsingfors den 15 februari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.