78/1996

Given i Helsingfors den 2 februari 1996

Förordning om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 16 § 4 mom. lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53) och 8 § 4 mom. kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89), sådant det sistnämnda lagrummet lyder i lag av den 18 december 1992 (1412/92):

1 §

Angående industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvargrakten gäller vad som stadgas i förorgringen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (682/90), om ngrot annat inte stadgas i denna förordning.

2 §

Denna förordning tillämpas på brännbara vätskor, brännbara gaser samt hälso- och miljöfarliga kemikalier som används vid militära övningar, på lägerområden och militära övningsområden samt på särskilt fastställda objekt vilka skall hemlighållas med tanke på försvaret.

Försvarsministeriet beslutar efter att ha hört handels- och industriministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet om de objekt som skall hemlighållas med tanke på försvaret.

3 §

Vad som i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier stadgas om uppgifterna för säkerhetsteknikcentralen, Tekniska kontrollcentralen, dess distriktsbyrå eller för en brandchef eller om en sådan tillståndsansökan, ansökan, anmälan och anhållan om inspektion som riktas till dem samt om inspektion, utredning och konstaterande av behörighet tillämpas på motsvarande sätt på huvudstabens tekniska besiktningsavdelning. Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning för ett tillståndsregister över beviljade tillstånd och anmälningar.

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning kan föreskriva att anmälningarna om mindre industriell hantering och upplagring av brännbara gaser och vätskor enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier skall göras till en tjänsteman som förordnas av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning och att tjänstemannen i fråga skall förrätta inspektion av anläggningarna.

4 §

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning skall i den omfattning som den bedömer vara motiverad underrätta övriga myndigheter om de ärenden som den behandlar. Uppgift om ett tillståndsbeslut skall dock sändas till kemikalietillsynsmyndigheten i den kommun där anläggningen är belägen och till kommunens brandchef.

När huvudstabens tekniska besiktningsavdelning behandlar tillståndsansökningar, ansökningar eller anmälningar skall den vid behov inbegära utlåtande om saken av den regionala miljöcentralen och arbetarskyddsdistriktet samt kommunens kemikalietillsynsmyndighet och brandchef.

5 §

Genom försvarsministeriets beslut kan upplagringen av brännbara gaser och vätskor i byggnader som är i försvarsmaktens besittning begränsas samt föreskrifter som gäller upplagringen och hanteringen av dem meddelas.

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning kan i enskilda fall begränsa upplagringsvolymen för brännbara gaser och vätskor i utrymmen som avses i 1 mom. eller besluta om begränsningar eller villkor.

Om tillfällig industriell hantering och upplagring under högst sex månaders tid skall göras en anmälan till huvudstabens tekniska besiktningsavdelning.

6 §

Om en olycka som har inträffat vid industriell hantering och upplagring av kemikalier skall anmälan göras till huvudstaben, som skall underrätta försvarsministeriet om saken.

Olycksundersökningarna utförs enligt huvudstabens anvisningar.

7 §

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning får i enskilda fall på de villkor som den anser nödvändiga bevilja undantag från denna förordning, om det skulle medföra oskäliga kostnader eller avsevärda olägenheter att iaktta stadgandena, under förutsättning att den åsyftade säkerheten kan nås på något annat sätt.

8 §

Försvarsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Försvarsministeriet kan bestämma att de anordningar som används i industriell hantering och upplagring skall inspekteras med jämna mellanrum, samt meddela närmare föreskrifter om dessa inspektioner.

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning kan meddela anvisningar om tillämpningen av ett beslut av försvarsministeriet som utfärdas med stöd av denna förordning och bestämma att en standard skall iakttas vid tillämpningen av beslutet.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 27 maj 1992 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsmakten (468/92).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 2 februari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.