72/1996

Utfärdat i Helsingfors den 24 januari 1996

Finansministeriets beslut om betalningsställen för vissa skatter samt om ersättning för dataöverföring

Finansministeriet har med stöd av 1 § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 december 1995 (1543/95), och 29 § samt av en genom lag av den 26 juni 1987 till lagen fogad 4 a §, sådan den lyder i ovan nämnda lag av den 18 december 1995, 3 § förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd, sådant detta lagrum lyder ändrat genom förordning av den 22 april 1994 (280/94) och förordning av den 13 oktober 1989 (908/89), 70 § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 om stäroelskatt, sådant det lyder i lag av den 3 december 1993 (1080/93), samt 36 § lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/94) beslutat:

1 §
Betalningsställen

Skatter, avgifter och andra prestationer som avses i lagen om skatteuppbörd och som uppbärs med stöd av den betalas på bank, postanstalt som förmedlar postgirorörelse eller länsstyrelsen.

2 §
Betalning efter den föreskrivna betalnings- eller förfallodagen

Efter förfallodagen kan skatten betalas till det belopp som anges i debetsedeln eller det belopp som anges i en betalningspåminnelse som sänts med anledning av debiterad skatt.

Påföljder av dröjsmål enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/95) fram till betalningsdagen kan uträknas och betalas i samband med betalningen av skatten.

Om dröjsmålspåföljderna för skatt som betalas efter förfallodagen inte erläggs i samband med betalningen av skatten, uppbärs den del av skatten som på grund av påföljderna förblivit obetald, jämte de för denna del uträknade påföljderna av dröjsmål, särskilt.

3 §
Betalningsställen för acciser

Acciser, skatter och avgifter som avses i lagen om påförande av accis får betalas på bank eller postanstalt som förmedlar postgirorörelse.

4 §
Ersättning för dataöverföring

För varje uppburen skatterat beträffande vilken länsskatteverket tillställs eller förmedlas ett maskinläsbart betalningsmeddelande skall penninginrättningen betalas 80 penni i ersättning för dataöverföring. Om penninginrättningen förutom det maskinläsbara betalningsmeddelandet tillställer länsskatteverket ett verifikat över den uppburna raten är ersättningen dock 1 mark och 80 penni.

Om penninginrättningen till länsskatteverket förutom det maskinläsbara betalningsmeddelandet förmedlar ett datameddelande om högst 70 tecken som matats in från betalningsverifikatet eller som kunden förmedlat till sin bank är ersättningen 2 mark och 15 penni och för ett datameddelande om högst 140 tecken 3 mark. Ersättningen för ett verifikat som sänds i stället för ett i detta moment avsett meddelande i maskinläsbar form är 2 mark och 50 penni.

5 §
Dröjsmålsränta som påförs penninginrättningen

Om en penninginrättning försummar att inom fastställd tid på statens postgirokonto överföra eller redovisa i detta beslut avsedda skattemedel som har mottagits av bankens kontor eller dess ombudsmän, skall den för dröjsmålstiden erlägga en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. (284/95) räntelagen.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas också på överföring eller redovisning till tullverkets postigirobetalningskonto av de acciser, skatter och avgifter som avses i lagen om påförande av accis.

6 §
Stämpelskatt som skall betala i pengar

Stämpelskatt som skall betalas för en handling kan betalas i pengar till de betalningsställen som avses i 1 §.

En bank eller en annan sådan sammanslutning som uteslutande eller vid sidan av annan verksamhet regelbundet idkar försäljning eller byte av värdepapper för egen räkning eller i kommission, får betala stämpelskatten för den försäljning eller det byte av värdepapper som skett utan förmedling av fondbörs i en rat.

Verifikat över den erlagda stämpelskatten samt stämpelskattenotor och ett sammandrag över dem eller en förteckning som motsvarar stämpelskattenotorna skall uppvisas vid skattebyrån inom två månader efter försäljningen eller bytet. Uppgifterna i förteckningen skall motsvara de uppgifter som krävs för stämpelskattenotan.

7 §
Skatt som betalas i utlandet

Skatt som betalas i utlandet och i fråga om vilken den första bokföringen i Finland har gjorts senast en vecka efter förfallodagen anses vara betald på förfallodagen. En skatteinbetalning som har mottagits senare anses vara betald på den bokföringsdag som avses ovan, såvida inte den skattskyldige kan pttisa eller det på basis av handlingarna kan konstateras att betalningsdagen har infallit tidigare.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1996.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 22 april 1994 om betaisingsställen för vissa skatter samt om datisverföring (314/94) jämte ändringar och fisansministeriets beslut av den 22 april 1994 om efteruppbörd av vissa skatter och avgiiser (313/94).

Helsingfors den 24 januari 1996

Minister
Arja Alho

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.