57/1996

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 1996

Statsrådets beslut om skötseln av lån som beviljas för att förbättra vissa strukturer inom gårdsbruket

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av lagen den 27 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller skötseln av lån som beviljats med stöd av statsrådets beslut av den 16 november 1995 om investeringsstöd för gårdsbruksenheter (53/96) och statsrådets beslut av samma dag om startstöd för unga jordbrukare (1366/95).

2 §
Säkerhet för statligt lån

Till en stödansökan som hänför sig till ett statligt lån samt till lånehandlingarna skall fogas en utredning över den säkerhet som ställs för det statliga lånet och över säkerhetens värde.

3 §
Lyftande av lån

Lånet får lyftas efter att den myndighet som beviljat stödet har meddelat sitt beslut och ett kreditinstitut har beviljat lånet. Lånet får lyftas även om beslutet från den myndighet som beviljat stödet ännu inte har vunnit laga kraft.

Lånet får lyftas i högst två rater. Lån som beviljats för byggande, täckdikning eller något annat arbete får dock lyftas i högst fyra rater allt eftersom arbetet framskrider.

När lånet lyfts är låntagaren skyldig att lämna kreditinstitutet de av jord- och skogsbruksministeriet fastställda upplysningarna för övervakningen av det stöd som anknyter till lånet.

4 §
Inverkan av ändringssökande på lånet

Om stödbeloppet eller stödvillkoren andras till följd av att besvär har anförts i ärendet, skall lånebeloppet och lånevillkoren ändras så att de motsvarar villkoren i beslutet med anledning av besvären. Kreditinstitutet har dock inte någon skyldighet att höja lånebeloppet över det belopp som det tillstyrkte när stödet söktes.

Villkoren för ett räntestödslån får inte utankreditinstitutets samtycke ändras på grund av besvär.

5 §
Betalning av ränta på statligt lån och återbetalning av lånet

Låntagaren skall betala kreditinstitutet räntor och amorteringar på det statliga lånet halvårsvis, den sista april och den sista oktober. Låneränta skall betalas från och med den dag låneraten i fråga lyfts. Lånet skall betalas genom lika stora amorteringar halvårsvis.

Den första amorteringen på ett lån skall göras den förfallodag som efter ett år först följer efter att lånet eller dess första rat har lyfts. I fråga om ett lån som beviljats för byggande, täckdikning eller något annat arbete skall den första amorteringen på lånet dock göras senast den förfallodag som efter två år först följer efter att lånet eller dess första rat har lyfts.

Om stödbeslutet för lånet inkluderar friar som har beviljats enligt 36 § statsrådets beslut om investeringsstöd för gårdsbruksenheter, skall den första amorteringen på lånet dock göras först den första i 1 mom. avsedda förfallodag som följer efter friåren.

6 §
Statens och kreditinstitutens inbördes skötsel av lånen

Kreditinstitutet skall inom sju bankdagar från förfallodagen betala staten de amorteringar och räntor som förfallit till betalning på statliga lån som institutet beviljat.

7 §
Betalning av ränta på räntestödslån och återbetalning av lånet

Låntagaren skall årligen, halvårsvis, kvartalsvis eller månatligen regelbundet betala kreditinstitutet ränta och amortering på räntestödslån. Amorteringarna skall ske i lika stora rater.

För den första amorteringen gäller vad som föreskrivs i 5 § 2 mom. Amorteringarna på räntestödslån förfaller till betalning i enlighet med 1 mom. också efter att eventuella betalningslättnader som beviljats för vissa år har upphört.

8 §
Betalning av räntestöd

Staten betalar på ansökan kreditinstituten räntestöd för ränteperioder enligt 7 § 1 mom.

Räntestöd betalas inte för sådana merkostnader för kredit i utländsk valuta som beror på förändringar i valutakurserna och inte heller för förfallet kapital eller för en del av det.

9 §
Extra amortering

Låntagaren och kreditinstitutet kan komma överens om förkortning av lånetiden, om betalning av en extra amortering samt om amorteringar som förfaller till betalning på grund av detta. Trots en extra amortering skall de ränteposter som beräknats på det utestående kapitalet betalas de förfallodagar som följer på amorteringen.

10 §
Ändring av lånevillkoren

Kreditinstitutet och låntagaren får inte avtala om ändring av villkoren för statliga lån eller räntestödslån utan landsbygdsnäringsdistriktets samtycke, om det inte är fråga om en sänkning av den totala låneräntan för ett räntestödslån. Villkoren för räntestödslån får ändras utan detta samtycke efter att räntegottgörelse eller andra stöd inte längre betalas för lånet.

11 §
Betalningsarrangemangens och betalningslättnadernas inverkan på lånet

Om inte något annat följer av ett domstolsbeslut enligt lagen om företagssanering (47/93) eller lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/93), förfaller det statliga lånet till betalning på det sätt som stadgas i detta beslut efter att de lättnader som avtalats i det nämnda arrangemanget har upphört. När arrangemang som avses i 97 § lagen om företagssanering eller 78 § lagen om skuldsanering för privatpersoner avtalas skall detta beslut tillämpas på förfallodagarna för statliga lån och förfalloperioderna för räntestödslån.

12 §
Överföring av lån

Ansvaret för ett statligt lån kan på ansökan överföras på den nya ägaren till en gårdsbruksenhet och utbetalningen av räntestöd kan fortsätta efter att gårdsbruksenhetens nya ägare har tagit över ansvaret för räntestödslånet, om den nya ägaren uppfyller kraven för beviljande av stöd och fortsätter att genomföra utvecklingsplanen och om det även i övrigt är ändamålsenligt att bevara det statliga lånet eller fortsätta utbetalningen av räntestöd.

13 §
Befrielse från ansvar

En person som ansvarar för ett lån och har överlåtit den belånade lägenheten eller en del av den eller en person som har överlåtit sin andel av en belånad investering kan på ansökan befrias från ansvaret för lånet i fråga, om mottagaren av den aktuella delen sedan tidigare är solidariskt ansvarig för lånet och befrielsen från ansvar inte äventyrar återbetalningen av lånet. Innan befrielse från ansvar beviljas skall ett utlåtande begäras hos en myndighet som avses i 19 § förordningen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1259/95).

14 §
Lån som skall betalas i ett för allt

Ett lån skall i sin helhet betalas i ett för allt på nästa förfallodag, om det utestående kapitalet är högst 5 000 mark.

15 §
Tiden för arbetets utförande och förlängning av den

Ett arbete för vilket lån som avses i detta beslut har beviljats skall slutföras inom den tid som anges i utvecklingsplanen. Tiden för arbetets utförande kan förlängas om en ansökan lämnas in innan tiden går ut. Förlängning kan dock beviljas för högst ett år i sänder och sammanlagt för högst två år.

16 §
Lånevillkor

Om inte något annat följer av detta beslut, av stadganden som ligger till grund för beviljande av statligt lån eller räntestöd eller av villkoren i stödbeslutet för lånet, är lånevillkoren de villkor som nämns i skuldebrevet.

17 §
Uppskov med amorteringarna och räntefrihet

För lån som avses i detta beslut beviljas tills vidare inget uppskov med amorteringarna och inte heller räntefrihet.

18 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 31 januari 1996.

Detta beslut tillämpas också på de ansökningar om investerings- och startstöd som har lämnats in till landsbygdsnäringsdistrikten innan detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 25 januari 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.