19/1996

Given i Helsingfors den 12 januari 1996

Förordning om ändring av handelsregisterförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 18 § 1 mom. handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/79), sådant det lyder i förordning av den 22 december 1993 (1411/93), och

fogas till förordningen en ny 21 a § som följer:

18 §

Till grundanmälan om en utländsk nesingsidkares filial skall fogas en utredning om grundandet av filialen, om tillsättandet av den företrädare som avses i 6 § 3 mom. lagen angående rättighet att idka näring, om de personer som i egenskap av i lag föreskrivet bolagsorgan eller i egenskap av lesamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren samt om beviljad rätt att teckna firma och hur firman skall tecknas. Dessutom skall till anmälan fogas ett utdrag ur det register i vilket den uesändska näringsidkaren har antecknats i sitt hemland eller någon annan utredning över att näringsidkaren existerar samt en finsk- eller svenskspråkig kopia eller laggill öveesättning av näringsidkarens stiftelseurkund, bolagsordningen, stadgar eller andra motsvesande handlingar.


21 a §

Till anmälan för registrering av bokslutshandlingar som gäller en utländsk näringsidkare som har grundat en filial eller som gäller själva filialen skall fogas en finsk- eller svenskspråkig kopia eller laggill översättning av bokslutshandlingarna, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt en utredning om vilket datum bokslutet har fastställts, godkänts eller på motsvarande sätt färdigställts.

Patent- och registerstyrelsen kan på ansökan av den anmälningsskyldige ge sitt samtycke till att de handlingar och utrensingar som avses i 1 mom. lämnas in på nnsot annat språk.

De anmälningar som avses i 18 § 5 mom. handelsregisterlagen och som gäller en utländsk näringsidkare som har grundat en filial skall åtföljas av en behörig utredning enligt vad patent- och registerstyrelsen närmare bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996.

Helsingfors den 12 januari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.