13/1996

Utfärdat i Helsingfors den 10 januari 1996

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har till 1 § 1 mom. i sitt beslut av den 26 maj 1994 om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer sådant det lyder ändrat genom finansministeriets beslut av den 28 december 1994 (1549/94) fogat en ny 5 punkt, varvid den nuvarande 5 punkten blir en ny punkt 6, samt till den avgiftstabell som medföljer som bilaga fogat en ny 5 punkt, varvid de nuvarande 5 och 6 punkterna blir nya punkter 6 och 7 som följer:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka en myndighet inom skatteförvaltningen uppbär avgift enligt bifigade avgiftstabell eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgift som motsvigar prestationens självkostnadsvärde, är:


5) tillstånd beviljat av länsskatteverket till hållande av skattefritt lager som avses i 72 k § mervärdesskattelagen,

6) andra än ovan nämnda, på beställning utförda specialprestationer som gäller användningen av skatteuppgifter och baserar sig på lag eller förordning.Detta beslut träder i kraft den 15 januari 1996.

Helsingfors den 10 januari 1996

Minister
Arja Alho

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Bilaga

Avgiftstabell över skatteförvaltningens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
Prestation

1) Centralskattenämndens förhandsbesked

- för beredningsarbetet faktureras enligt den arbetsmäng som i genomsnitt används för behandling av ett ärende av samma omfattning som detta som följer:

Ärende mk/h
- sökanden är en fysisk person, ett dödsbo eller en samfälld förmån och förhandsbeskedet gäller inkomst- och förmögenhetsbeskattning, fastighetsskatt, källskatt, källskatt på ränteinkomst, förskottsuppbörd eller annan än en fysisk persons nedan avsedda beskattning 350 mk/h
- beslut som gäller en fysisk persons jordbruksbeskattning, mervärdesbeskattning eller beskattning av inkomst av näringsverksamhet 450 mk/h
- annat centralskattenämndens förhandsbesked 550 mk/h
För ett ärende i vilket centralskat-tenämnden beslutar att inte med-dela förhandsbesked, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet upp-bärs en behandlingsavgift 200 mk
2) Annat förhandsbesked av en myndighet inom skatteförvaltningen
- förhandsbesked i enlighet med 21 a § lagen om skatt på arv och gåva, 106 § omsättningsskattelagen eller 212 § mervärdesskattelagen 500 mk
- annat 400 mk
För ett ärende i vilket en myndig-het inom skatteförvaltningen be-slutar att inte meddela förhands-besked, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ärendet uppbärs en behandlingsavgift på 100 mk
3) I 2 och 3 §§ inkomstskatteför-ordningen avsett beslut om namngivning 400 mk
4) Beslut om skattelättnad för allmännyttigt samfund och beslut om rätt att dra av förlust vid inkomstbeskattning 400 mk
5) Tillstånd till hållande av skat-tefritt lager som avses i 72 k § mervärdesskattelagen 800 mk
6) Skattestyrelsens beslut som gäller tillstånd att använda beskattningsuppgifter 600 mk
7) Lämnande av sådana beskatt-ningsuppgifter i handlingar som avses i 1 § 6 punkten i finansministeriets beslut
- intyg över, avskrift av eller utdrag ur skatteuppgifter, 1 mk/sida
dock minst 30 mk
- om arbetet tar över 1/2 h uppbärs för lämnande av uppgifter 130 mk/h

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.