5/1996

Utfärdat i Helsingfors den 5 januari 1996

Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 1996

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 12 punkten lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, sådan den lyder i lagen den 29 december 1989 (1339/89), bestämt:

1 §

Rörelseidkare och yrkesutövare har rätt att i enlighet med utgifterna som förts in i bokföringen eller med stöd av annan tillförlitlig utredning avdra den ökning av levnadskostnader som orsakats av hans eller hans makes tillfälliga resa i samband med näringsverksamheten.

Om den av resan föranledda ökningen av levnadskostnaderna inte har avdragits i enlighet med 1 mom. får avdraget göras på sätt som bestäms i 3, 4 och 5 § detta beslut.

2 §

Med ökning av levnadskostnaderna avses det belopp, med vilket den skattskyldiges måltids- och andra levnadskostnader till följd av resan överstiger hans sedvanliga levnadskostnader. Utgifter för resande och logi får avdras skilt för sig.

3 §

Från ökningen av levnadskostnaderna får, beroende på hur länge resan varat, avdras:


resan pågått    avdragets belopp 
- över 6 timmar  53,- 
- över 10 timmar  100,- 

då den tid som använts till resan överskrider det sista fulla resedygnet med

- minst 2 timmar  53,- 
- över 6 timmar  100,-

Med resedygn avses en tidsperiod om 24 timmar, som börjar då den skattskyldige beger sig på resa från sin arbetsplats eller sin bostad och slutar då den skattskyldige återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

4 §

Avdragandet av ökningen av levnadskostnaderna förutsätter, att resan sträckt sig till minst 15 kilometers avstånd från den skattskyldiges arbetsplats eller bostad.

5 §

Om en resa utomlands har varat över 10 timmar, får såsom ökning av levnadskostnaderna avdras det belopp, som motsvarar maximibeloppen av dagtraktamenten för utlands arbetsresa nämnda i skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1996. Om den till resan använda tiden överskrider det sista fulla resedygnet med minst 2 timmar, får man därutöver såsom ökade levnadskostnader dra av hälften av beloppet som motsvarar det utlandsdagtraktamente som beräknats för det sista fulla resedygnet.

Har utlandsresan varat över 6 timmar, men mindre än 10 timmar, får såsom ökning av levnadskostnader dras av 53 mark.

6 §

För att avdraget kan beviljas, skall den skattskyldige förete en utredning över resanstidpunkt, varaktighet och resemålet samt på vilket sätt resan anknyter sig till näringsverksamheten.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 15 januari 1996. Det tillämpas vid beskattningen för år 1996.

Helsingfors den 5 januari 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Centralskattenämndens sekreterare
Mervi Hyvönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.