1807/1995

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1995

Skattestyrelsens beslut om anteckningsskyldighet och anteckningar

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § 3 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) och 1 § 4 mom. mervärdesskatteförordningen av den 21 januari 1994 sådant det lyder i förordning av den 29 december 1994 (1487/94) bestämt:

1 §
Anteckningsskyldighet

Detta beslut gäller sådana skattskyldiga som bedriver förvärvsverksamhet och inte är bokföringsskyldiga, samt utövare av jord- och skogsbruk. Den som bedriver skogsbruk och beskattas för nettoinkomst av skogsbruk i enlighet med inkomstskattelagen för gårdsbruk berörs av beslutet i tillämpliga delar.

2 §
Anteckningar

En skattskyldig som är anteckningsskyldig skall göra sådana anteckningar över inkomster och utgifter att inkomsterna och utgifterna för dessa, mervärdesskattebelopp och skattens grunder samt stöd som erhållits för förvärvsverksamheten tillräckligt specificerat framgår av dem och av tillhörande verifikationer.

Anteckningarna registreras i kronologisk ordning. Anteckningsboken skall vara fortlöpande paginerad.

De anteckningar som utvisar inkomst- och utgiftsposter samt mervärdesskattebelopp och skattens grunder skall grunda sig på daterade och numrerade verifikationer samt då mervärdesskatt som uppburits i samband med import dras av, på förtullningsbeslut och därtill hörande handlingar.

En skattskyldig som är anteckningsskyldig och månadsvis lämnar mervärdesskattedeklaration skall registrera de affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som skall betalas eller dras av månadsvis senast den 15 dagen i den andra månaden efter varje kalendermånad.

3 §
Bestämmelser om anteckningar av den som bedriver jordbruk

En skattskyldig som bedriver jordbruk skall förutom 2 § i de anteckningar som skall föras gårdsbruksenhetsvis särskilt redogöra för följande:

1) köparna av under skatteåret sålda lantbruks- och trädgårdsprodukter samt av husdjur och produkter från en produktionsinrättning på lägenheten;

2) från jordbruket härrörande tillgodohavanden samt från jordbruket härrörande långfristiga och kortfristiga krediter, om vilka bör nämnas borgenärernas namn och adress, för varje borgenär utredning om gäldens belopp och fördelningen av gälden på jordbruket och annat än jordbruket samt på gälden för skatteåret utgående ränta och av gälden föranledda index- och kursförluster;

3) lägenhetens husdjur vid skatteårets utgång;

4) anskaffningsutgifterna för byggnader och anläggningar, utgiftsrester samt de avskrivningar som gjorts från utgiftsresterna;

5) anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för maskiner, redskap och anordningar samt särskilt för sig anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter samt avskrivningarna som gjorts från dessa utgiftsrester;

6) de löner som i pengar utbetalats till personer vilka arbetat i jordbruket, inberäknat familjemedlemmar som före skatteårets ingång fyllt 14 år, innehållna förskott och erlagda socialskyddsavgifter och andra arbetsgivares prestationer;

7) jordbruksarbete som den skattskyldige och maken utfört samt deras andelar i jordbrukets nettoförmögenhet samt sådana överlåtelsevinster som avses i 38 § 2 mom. inkomstskattelagen och fördelningen av vinsterna mellan makarna;

8) användningen av i jordbruket icke avdragbara andelar av på lägenheten befintliga byggnader, anläggningar eller delar av dessa i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket;

9) i jordbruket icke avdragbara andelar av anlitande av arbetstagare som avlönats för jordbruket samt användningen av till jordbruket hörande maskiner och andra i 5 punkten nämnda tillgångar och övriga tillgångar i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket; samt

10) den skattskyldiges fortskaffningsmedel samt de beräkningsgrunder enligt vilka de av fortskaffningsmedlen föranledda utgifterna har fördelats på kostnader för lantbruket och i jordbruket icke avdragbara kostnader.

4 §
Bestämmelser om anteckningar av den som bedriver skogsbruk

Den som bedriver skogsbruk och beskattas för nettoinkomst av skogsbruk i enlighet med inkomstskattelagen för gårdsbruk skall i anteckningarna gårdsbruksenhetsvis redogöra för skogsbrukets maskiner, redskap och anordningar samt för byggnader och konstruktioner.

En skattskyldig som bedriver skogsbruk och beskattas för kapitalinkomst av skogsbruk i enlighet med 43 § inkomstskattelagen skall i anteckningarna förutom 2 § särskilt redogöra för följande:

1) en utredning om värdet av virke som använts inom jordbruk eller näringsverksamhet eller tagits i privat bruk;

2) en utredning om skogsbrukets årliga utgifter specificerade enligt utgifter som föranleds av arbetstagarnas avlöningar, resekostnader för skogsbruket samt övriga årliga utgifter;

3) en utredning om huruvida en utgiftsreservering och en utgiftsreservering för skogsskadeområden (skadereservering) gjorts och använts;

4) en lägenhetsvis specificerad utredning om grunden för skogsavdrag och användningen av skogsavdraget;

5) en utredning om anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap och anordningar, byggnader och anläggningar samt för skogsdiken och skogsvägar, om avskrivningar som verkställts från anskaffningsutgifterna samt om utgiftsresten;

6) en utredning om hur utgifterna för byggande av en skogsväg fördelas mellan skogsbruk och annan användning av vägen.

För det skogsavdrag som nämns i 55 § inkomstskattelagen skall den skattskyldige till sin anteckningsbok vid rotförsäljning foga köparens och vid leveransförsäljning skogsvårdsföreningens eller skogsnämndens utredning eller en annan tillförlitlig utredning om att inkomsten av virkesförsäljningen hänför sig till en sådan fastighet eller ett sådant område som berättigar till skogsavdrag.

För den skadereservering som avses i 111 § 2 mom. inkomstskattelagen skall den skattskyldige till sin anteckningsbok foga skogsvårdsföreningens eller skogsnämndens utredning eller en annan tillförlitlig utredning om det beräknade beloppet av kostnaderna för förnyelse av den förstörda skogen.

5 §
Bestämmelser om anteckningar av den som bedriver annan förvärvsverksamhet

En skattskyldig som erhåller inkomst av fastighet eller av fiske eller av annan verksamhet än rörelse eller yrke och som inte enligt lag är bokföringsskyldig, skall förutom 2 § föra förteckning över de i verksamheten använda maskinerna, redskapen och anordningarna samt över byggnader och konstruktioner.

Såsom inkomst av ovan i 1 mom. avsedd verksamhet betraktas biinkomster av tjänsten och betjäningsavgifter samt inkomster av upphovsrätt, uppfinning, patent och varumärke, av syneförrättningar och inspektioner, försträckning, emottagande av uppdrag, uthyrning, kurser och privatlektioner samt annan sådan verksamhet. Anteckningar behöver likväl inte föras då inkomsten erhållits av endast en för uthyrning använd bostadslägenhet eller av underhyresgäster i en sådan lägenhet.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 22 december 1995

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Kristiina Jäntti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.