1806/1995

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1995

Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 11 och 12 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådana de lyder i lagen den 17 december 1982 (946/82) samt med stöd av 38 § 2 mom. förordningen om förskottsuppbörd (904/78), sådant det lyder i förordningen den 4 januari 1991 (3/91), förordnat:

1 kap.

Förskottsinnehållning på lön

1 §

På lön som utbetalas till löntagare för huvudsyssla skall förskottsinnehållning verkställas enligt den i skattekortet antecknade personliga grund- och tilläggsprocenten eller i skattekortet för lön antecknad annan personlig innehållningsprocent.

Förskottsinnehållning verkställs enligt den i 1 mom. avsedda grund- och tilläggsprocenten så, att på lön som utbetalas under var och en löneperiod uträknas förskottsinnehållningen enligt grundprocenten upp till den inkomstgräns, som för varje löneperiod antecknats i skattekortet, och på den del av inkomsten som överstiger inkomstgränsen enligt tilläggsprocenten.

Om lön utbetalas utöver tidigare erlagd lön eller för flera än en löneperiod, kan förskottsinnehållning verkställas antingen på det sätt som avses i 2 mom. eller så att till varje lön för en löneperiod som föregått betalning under samma kalenderår läggs den del av prestationen som hänför sig därtill, och från förskottsinnehållningarna som uträknats på de sammanlagda beloppen avdras beloppet av tidigare verkställda förskottsinnehållningar för samma tidsperiod. Skillnaden utgör den förskottsinnehållning som skall verkställas på prestationen att utbetala.

Avvikande från 2 och 3 mom. ovan kan arbetsgivaren räkna ut förskotsinnehållningen enligt följande:

Lön som skall utbetalas läggs till det sammanlagda beloppet av löner som arbetsgivaren tidigare under samma skatteår efter det att skattekortet trätt i kraft eller arbetsförhållandet börjat utbetalat till löntagaren. Detta belopp jämförs med det sammanlagda beloppet av inkomstgränserna för samma löneperioder. Förskottsinnehållningen på de utbetalda lönernas sammanlagda belopp uträknas upp till det sammanlagda beloppet av inkomstgränserna för samma tidsperiod enligt grundprocenten och på den överstigande delen enligt tilläggs-procenten. Har förskottsinnehållning på de tidigare utbetalda lönerna redan verkställts, avdras det sammanlagda beloppet av de tidigare förskottsinnehållningarna från förskottsinnehållningen på lönernas sammanlagda belopp och skillnaden utgör den förskotts innehållning som skall verkställas (kumulativ förskottsinnehållning).

Om prestationer som skall anses som lön utbetalas för sig utanför den egentliga löneräkningen utan att de läggs till annan lön som skall utbetalas, skall förskottsinnehållning verkställas enligt den personliga tilläggsprocenten som framgår av skattekortet eller på det sätt som i 22 § är bestämt.

På lön eller arvode som utbetalas till två eller flera löntagare gemensamt skall förskottsinnehållning verkställas enligt 50 %.

2 §

På semesterpremie, semesterpenning och annan motsvarande ersättning, som utgår enligt semesterns längd och som utöver lönen för semestertiden utbetalas för huvudsyssla skall förskottsinnehållning verkställas enligt grundprocenten som antecknats i skattekortet för huvudsyssla eller enligt annan motsvarande personlig innehållningsprocent som framgår av skattekortet.

Då förskottsinnehållning verkställs på det sätt som avses i 1 § 4 mom. läggs semesterpenningen och annan prestation som angetts ovan i 1 mom. till löner som tidigare utbetalats och förskottsinnehållningen verkställs på lönernas sammanlagda belopp såsom i 1 § 4 mom. är bestämt.

3 §

Inom byggnadsbranschen på områden där arbetsgivaren enligt riksomfattande kollektivavtal redovisar semesterlönen och semesterersättningen samt semesterpremien i Postbanken på arbetsgivarorganisationens särskilda postgirokonto, verkställs förskottsinnehållningen avvikande från 1 och 2 § enligt 32 %.

4 §

På lön som betalas för bisyssla skall förskottsinnehållning verkställas enligt det personliga procenttal som för den skattskyldige antecknats i skattekortet för biinkomster eller enligt förordnande om personlig innehållningsprocent som antecknats i annat skattekort.

5 §

På sjöarbetsinkomst som avses i 74 och 75 § inkomstskattelagen (1535/92) verkställs förskottsinnehållning enligt de innehållningsprocenter som för sjöarbetsinkomst antecknats i skattekortet på sätt som det bestäms i 1, 2 och 4 §. Då innehållningsprocent för sjöarbetsinkomst saknas, verkställs förskottsinnehållningen enligt innehållningsprocent som fastställs för annan inkomst än sjöarbetsinkomst minskad med 7 procentenheter. Har i skattekortet antecknats grund- och tilläggsprocent som avses i 1 § 1 mom, minskas endast grundprocenten på ovan avsett sätt. Från på detta sätt erhållet belopp av förskottsinnehållning avdras 200 mark för varje kalendermånad för vilken löntagaren är berättigad till avdrag som avses i 97 § 4 mom. inkomstskattelagen (cross-trade-avdrag).

2 kap.

Förskottsinnehållning på pension och livränta

6 §

På pension, livränta och rehabiliteringsstöd som betalas som arbetsoförmögenhetspension skall förskottsinnehållning verkställas enligt det personliga procenttal som fastställts för den skattskyldige för pension, om den skattskyldige företer ett skattekort eller annat förordnande om personlig innehållingsprocent eller utbetalaren har fått uppgift om innehållningsprocenten för pension på det sätt som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd eller särskilt av skattebyrån.

Har åt skattskyldig inte bestämts någon personlig innehållningsprocent för förskottsinnehållning på pension, skall förskottsinnehållning på pension och livränta verkställas på det sätt som om lön i 1 och 4 § är bestämt.

Då pension eller livränta utbetalas utöver en tidigare erlagd pension eller livränta eller som engångsbetalning eller retroaktivt för flera betalningsperioder verkställs förskottsinnehållning enligt 50 %. Förskottsinnehållning verkställs dock inte, om den här avsedda prestationen är högst 50 mark.

På förhöjningen av ovan i 1 mom. avsett rehabiliteringsstöd och arbetsoförmögenhetspension som beviljats tills vidare verkställs förskottsinnehållningen enligt 40 %.

7 §

På folkpension och på familjepension enligt familjepensionslagen skall förskottsinnehållning verkställas med nedan framställda begränsningar på det sätt som i 6 § är bestämt.

På efterlevandepension enligt familjepensionslagen skall förskottsinnehållning verkställas enligt 30 %, om utbetalaren inte har de i 6 § avsedda förskottsinnehållningsuppgifterna om den skattskyldige.

På folkpension och familjepension enligt familjepensionslagen skall förskottsinnehållning verkställas enligt 30 procent i de fall som avses i 6 § 3 mom. Förskottsinnehållning verkställs dock inte, om den här avsedda prestationen är högst 50 mark.

Om folkpension eller enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension uppgår till högst folkpensionens basdel eller den skattskyldige får enligt familjepensionslagen utgående barnpension som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension, skall förskottsinnehållning inte verkställas på pensionen, om folkpensionsanstalten inte givits till förskottsinnehållning förpliktande förordnande på sätt som avses i 13 § lagen om förskottuppbörd eller särskilt av skattebyrån. Förskottsinnehållning skall inte heller verkställas på folkpension och familjepension som avses i 6 § 3 mom. och som utbetalas till person som får endast folkpension eller enligt familjepensionslagen utgående barnpension som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension som influtit endast för betalningsåret.

Då folkpensionsanstalten retroaktivt betalar skattepliktig pension för annan tid än betalningsåret för samma tid för vilken den skattskyldige fått av folkpensionsanstalten utbetald skattefri pension, skall förskottsinnehållningen verkställas enligt 15 % på skillnaden mellan pensionerna. För pension som utbetalas retroaktivt för betalningsåret utgår förskottsinnehållningen enligt 15 % på den retroaktiva pensionens hela belopp, likväl högst skillnaden mellan pensionerna. Har den tidigare betalda pensionen varit skattepliktig, skall förskottsinnehållningen verkställas på skillnaden mellan pensionerna på sätt som i 6 § 3 mom. har bestämts.

3 kap.

Förskottsinnehållning på rehabiliteringspenning, försäkrings- och skadeersättningar samt på försäkringspremieåterbäringar

8 §

På dagpenning och specialvårdpenning som med stöd av sjukförsäkringslagen utbetalas till en försäkrad och på rehabiliteringspenning som utbetalas till en försäkrad med stöd av 14, 15 och 17 § lagen om rehabiliteringspenning (611/91) och på annan rehabiliteringspenning än sådan som betalas utöver pension samt på annan ersättning som enligt sjukförsäkrings- eller folkpensionslagen betalas för minskade inkomster eller försämrad utkomst, skall förskottsinnehållning verkställas på sätt som bestämts i 1 § 1 och 2 mom.

Har prestationens utbetalare inte på det sätt som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd fått de uppgifter som behövs för verkställande av innehållningen och den skattskyldige inte företer sitt skattekort för prestationens utbetalare, verkställs förskottsinnehållning procentuellt enligt följande;

Ersättning enligt sjukförsäkringslagen och annan rehkriliteringspenning än sådan som betalas utöverpension mk/dag Förskottsinnehåll- ningsprocent
1,00-135,00 20
135,01-217,00 25
217,01-301,00 30
301,01-398,00 35
398,01-549,00 40
549,01-734,00 45
734,01- 50

På dagpenning om högst 60 mark som utbetalas med stöd av sjukförsäkringslagen skall förskottsinnehållning, avvikande från 1 och 2 mom. verkställas enligt 20 %. På moderskaps- och föräldrapenning som till minimibelopp utbetalas till en skattskyldig i förvärvsarbete skall förskottsinnehållning dock verkställas enligt 40 %. Förskottsinnehållning verkställs likväl inte på ovan i detta moment avsedda prestationer eller på rehabiliteringspenning, om prestationen uppgår till högst 20 mark per dag.

Vid utbetalning av dagpenning och ersättning för förlorad förvärvsinkomst med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms ovan i 1-3 mom.

Då pensionstagaren utöver pension får rehabiliteringspenning verkställs förskottsinnehållningen på rehabiliteringspenningen enligt 40 %. Om den pension som utbetalas utöver rehabiliteringspenningen är högst lika stor som folkpensionens basdel och förskottsinnehållning inte skall verkställas på den enligt 7 § 3 mom., skall förskottsinnehållning inte heller verkställas på rehabiliteringspenningen, om utbetalaren inte av skattebyrån fått ett särskilt förordnande som förpliktar honom att verkställa förskottsinnehållning.

På rehabiliteringsunderstöd enligt prövning verkställs förskottsinnehållning såsom det bestäms i 1 § 1 och 2 mom. Om den skattskyldige samtidigt erhåller annan inkomst som omfattas av förskottsinnehållning, verkställs förskottsinnehållningen såsom det bestäms om biinkomster i 4 §.

Då ersättningar som avses ovan i 1, 3 och 4 mom. utbetalas utöver tidigare utbetalda ersättningar eller som engångsbetalning eller för flera perioder samtidigt eller för annan tid än skatteåret, skall förskottsinnehållning verkställas enligt den innehållningsprocent som anges i tabellen i 2 mom. Förskottsinnehållning verkställs enligt denna tabell även på dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91).

9 §

På förmåner som en i lagen om försäkringskassor (1164/92) avsedd kassa betalat till en medlem av sin kassa verkställs förskottsinnehållning enligt följande:

1) om kassan betalar kompletteringsdagpenning som motsvarar full lön eller samtidigt dagpenning enligt sjukförsäkringslagen och skillnaden mellan lönen under sjukdomstiden och dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen (kompletteringsdagpenning), verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms i 1 § 1 och 2 mom.

2) om kassan samtidigt betalar ersättning för tiden efter sjukdomstiden med lön (tilläggsdagpenning) och dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms i 1 § 1 och 2 mom.

3) om den som betalar ut prestatione inte på det sätt som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd har erhållit de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av innehållningen och om den skattskyldige inte företer sitt skattekort för betalaren, verkställs förskottsinnehållning enligt procenttalet i tabellen ovan i 8 § 2 mom. över i 1 mom. avsedda prestationer.

4) om en i lagen om försäkringskassor avsedd kassa betalar endast kompletterings- eller tilläggsdagpenning, verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms i 4 §.

På avkastning av ett avgångsunderstöd som räknats ut på det sätt som avses i 35 § och 143 § 1 och 2 mom. inkomstskattelagen (1535/92) och som en i lagen om försäkringskassor avsedd kassa betalat till en medlem av kassan verkställs förskottsinnehållning enligt 28 %.

10 §

Då åt skadad med stöd av obligatorisk olycksfalls- eller trafikförsäkring eller patientförsäkring eller med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statens medel (935/73) erläggs annan ersättning än pension eller livränta, verkställs förskottsinnehållning på det sätt som i 1 § 1 och 2 mom. är bestämt.

Vid utbetalning av prestationer avsedda i 1 mom. utöver tidigare ersättningar eller som engångsbetalning eller för flera perioder samtidigt eller retroaktivt för annan tid än skatteåret verkställs förskottsinnehållning enligt 50 %.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 50 % eller såsom i 4 § bestäms om biinkomster:

1) på ersättningar enligt 78 § inkomstskattelagen (1535/92) som utbetalas med anledning av en personskada;

2) på försäkringsutbetalningar av frivilliga försäkringar som avses i 79 § inkomstskattelagen;

3) på prestationer som erhållits som åter-bäring eller genom återköp eller som ändringsvärde av försäkringspremier för frivilliga pensionsförsäkringar;

4) på i 81 § 2 mom. inkomstskattelagen avsedd avkastning av en pensionsförsäkring med engångspremie och

5) på skattepliktiga ersättningar för vårddagar som betalas med stöd av en sjukhusförsäkring.

På försäkringsutbetalningar som med stöd av 34 § inkomstskattelagen (1535/92) anses vara kapitalinkomst verkställs förskottsinnehållning enligt 28 %.

11 §

På ersättningar för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden som utbetalas med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/91) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/91) verkställs förskottsinnehållning såsom det bestäms i 6 § och 10 § 1 och 2 mom.

4 kap.

Förskottsinnehållning på utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, på strejkunderstöd och alterneringsersättning

12 §

På förmåner som utbetalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och på utbildningsstöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) samt på sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93) betalas till en arbetslös som ämnar bli företagare skall förskottsinnehållning verkställas på sätt som bestäms i 1 § 1 och 2 mom. eller i 4 §.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 20 %:

1) på grunddagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa;

2) på det utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) som är lika stort som grunddagpenningen;

3) på arbetspraktikstöd som betalas med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93)

4) på dagpenning enligt förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice (1253/93) som utbetalas till handikappade och personer som deltar i yrkesvägledning;

5) på stöd som enligt statsrådets beslut utbetalas till ungdomar för sommararbete och

6) på arbetsmarknadsstöd som utbetalas med stöd av lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93).

Förskottsinnehållning verkställs emellertid inte på ovan i 2 mom. avsedda prestationer, om beloppet på prestationen är högst 20 mark per dag.

Då prestationer avsedda i 1 eller 2 mom. utbetalas utöver tidigare betalningar eller för annan tid än december som föregår skatteåret, verkställs förskottsinnehållning avvikande från 1 eller 2 mom. enligt procenttalen i följande tabell:

Ersättning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa mk/dag Förskottsinnehållningsprocent
1,00-156,00 20
156,01-230,00 25
230,01-270,00 30
270,01-376,00 35
376,01-597,00 40
597,01-926,00 45
926,01- 50

Om den som betalar ut prestationen inte på det sätt som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd har fått de uppgifter som behövs för innehållningen och den skattskyldige inte företer sitt skattekort för utbetalaren, verkställs förskottsinnehållning också på prestationer som avses i 1 mom. enligt tabellen i 4 mom. ovan.

På deltidstillägg som utbetalas med stöd av förordningen om ändring av sysselsättningsförordningen (51/94) verkställs förskottsinnehållning på följande sätt:

Deltidstillägg mk/månad Förskottsinnehåll- ningsprsient
1,00-3000,00 20
3000,01-4000,00 25
4000,01- 30
13 §

På skattepliktiga strejkunderstöd som respektive arbetsmarknadsorganistion utbetalat med anledning av en stridsåtgärd eller på annat motsvarande understöd verkställs förskottsinnehållning enligt procenttalen som framgår av tabellen i 12 § 4 mom.

14 §

På alterneringsersättning som avses i lagen om alterneringsersättning verkställs förskottsinnehållningen på sätt som avses i 1 § 1 mom. och i 2 mom. eller i 4 §, om alterneringsersättningens belopp baserar sig på arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

På alterneringsersättningen som avses ovan i 1 mom. verkställs förskottsinnehållningen enligt 20 procent, om dess belopp baserar sig på grunddagpenning i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

5 kap.

Förskottsinnehållning på stöd för vård av barn i hemmet

15 §

På stöd för vård av barn i hemmet och på stöd för närstående som betalas till föräldrar till handikappade eller sjuka minderåriga barn verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms i 1 § 1 och 2 mom. Erhåller den skattskyldige samtidigt annan inkomst på vilken förskottsinnehållning skall verkställas och innehållningen verkställs enligt den innehållningsprocent för huvudsyssla som avses i 1 §, verkställs förskottsinnehållningen på stöd för vård av barn i hemmet och på i denna paragraf avsedda stöd för närståendevård på det sätt som i fråga om biinkomster bestäms i 4 §.

6 kap.

Förskottsinnehållning på vuxenstudiepenning

16 §

På vuxenstudiepenning som avses i 2 § lagen om studiestöd (65/94) skall förskottsinnehållning verkställas enligt 20 procent.

7 kap.

Förskottsinnehållning på prestation enligt lagen om lönegaranti och statstjänstemannalagen

17 §

På prestation som med stöd av lagen om lönegaranti (649/73) såsom lönegaranti utbetalas till arbetstagare verkställs förskottsinnehållning procentuellt enligt följande:

Om prestationen är minst 20 mark och högst 7 500 mark, är förskottsinnehållningen 30 procent. På den del av prestationen som överstiger 7 500 mark är förskottsinnehållningen 50 procent.

Om utbetalaren är ett i 3 a § 2 mom. lagen om lönegaranti (1587/92) avsett konkursbo, verkställs förskottsinnehållning såsom det bestäms i 1 § 1 och 2 mom. eller 4 §.

På periodiskt återkommande ersättning som utbetalas med stöd av tjänstemannalagen (750/94) verkställs förskottsinnehållning på det sätt som om lön i 1 och 4 § är bestämt.

8 kap.

Förskottsinnehållning på prestationer som avses i 6 § lagen om förskottsuppbörd

18 §

På prestationer avsedda i 6 § 1 mom. 1 punkten lagen om förskottsuppbörd (1215/94) som betalas till fysiska personer skall förskottsinnehållning verkställas enligt det förordnande om personlig innehållningsprocent som för den skattskyldige antecknats på skattekortet för biinkomster eller på annat skattekort.

På prestationer avsedda i 6 § 1 mom. 1 punkten lagen om förskottsuppbörd (1215/94) som betalas till samfund avsedda i 3 §, sammanslutningar avsedda i 4 § och samfällda förmåner avsedda i 5 § inkomstskattelagen skall förskottsinnehållning verkställas enligt 15 %.

På prestationer som skall betalas till fysiska personer och som avses i 6 § 1 mom. 2 och 3 punkten lagen om förskottsuppbörd (1215/94) skall förskottsinnehållning verkställas på sätt som bestäms om förskottsinnehållning på lön.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 28 % på ersättningar som erhållits på basis av ett patent, en upphovsrätt eller annan med dem jämförbar rätt, om patentet, upphovsrätten eller annan med dem jämförbar rätt har erhållits genom arv eller testamente eller anskaffats mot vederlag.

9 kap.

Förskottsinnehållning på fondandel och överskott som personalfond utbetalat

19 §

Förskottsinnehållning på fondandel och överskott som personalfond utbetalat verkställs på sätt som i 4 § är bestämt om biinkomst.

10 kap.

Förskottsinnehållning på avträdelseersättning för lantbruksföretagare

20 §

På en avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) verkställs förskottsinnehållning enligt bestämmelserna i 1 § 1 och 2 mom. eller 4 §.

11 kap.

Förskottsinnehållning på sysselsättningspenning till fånge i öppen anstalt

21 §

På sysselsättningsspenning till fånge som avtjänar straff i öppen anstalt verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms i 1 § 1 och 2 mom.

12 kap.

Övriga bestämmelser om verkställande av förskottsinnehållning

22 §

På alla i detta beslut avsedda prestationer skall förskottsinnehållning verkställas så, att den del av innehållningen som överstiger hela mark inte beaktas.

23 §

Erhåller den skattskyldige sådan i detta beslut avsedd pension eller annan ersättning än lön på vilken förskottsinnehållning skall verkställas enligt 1 §, behöver den skattskyldige inte förete sitt skattekort för den som betalar ersättningen, om denne har fått innehållningsuppgifterna i skattekortet på det sätt som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd av skattestyrelsen eller av ersättningsmottagarens arbetsgivare med olycksfallsanmälan som avses i 39 § lagen om olycksfallsförsäkring, eller i fråga om trafikskada, med skadeanmälan som erhållits av arbetsgivaren.

24 §.

Företer den skattskyldige inte sitt skattekort för prestationens utbetalare och utbetalaren på det sätt som avses ovan i 22 § eller i 13 § lagen om förskottsuppbörd inte får de uppgifter som behövs för verkställande av förskottsinnehållning, och andra förordnanden i detta beslut om storleken på innehållningen inte skall tillämpas vid förskottsinnehållningen, skall förskottsinnehållning verkställas enligt 60 procent. Förskottsinnehållning verkställs dock inte, om en enskild, tillfällig prestation to talt uppgår till högst 50 mark.

Då den utredningsenhet som grundats av arbetsministeriets Kymmene arbetskraftsdistrikt fungerar som hushållsombud, verkställs förskottsinnehållningen avvikande från 1 mom. enligt följande tabell:

Lön mk/dag Förskottsinnehållningsprocent
20,00-132,00 30
132,01-165,00 35
165,01-231,00 40
231,01-330,00 45
330,01- 50
25 §

Förskottsinnehållning skall verkställas till ett lägre belopp än vad i detta beslut är bestämt, om den skattskyldige i god tid innan prestationen utbetalas företer ett skattekort som utvisar detta eller annat motsvarande förordnande som skattebyrån utfärdat.

På den skattskyldiges anhållan skall förskottsinnehållning verkställas till ett större belopp än vad i detta beslut är bestämt.

26 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996. Genom beslutet upphävs skattestyrelsens beslut av den 5 september 1995 (1130/95).

Helsingfors den 22 december 1995

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.