1804/1995

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1995

Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och bostadssamfunds deklaration

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 1 mom., 10 § 2 mom., 13 § 4 mom. och 17 § 3 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) beslutat:

1 §
Var skattedeklarationen skall lämnas in

Skattedeklarationen skall lämnas in till det länsskatteverk inom vars område den skattskyldige eller sammanslutningen hade sin hemkommun vid utgången av skatteåret före det ifrågavarande skatteåret. Om makar, på vilka inkomstskattelagens stadganden om makar tillämpas, har olika hemkommuner, skall hustrun lämna in sin skattedeklaration till mannens hemkommuns länsskatteverk.

En skattskyldig person som har flyttat till Finland skall lämna in sin skattedeklaration till det länsskatteverk inom vars område han först har bosatt sig efter inflyttningen.

Skattedeklarationen kan också lämnas in till ett annat länsskatteverk, för vidarebefordran till det behöriga länsskatteverket.

2 §
Var en begränsat skattskyldig skall lämna in skattedeklarationen

En begränsat skattskyldig skall lämna in sin skattedeklarationen till det länsskatteverk inom vars område näringsverksamheten har idkats från ett fast driftställe. Om en begränsat skattskyldig äger en fastighet i Finland, skall skattedeklarationen angående denna lämnas in till det länsskatteverk inom vars område fastigheten är belägen. Om en begränsat skattskyldig i ett finländskt samfund har ägt aktier eller andelar med stöd av vilka han har besuttit en fastighet eller en del av den, skall skattedeklarationen till denna del lämnas in till det länsskatteverk inom vars område samfundet har hemort. För övriga inkomster skall skattedeklarationen lämnas in till Nylands länsskatteverk.

3 §
Inlämning av skattedeklaration till Ålands skattebyrå

Om en begränsat skattskyldig har inkomster som härrör från Åland, skall en skattedeklaration lämnas in till Ålands skattebyrå.

Ett samfund skall i fråga om inkomster som har förvärvats på Åland lämna in en skattedeklaration till Ålands skattebyrå.

4 §
Inlämningstidpunkten

Skattedeklarationen skall för varje skatteår lämnas in senast den 31 januari följande år.

En skattskyldig eller sammanslutning som bedriver jordbruk eller skogsbruk får lämna in sin skattedeklaration senast den sista februari.

En näringsidkare eller näringssammanslutning vars räkenskapsperiod har upphört den 1 oktober eller senare har rätt att lämna in sin skattedeklaration senast den 31 mars.

Ett samfund och en samfälld förmån skall lämna in sin skattedeklaration inom fyra månader från utgången av den månad då räkenskapsperioden upphör.

Staten, kommunerna och samkommunerna samt den evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar skall lämna in sin skattedeklaration senast den 30 april.

Ett renbeteslag skall lämna in sin skattedeklaration senast den 31 januari året efter skatteåret.

5 §
Bostadssamfunds särskilda deklarationstid

Ett bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, bostadsandelslag eller något annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en viss lägenhet i en byggnad som ägs av samfundet, skall senast den 31 januari det år som följer på skatteåret meddela grunderna för lägenhetens beskattningsvärde och de förändringar som har skett i fastigheten eller byggnaden samt de uppgifter som avses i 17 § 2 mom. lagen om beskattningsförfarande.

Uppgifterna skall lämnas i maskinläsbar form eller på annat av skattestyrelsen godkänt sätt till det länsskatteverk inom vars område uppgiftslämnaren har sin hemort.

6 §
Makars deklarationstid

Om skattskyldiga på vilka inkomstskattelagens stadganden om makar tillämpas har olika lång inlämningstid för sina skattedeklarationer, får de lämna in deklarationerna inom den längre inlämningstiden.

7 §
Från deklarationsskyldigheten undantagna inkomster

I skattedeklarationen uppges inte följande inkomster som erhållits från Finland. En prestation skall likväl uppges om den utgör inkomst av jordbruk eller annan näringsverksamhet;

1) pension eller livränta, utom när det är fråga om skattepliktig sytning i enlighet med 37 § inkomstskattelagen, ej heller en prestation som betalats såsom återbäring, genom återköp eller såsom ändringsvärde av pensionsförsäkringens försäkringspremier,

2) dag-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning som erhållits med stöd av sjukförsäkringslagen, ej heller andra i nämnda lag, i folkpensionslagen eller patientskadelagen avsedda ersättningar för minskade inkomster eller försämrad utkomst,

3) sådan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som utbetalas med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd,

4) i 34 § inkomstskattelagen avsedd försäkringsutbetalning på grundval av livförsäkring, återbäring av försäkringspremier och belopp som erhållits genom återköp eller för ändringsvärde,

5) dagpenning som utbetalats med stöd av annan försäkring än den som avses i 2, 3 och 4 punkten eller för annan motsvarande ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, ej heller vårddagsersättning som utbetalats med stöd av sjukhusförsäkring,

6) sådan dagpenning och ersättning för förlorad inkomst, som fåtts med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86),

7) sådan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som utbetalats med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (953/73),

8) förmån som utbetalats med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), ej heller utbildnings- och specialstöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90),

9) understöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93) utbetalats till en arbetslös person som ämnar bli företagare eller till en arbetslös person med handikapp, ej heller motsvarande understöd som utbetalats med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60),

10) sådant arbetspraktikstöd eller stöd för sysselsättning på eget initiativ, som med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93) utbetalats till en arbetslös person,

11) studiepenning och vuxenstudiepenning som utbetalats med stöd av lagen om studiestöd (65/94),

12) stöd för vård av barn i hemmet,

13) periodisk ersättning som utbetalats med stöd av statstjänstemannalagen (755/86),

14) särskild ersättning som utbetalats med stöd av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentation (657/89),

15) reservistlön,

16) sjöarbetsinkomst som avses i 74 § inkomstskattelagen (155/92),

17) sådana inom byggnadsbranschen utbetalda semesterlöner, semesterersättningar och semesterpremier (semesterpenningar) som arbetsgivaren enligt riksomfattande kollektivavtal redovisat till Postbanken på en arbetsgivarorganisations särskilda postgirokonto,

18) fondandel och överskott som personalfonder utbetalat till sina medlemmar,

19) dagpenning enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91),

20) rehabiliteringspenning, rehabiliteringsunderstöd och ersättning för förlorad inkomst som för rehabiliteringstiden betalats med stöd av lagarna om rehabilitering som ersätts enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen (625/91 och 626/91),

21) förmåner som utbetalats av kassor som avses i lagen om försäkringskassor (1164/92),

22) skattepliktigt understöd som utbetalats av vederbörande arbetsmarknadsorganisation på grund av arbetsstrid, inte heller annat därmed jämförbart understöd,

23) av kreditinstitut och finansiella institut samt av andra som yrkesmässigt handlar med eller förmedlar värdepapper betald eller förmedlad ränta som hör till tillämpningsområdet för lagen om förskottsuppbörd, ej heller eftermarknadsgottgörelse,

24) ränta vilken betalats av den som emitterat ett masskuldebrevslån och vilken hör till tillämpningsområdet för lagen om förskottsuppbörd och avkastning som betraktas som ränta på lån,

25) vinstandel som en investeringsfond betalat,

26) avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92),

27) lönegaranti som lönegarantimyndigheten med stöd av lagen om lönegaranti (649/73) har utbetalat direkt till arbetstagaren, och inte heller med stöd av denna lag betald ränta,

28) ersättning som utbetalats på grund av patent, upphovsrätt och någon annan därmed jämförbar rättighet,

29) sådant i 27 a § socialvårdslagen (1365/92) avsett stöd för närståendevård, som betalats till ett handikappat eller sjukt minderårigt barns förälder,

30) arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93),

31) deltidstillägg enligt förordningen om ändring av sysselsättningsförordningen (51/94),

32) dagpenning som ges till sådana handikappade och sådana personer som får yrkesvägledning vilka avses i förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice (1253/93), och inte heller

33) sysselsättningspenning som betalas till fångar som avtjänar straff i öppen anstalt.

8 §
Från deklarationsskyldigheten undantagna avdrag

Den skattskyldige behöver inte i sin skattedeklaration redogöra för arbetstagarens pensionspremier, arbetslöshetsförsäkringspremier eller för andra i 96 § 1 mom. inkomstskattelagen avsedda helt avdragbara pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren uppburit av honom.

9 §
Personer som är befriade från deklarationsskyldigheten

En skattskyldig som inte har haft andra inkomster än sådana som enligt 7 § är undantagna från deklarationsskyldigheten eller annan skattepliktig förmögenhet än en bostad som han eller hans familj använder för stadigvarande boende, behöver inte deklarera bostaden som sin förmögenhet eller utan uppmaning lämna in en skattedeklaration, om det inte har skett någon förändring i de ovan avsedda uppgifterna om bostaden, vilka tidigare har lämnats för beskattningen.

10 §
Bostadssamfund som är befriade från deklarationsskyldigheten

Ett bostadssamfund är under nedan stadgade förutsättningar inte skyldigt att lämna in någon skattedeklaration. En skattedeklaration skall dock lämnas in om så särskilt yrkas. Med bostadssamfund avses bostads- eller fastighetsaktiebolag vars varje aktie ensam eller tillsammans med andra aktier berättigar till besittning av en lägenhet som är avsedd enbart för stadigvarande boende eller av ett till boendet anslutet utrymme i den byggnad som samfundet äger. Med bostadssamfund avses också bostadsandelslag.

En förutsättning för deklarationsfrihet är att

1) det är fråga om ett annat skatteår än bostadssamfundets första skatteår,

2) bostadssamfundet under skatteåret har fått in endast inkomster av ederlag, fondbetalningar, bruksavgifter, andra smärre ersättningar i anslutning till fastigheten eller smärre ränteinkomster och

3) bostadssamfundets beskattningsbara inkomst, efter att fastställda förluster dragits av, understiger 200 mark.

En förutsättning för deklarationsfrihet är också att till skattedeklarationen för ett senare skatteår fogas en kopia av resultaträkningen och balansräkningen för de efter inlämnandet av den föregående skattedeklarationen vinstbringande räkenskapsperioder, för vilka någon skattedeklaration inte har lämnats in.

11 §
Medverkande i försöket med skatteförslag

Fysiska personer och dödsbon vilkas hemort den 31 december 1994 är någon av de försökskommuner som nämns i 2 mom. och som av länsskatteverket fått ett meddelande om att de i den beskattning som verkställs för 1995 omfattas av försöket med skatteförslag, är inte skyldiga att lämna in skattedeklaration senast den 31 januari 1996.

Kommunerna som omfattas av försöket med skatteförslag är:

Asikkala, Askola, Borgnäs, Borgå, Borgå lk, Hankasalmi, Helsingfors, Hollola, Hyvinge, Imatra, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylä lk, Kervo, Konnevesi, Kuopio, Kärkölä, Lahtis, Laukaa, Leivonmäki, Luhanka, Muurame, Nastola, Nurmijärvi, Padasjoki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Saari, Sibbo, Sumiainen, Suolahti, Toivakka, Träskända, Tusby, Uleåborg, Uukuniemi, Uurainen, Vasa, Vehmersalmi, Ylikiiminki och Åbo.

En skattskyldig som avses ovan i 1 mom. skall lämna in sin skattedeklaration senast den 30 juni 1996. Den skattskyldige behöver emellertid inte lämna in någon skattedeklaration om han inte har andra inkomster, avdrag, tillgångar eller skulder eller inte framför några andra på beskattningen inverkande yrkanden än de som nämns i det skatteförslag som sänts till honom.

12 §
Inlämning av skattedeklarationer per post

En skattedeklaration som inkommit med posten anses ha inlämnats i rätt tid, om den till länsskatteverket adresserade postförsändelsen med deklarationen har inlämnats till posten inom den tid som stadgas i detta beslut.

13 §
Inverkan av hinder

Uppgifter och utredningar som inte kan fogas till skattedeklarationen då denna lämnas in, skall tillställas länsskatteverket omedelbart efter det hindret upphört.

14 §
Ikraftträdande och övergångsstadganden

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996. Beslutet tillämpas första gången på de skattedeklarationer som skall lämnas in för 1995, dock så att en skattskyldig som är bokföringsskyldig och vars räkenskapsperiod har löpt ut efter den 1 oktober 1995 skall lämna in sin skattedeklaration senast den 1 april 1996. En skattskyldig som avses i 4 § 5 mom. av beslutet skall lämna in sin skattedeklaration för 1995 senast den 1 april 1996. Beslutets 4 § 4-6 mom. tillämpas första gången från skatteåret 1996.

Helsingfors den 20 december 1995

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Erkki Laanterä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.