1803/1995

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1995

Miljöministeriets beslut om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer

Miljöministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms när miljöministeriets prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om fasta avgifter för vissa offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka miljöministeriet bär upp en avgift som bestäms på basis av självgostnadsvärdet är:

1) typgodkännande enligt byggnadslagen,

2) åtgärder föranledda av kvalitetskontroll i samband med typgodkännande,

3) återkallande av ansökan om typgodkännande, samt

4) godkännande av certifieringsorgan, kontrollorgan och provningslaboratorier.

3 §

Sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka miljöministeriet bär upp en fast avgift som bestäms på basis av det genomsnittliga självkostnadsvärdet eller med stöd av 6 § 3 mom. en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet är:

1) beslut om

förlängning av en i vattendomstolens utslag utsatt tidsfrist, 600 mark,

beviljande av undantagslov enligt byggnadslagen, 1800 mark, och avslag på ansökan om undantagslov, 600 mark,

byggnads- och åtgärdsförbud enligt byggnadslagen, på ansökan, 600 mark,

godkännande av den som skall göra upp en strandplan och av det område som skall planläggas, på ansökan, 2000 mark,

beslut i ärenden enligt 143 § byggnadslagen, på ansökan, 500 mark,

godkännande av återvinningssystem för detaljhandelsförpackningar för läskedrycker och alkoholdrycker, 750 mark,

som förts över från högsta förvaltningsdomstolen för behandling i regeringen, 500 mark;

2) tillstånd till

inlösning med stöd av byggnadslagen, 5000 mark;

3) beslut i fråga om besvär

som gäller strandplans erforderlighet, 500 mark,

över godkännande av den som skall göra upp en strandplan och av det område som skall planläggas, 500 mark,

över avgörande i samband med eller underlåtenhet att behandla besvär över undantagslov, 500 mark, eller, om undantagslovet beviljas på grund av besvären, 1500 mark,

med stöd av 16 § lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv, 800 mark,

över regionplan, 500 mark,

över generalplan, 500 mark,

över stadsplan, 500 mark,

över strandplan, 500 mark,

över byggnadsförbud, 500 mark,

över byggnadsordning, 500 mark;

Den i 3 punkten avsedda avgiften för beslut i besvärsärenden uppbärs dock inte av

1) en person som vederbörligen konstaterats vara medellös i ärenden som gäller hans rätt eller fördel,

2) en ändringssökande, som besvären eller underställelsen återtas, inte heller av

3) en ändringssökande vars besvär godkänns helt eller delvis, dock så att om udkantagslov beviljas på grund av besvären, uppbärsavgiften på 1800 mark.

4) övriga prestationer;

lagakraftsintyg i fråga om undantagslov till byggande, 100 mark,

diarieintyg och diarieutdrag, 50 mark.

4 §
Övriga prestationer

I 7 § lagen om grunder för avgifter till staten avsedda andra prestationer som bygger på beställning eller uppdragsgivning och om som miljöministeriet prissätter på affärsekonomiska grunder är

1) direktanvändning av datasystem och överlåtelse av data,

2) expert- och utbidlningstjänster,

3) undersökningar och utredningar,

4) utvecklingsbiståndstjänster,

5) informationssökningar och fjärrlån;

6) publikationer, tidningar och tidskrifter, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

7) fotokopior och annan kopiering,

8) användning av lokaliteter i ministeriets besittning.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

För de i 3 § 1-3 punkterna detta beslut avsedda beslut och tillstånd som har anhängiggjorts före den 1 januari 1994 uppbärs en avgift som är lika stor som den stämpelskatt som enligt gällande stadganden bärs upp innan detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 1995

Minister
Sinikka Mönkäre

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.