1788/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Förordning om stödjande av arbetslösas företagsamhet

På föredragning av arbetsministern

stadgas med stöd av 13, 16 och 28 § i sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/87):

1 §
Tillämpningsområde

Av de anslag som i statsbudgeten beviljats för stödjande av arbetslösas företagsamhet kan understöd beviljas för stödjande av arbete som baserar sig på arbetslösas eget initiativ samt av annan verksamhet som främjar arbetslösas sysselsättning och för ordnande av utbildning som stöder detta (företagsamhetsunderstöd).

2 §
Mottagare av företagsamhetsunderstöd

Företagsamhetsunderstöd kan beviljas i föreningsregistret införda föreningar och andra registrerade sammanslutningar vilkas verksamhetsmål enligt stadgarna eller andra motsvarande handlingar omfattar sådan verksamhet som hör till tillämpningsområdet för denna förordning.

Företagsamhetsunderstöd kan också beviljas ett av arbetslösa bildat andelslag vars syfte är att ordna arbete och möjlighet till arbete för arbetslösa (nyandelslag).

3 §
Åtgärder som berättigar till understöd

Företagsamhetsunderstöd kan beviljas

1) för en sammanslutnings hyresutgifter för mötes- och arbetslokaler samt för kostnader för iordningställande och möblering av dessa lokaler, kostnader för anskaffning av kontorsförnödenheter samt utgifter som föranleds av användningen av lokalerna,

2) för utbildningskostnader som föranleds av anordnande av kurser; som dylika kostnader kan godkännas elevernas kursavgifter, lärarnas föreläsningsarvoden, elevernas och lärarnas resekostnader samt mindre utgifter för anskaffning av undervisningsmaterial och läromedel,

3) för kostnader för marknadsföring av de arbetslösas kunnande och arbetsprestationer samt för kostnader som sammanslutningen förorsakas av anskaffning eller anordnande av arbetsplatser avsedda för arbetslösa,

4) för lönekostnader för sammanslutningens verksamhetsledare eller någon annan motsvarande person,

5) nyandelslag också för anläggningskostnader som föregår registrering men inte för den egentliga affärsverksamheten.

4 §
Särskilda förutsättningar för beviljande av företagsamhetsunderstöd

Företagsamhetsunderstöd kan inte beviljas, om sammanslutningen för de kostnader som avses i ansökan får statsandel eller annat än i denna förordning avsett statsunderstöd enligt prövning.

Företagsamhetsunderstöd kan inte beviljas nyandelslag, om inte den verksamhet som skall inledas beräknas ha förutsättningar att vara lönsam.

5 §
Den understödda verksamhetens varaktighet

Företagsamhetsunderstöd kan beviljas närmast för att starta den understödda verksamheten.

6 §
Företagsamhetsunderstödets storlek

Företagsamhetsunderstödet utgör högst 80 procent av det slutliga totalbeloppet av de kostnader för vilka betalning av understöd har godkänts.

7 §
Ansökan om och beviljande av företagsamhetsunderstöd

Ansökan om företagsamhetsunderstöd tillställs arbetskraftsbyrån. Till ansökan skall fogas uppgifter om bildandet av sammanslutningen. Arbetskraftsbyrån skall utan dröjsmål sända ansökningshandlingarna jämte sitt eget utlåtande om ansökan till arbetskraftsdistriktsbyrån.

Arbetskraftsdistriktsbyrån beslutar om beviljandet av företagsamhetsunderstöd.

8 §
Förskott på företagsamhetsunderstöd

Av företagsamhetsunderstödet betalas till mottagaren i förskott månatligen eller för en annan i beslutet om beviljande av understöd definierad period (betalningsperiod) 50 procent av det företagsamhetsunderstöd som enligt beslutet skall betalas för betalningsperioden. Hela det företagsamhetsunderstöd som hänför sig till sammanslutningens fasta kostnader för verksamheten under betalningsperioden betalas dock alltid i förskott. Som fasta kostnader betraktas härvid hyreskostnaderna för arbetslokaler samt andra avgifter som regelbundet förfaller till betalning, exempelvis el- och telefonkostnader.

Förskott betalas på grundval av sammanslutningens ansökan (ansökan om utbetalning av förskott) av den arbetskraftsdistriktsbyrå som nämns i beslutet om beviljande av understöd. I ansökan om utbetalning av förskott skall sammanslutningen redogöra för de till understöd berättigande fasta kostnader och andra kalkylerade kostnader för betalningsperioden vilka ligger till grund för ansökan om förskottsutbetalning.

9 §
Utbetalning av slutraten av företagsamhetsunderstödet

Skillnaden mellan de faktiska till understöd berättigande kostnaderna och det betalda förskottet (slutraten av företagsamhetsunderstödet) betalas till mottagaren för varje betalningsperiod i efterskott av den arbetskraftsdistriktsbyrå som nämns i beslutet om understöd.

Mottagaren av företagsamhetsunderstödet skall för utbetalningen av slutraten tillställa den arbetskraftsbyrå som nämns i beslutet om understöd en utredning om utbetalningarna, varav framgår de faktiska kostnader som den till understöd berättigande verksamheten förorsakat sammanslutningen under betalningsperioden, specificerade så som förutsätts i beslutet om understöd. Utredningen om utbetalningarna skall lämnas till arbetskraftsbyrån inom fyra veckor räknat från utgången av den betalningsperiod som utredningen gäller. Slutraten kan inte betalas på grundval av en för sent inlämnad utredning, om inte den betalande myndigheten, efter att ha försäkrat sig om att anslaget räcker till, anser att det finns synnerligen vägande skäl att betala understödet.

Slutraten av företagsamhetsunderstödet betalas med anlitande av postgirorörelsen på det postgirokonto som sammanslutningen uppgett i utredningen om utbetalningarna.

10 §
Upphörande med betalning och återkrav av företagsamhetsunderstöd

Vid upphörande med betalningen av företagsamhetsunderstöd och vid återkrav av betalt understöd iakttas på motsvarande sätt vad som i 50 § sysselsättningsförordningen (130/93) stadgas i fråga om sysselsättningsstöd.

Om mottagaren av företagsamhetsunderstöd inte till arbetskraftsbyrån lämnar in den utredning om utbetalningarna som avses i 9 § 2 mom., skall arbetskraftsdistriktsbyrån förordna att betalningen av företagsamhetsunderstöd skall upphöra och att det förskott på företagsamhetsunderstödet som betalts till understödstagaren skall återbetalas till staten jämte sådan ränta och dröjsmålsränta som stadgas i 50 § 1 mom. sysselsättningsförordningen.

Om det på grundval av utredningen om utbetalningarna upptäcks att det betalts ut mer i förskott än vad understödstagarens faktiska till understöd berättigande kostnader under betalningsperioden förutsätter, skall det belopp som betalts för mycket på anmodan av arbetskraftsdistriktsbyrån återbetalas till staten jämte nämnd ränta och dröjsmålsränta. Det förskott som betalts för mycket kan dock utan krav på återbetalning beaktas som avdrag vid utbetalningen av följande förskott eller slutraten av understödet.

11 §
Övriga föreskrifter

Arbetsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Företagsamhetsunderstöd enligt denna förordning kan beviljas för åtgärder som vidtas efter att denna förordning trätt i kraft.

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.