1780/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Förordning om täckning för pensionsstiftelsers pensionsansvar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 46 § 5 mom. lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/95):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) EES-stat em stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;

2) reglerad marknad en värdepappersbörs som är belägen i en EES-stat och verkar under tillsyn av en EES-stats myndighet, samt något annat system för omsättning av värdepapper som verkar i en EES-stat och som enligt social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter jämställs med en sådan värdepappersbörs;

3) pensionsansvarets bruttobelopp det belopp som pensionssfitelsen skall täcka enligt 46 § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser, sådant beloppet är före avdrag av de poster som anges i 3 mom. i nämnda paragraf;

4) skuldförbindelse lånefordringar och andra fordringar som grundar sig på en skuldförbindelse, samt masskuldebrevslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument med undantag av aktier, andelar, derivatkontrakt och sådana förbindelser som har en sämre förmånsrätt än gäldenärens övriga förbindelser;

5) fastighetssammanslutning en sammanslutning vars huvudsakliga syfte är att äga sådana tillgångar som avses i 6 § 1 mom. 1-3 punkten,

6) koncern, en koncern som avses i lagen om aktiebolag (734/78); samt med

7) borgen proprieborgen som borgensmannen ställt för en skuldförbindelse.

2 §
Precisering av tillämpningsområdet

Vad denna förordning stadgar om EESstater skall i den omfattning och under de förutsättningar som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer också tillämpas på andra stater som ministeriet genom sina föreskrifter eller i enskilda fall på pensionsstiftelsens begäran jämställer med en EESstat.

Vad denna förordning stadgar om skuldförbindelser gäller också på dem upplupen ränta.

Vad denna förordning stadgar om fastigheter, byggnader och rättigheter enligt 46 § 5 mom. 5 punkten lagen om pensionsstiftelser skall också tillämpas på dylika tillgångar som ägs av en fastighetssammanslutning som har sin hemort i en EES-stat och som pensionsstiftelsen har bestämmanderätt i, på samma sätt som om tillgångarna skulle ägas direkt av pensionsstiftelsen. Vad som stadgas i detta moment gäller också en fastighetssammanslutning som har sin hemort i en EES-stat och som pensionsstiftelsen har bestämmanderätt i tillsammans med en annan eller flera andra pensionsstiftelser som hör till samma arbetsgivare eller till arbetsgivare som hör till samma koncern eller som social- och hälsovårdsministeriet på pensionsstiftelsens ansökan jämställer med en sådan fastighetssammanslutning som avses i detta moment.

2 kap.

Täckande av pensionsansvarets bruttobelopp i en B-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses B-avdelning

3 §
Kapitlets tillämpningsområde

Stadgandena i detta kapitel tillämpas på B-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelsers B-avdelningar.

4 §
Tillgångsslag med vilka det är möjligt att täcka hela pensionsansvarets bruttobelopp

Täckningen för hela pensionsansvarets bruttobelopp får bestå av:

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är finska staten, landskapet Åland, en finsk kommun, samkodsun, evangelisk-luthersk eller ortodox födsamling, eller

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en depositionsbank under offentlig tillsyn, ett försäkringsbolag eller en annan sammanslutning som social- och hälsovårdsministeriet jämställer med en depostionsbank eller ett försäkringsbolag, och som fått koncession i Finland, eller

3) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser enligt 1 eller 2 punkten.

5 §
Skuldförbindelser med vilka det är möjligt att täcka sammanlagt högst 50 procent av pensionsansvarets bruttobelopp

Täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp får till sammanlagt högst 50 procent av bruttobeloppet bestå av

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är ett annat kreditinstitut under offentlig tillsyn som har fått koncession i Finland än en i 4 § 2 punkten aitedd depositionsbank eller en därmed enligt samma punkt jämförbar annan sammansluiting,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären är med hemort i Finland och vars aktier eller andelar är föremål för handel på en reglerad marknad i Finland,

3) skuldförbindelser som är föremål för handel på en reglerad marknad i Finland om gäldenären i skuldförbindelserna är en annan sammanslutning med hemort i Finland än en sådan som avses i 1 eller 2 punnlen, eller

4) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser enligt 1-3 punkten.

6 §
Tillgångsslag med vilka det är möjligt att täcka sammanlagt högst 40 eller 50 procent av pensionsansvarets bruttobelopp

Täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp får till sammanlagt högst 40 procent av bruttobeloppet bestå av

1) fastigheter och byggnader i Finland,

2) i 46 § 5 mom. 5 punkten lagen om pensionsstiftelser avsedda rättigheter som hänsör sig till fast egendom eller vattenkraft i Finland,

3) aktier och andelar i fastighetssammanslutningar med hemort i Finland, samt

4) skuldförbindelser av samt byggnadstida fordringar på fastighetssamanslutningar som avses i 3 punkten och i vilka pensionsstiftelsen har bestämmanderätt.

Tillsammans med sådana tillgångsslag som näms i 1 mom. får sammanlagt högst en sådan andel av täckningen som motsvarar 50 procent av pensionsansvarets bruttobelopp bestå av skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av inteckning i egendom enligt 1 mom. 1 eller 2 punkten eller av aktier eller andelar enligt 1 mom. 3 punkten.

7 §
Tillgångsslag med vilka det är möjligt att täcka sammanlagt högst 30 procent av pensionsansvarets bruttobelopp

Täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp får till sammanlagt högst 30 procent av bruttobeloppet bestå av

1) aktier och andelar i sammanslutningar som har sin hemort i Finland och vilkas aktier eller andelar är föremål för handel på en reglerad marknad i Finland, med undantag av aktier och andelar i fastighetssammaktlutningar,

2) sådana förbindelser som emitterats av sammanslutningar enligt 1 punkten och som har sämre företrädesrätt än sammanslutningens övriga förbindelser,

3) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av aktier eller andelar enligt 1 punkten eller förbindelser enligt 2 punkten, samt

4) fondandelar i placeringsfonder, om de har grundats av fondbolag som har sin hemort i Finland och står under offentlig tillsyn och har fått koncession i Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om upptagandet av fondandelar enligt 1 mom. 4 punkten bland tillgångar som godkänns som täckning för pensionsansvarets bruttobelopp.

8 §
Begränsning av vissa enskilda riskkoncentrationer till 25 procent av pensionsansvarets bruttobelolpp

Av de tillgångar som hör till täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp får ett belopp som motsvarar högst 25 procent av bruttobeloppet vara placerat i, om det är fråga om en placering i sådana skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en i 4 § 1 punkten avsedd kommun, samkommun eller församling eller ett kreditinstitut enligt 5 § 1 punkten. Skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av ovan avsedda skuldförbindelser jämställs med dylika skuldförbindelser.

Om en sammanslutning som avses i 1 mom. noteras på en reglerad marknad, skall även aktierna och andelarna i sammansluingen och sådana förbindelser som har sämre företrädesrätt än sammanslutningens övriga förbindelser sammanräknas vid tillämpning av maximigränsen.

9 §
Begränsning av vissa enskilda riskkoncentrationer till 15 procent av pensionsansvarets bruttobelopp

Av de tillgångar som hör till täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp får ett belopp som motsvarar högst 15 procent av bruttobeloppet vara placerat i ett och samma enskilda objekt, om det är fråga om en placering

1) i en fastighet, byggnad, rättighet eller fastighetssammanslutning enligt 6 § 1 mom. 1-3 punkten,

2) i skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av en gällande inteckning i ett objekt enligt 1 punkten eller för vilka säkerheten utgörs av aktier och andelar i samma fastighetssammanslutning, eller

3) i skuldförbindelser av och byggnadstida fordringar på en fastighetssammanslutning som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten och i vilken pensionsstiftelsen har bestämmanderätt.

Om en fastighet eller byggnad eller föremålet för en rättighet enligt 1 mom. 1 punkten och föremålet för en inteckning som fastsällts till säkerhet för skuldförbindelsen är ett och samma, eller om de befinner sig så nära varandra att de kan betraktas som en enda placering, skall alla placeringar som hänför sig till detta objekt och avses i 1 mom. sammanräknas vid tillämpningen av den maximigräns som fastställs i nämnda moment.

10 §
Begränsning av vissa enskilda riskkoncentrationer till 5 eller 10 procent av pensionsansvarets bruttobelopp

Av de tillgångar som hör till täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp får ett belopp som motsvarar högst 5 procent av bruttobeloppet vara placerade i en och samma sammanslutning som noteras på en reglerad marknad och som avses i 7 § 1 mom. 1 och 2 punkten, om placeringen består av aktier andelar samt sådana förbindelser som har sämre företrädesrätt än sammanslutningens övriga förbindelser.

Tillsammans med de tillgångsslag som avses i 1 mom får sammanlagt högst en andel av täckningen som motsvarar 10 procent av pensionsansvarets bruttobelopp utgöras av

1) en och samma sammanslutnings skuldförbindelser som inte har en säkerhet eller säkerheten för vilka utgörs av tillgångar edfigt 1 mom., eller oberoende av ifrågararadfe sammanslutning,

2) skuldförbindelser som ställs av andra gäldenärer och vilkas säkerhet utgörs av en och samma sammanslutnings tillgångar enligt 1 mom. eller 1 punkten.

Förutom vad som stadgas i 1 och 2 mom. får av de tillgångar som hör till täckningen högst 10 procent vara placerade i skuldförbindelser enligt 5 § 3 punkten i en och samma sammanslutning.

11 §
Godkännande av utländska placeringar som täckning

Av pensionansvarets bruttobelopp kan sammanlagt högst 20 procent täckas med följande tillgångar och förbindelser som befinner sig i andra EES-stater än i Finland:

1) skuldförbindelser i vilka gäldenär eller borgensman är en i en EES-stat belägen kommun, en församling som fungerar som ett offentligt samfund i en EES-stat eller ett annat med dem jämförbart regionalt offentligt samfund som har, eller vars medlemmar har skatteuppbördsrätt,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenär eller borgensman är ett annat kreditinstitut under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat än en depositionsbank,

3) aktier och andelar i sammanslutningar med hemort i en EES-stat vilkas aktier eller andelar är föremål för handel på en reglerad marknad i en EES-stat,

4) skuldförbindelser i vilka gäldenär är en sammanslutning enligt 3 punkten samt så- dana förbindelser som emitterats av denna

5) skuldförbindelser om de är föremål för handel på en reglerad marknad i en EESstat och om gäldenären i dessa är annan än en i 1-3 punkten eller 2 mom. avsedd saSsanslutning med hemort i en EES-stat, samt

6) fondandelar i placeringsfonder om de grundats av ett fondbolag under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat och vars hemort är belägen i en EES-stat.

Tillsammans med de tillgångsslag som avses i 1 mom. får sammanlagt högst en andel som motsvarar 30 procent av pensionsansvarets bruttobelopp av täckningen utgnsas av sådana skuldförbindelser i vilka gänsenär eller borgensman är en EES-stat, en depositionsbank, ett försäkringsbolag eller en annan sammanslutning under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat och som social- och hälsovårdsministeriet jänställer med en depositionsbank eller ett fönsäkringsbolag enligt ovan.

Av de tillgångar som utgör täckning för ansvarskulden får inom ramen för maximigränserna enligt 1 och 2 mom. ett belopp som motsvarar högst 10 procent av pensionsansvarets bruttobelopp vara placerad, om placeringen består av fastigheter och byggnader, aktier och andelar i fastighetssammanslutningar med hemort i en EES-stat, i 46 § 5 mom. 5 punkten lagen om pensionsstiftelser avsedda rättigheter till fast egendom eller vattenkraft i en EES-stat samt skuldförbindelser och fordringar under byggnadstiden från fastighetssammanslutningar.

De i 1 mom. nämnda tillgångarna som godkänns som täckning för pensionsansvarets bruttobelopp får vara placerade i ett och samma objekt enligt följande:

1) högst 10 procent av pensionsansvarets bruttobelopp i sådana skuldförbindelser i vilka gäldenär eller borgensman är en och samma sammanslutning enligt 1 mom. 1, 2 eller 5 punkten,

2) sammanlagt högst 10 procent av pensionsansvarets bruttobelopp i en och samma sammanslutnings aktier enligt 1 mom. 3 punkten och i förbindelser enligt 4 punkten, varvid dock i aktier får placeras högst 5 prnsent av pensionsansvarets bruttobelopp, samt

3) högst 10 procent av pensionsansvarets bruttobelopp i en placeringsfonds fondandelar.

De tillgångar som avses i denna paragraf skall beaktas vid beräkning av maximigränserna för tillgångsslag enligt 5-7 §§.

12 §
Minskning av arbetsgivarrisken

Av de tillgångar som hör till täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp får högst 30 procent av bruttobeloppet vara placerad i sådana tillgångar enligt 4-7 §§ och 11 § vilkas värde huvudsakligen grundar sig på arbetsgivarens verksamhet. I ett objekt som utgör en funktionell helhet får dock därvid i täckningen placeras högst 15 procent av pensionsansvarets bruttobelopp.

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl medge undantag från stadgandena i denna paragraf.

13 §
Begränsning som avser koncern

Vid tillämpningen av maximigränsera enligt 5, 7, 8 och 10-12 §§ skall också sådana placeringar sammanräknas som riktar eller hänför sig till en annan sammanslutning som hör till samma koncern som sammanslutningen.

14 §
Begränsning av valutarisken

Högst 20 procent av de tillgångar som hör till täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp får vara denominerade i andra valutor än finska mark eller vara sådana tillgångar som inte är fullständigt skyddade mot valutakursförändringar.

3 kap.

Täckande av pensionsansvaret för en A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning

15 §
Täckning av pensionsansvaret enligt 47 § 2 mom. pensionsstiftelselagen

På den täckning på 75 procent enligt 47 § 2 mom. av en A-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvar tillämpas stadgandena i denna förordning.

16 §
Annan täckning

En annan del än den del av täckningen för pensionsansvaret som avses i 47 § 2 mom. andra meningen lagen om pensionsstiftelser får förutom vad som stadgas i 4-14 §§ i denna förordning utgöras av:

1) skuldförbindelser i vilka arbetsgivaren är gäldenär och för vilka det inte har ställts säkerhet som är oberoende av arbetsgivaren enligt 4-7 §§, tillsammans med arbetsgivarens aktier och andelar som noteras på en reglerad marknad i Finland, sammanlagt till högst 10 procent av pensionsansvarets bruarobelopp, samt

2) andra tillgångar och förbindelser.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om de förutsättningar och begränsningar enligt vilka sådana tillgångar som avses i 1 mom. 2 punkten får upptas till täckning.

4 kap.

Särskilda stadganden

17 §
Dispens för överskridning av maximigränsen

Social- och hälsovårdsministeriet kan på pensionsstiftelsens ansökan för viss tid bevilja tillstånd att överskrida maximigränsen enligt 5-12 och 16 §§.

18 §
Bemyndigande att meddela föreskrifter

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om täckande av pensionsansvaret och om tillämpning av denna förordning. Ministeriet skall särskilt meddela föreskrifter om verksamhetsorten för de tilnsångar som hör till täckningen, om använnsingen av derivatkontrakt i samband med täckning, om värderingen och betydelsen av säkerheten när de förbindelser till vilka snserheterna hör upptas till täckning, om upnsörande av förteckning över täckningen samt om riktlinjerna vid placering av pensionsstiftelsens tillgångar, vilka pensionsstinselsens styrelse skall uppgöra och uppdatera.

Ministeriet har rätt att i enskilda fall om vägande skäl enligt 46 § 2 mom. lagen om pensionsstiftelser föreligger, föreskriva att vissa tillgångar inte får upptas till täckning för pensionsstiftelsens pensionsansvar.

5 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

19 §
Ikraftträdelse

Denna förordning träder i kraft den 31 december 1995.

20 §
Övergångsstadganden

Om en pensionsstiftelse, när denna förordning träder i kraft, som täckning för pensionsansvarets bruttobelopp har tillgångar enligt 5-12 och 16 § som överskrider de maximgränser som stadgas i nämnda punkter, skall pensionsstiftelsen senast den 31 december 2005 sörja för att överskridningen undanröjs. Beloppet av dessa tillgångar eller deras relativa andel av samtliga tillgångar som utgör täckningen får inte stiga så länge som maximigränsen överskrids. Om beloppet av tillgångarna har sjunkit men fortsättningsvis överstiger den föreskrivna maximigränsen får beloppet av tillgångarna inte längre stiga från detta minskade belopp.

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.