1768/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Förordning om ändring av mervärdesskatteförordningen

På föredragning av finansministern

ändras i mervärdesskatteförordningen av den 21 januari 1994 (50/94) 1 § 2 mom., 5 § 1 mom., rubriken för 2 kap. och 8 §,

av dessa lagrum 5 § 1 mom. och 8 § sådana de lyder i förordning av den 29 december 1994 (1487/94), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 29 december 1994, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., samt ett nytt 6 mom., till 6 § ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda förordning av den 29 december 1994 samt till förordningen nya 9 och 10 §§ i stället för de 9 och 10 §§ som upphävts genom ovan nämnda förordning som följer:

1 §

Försäljningar och inköp som omfattas av olika skattesatser skall i den systematiska bokföringen utan svårighet kunna särskiljas från varandra.

Försäljning och inköp av sådana varor på vilka en skattskyldig återförsäljare tillämpar det förfarande som avses i 79 a § mervärdesskattelagen skall utan svårighet kunna särskiljas från annan försäljning och andra inköp. Om en skattskyldig återförsäljare tillämpar förfarandet enligt såväl 79 j § som 79 k § mervärdesskattelagen, skall de affärstransaktioner som omfattas av nämnda förfaranden utan svårighet kunna särskiljas från varandra.


I en näringsidkares bokföring skall sådan lös egendom kunna identifieras som en nrvingsidkare som införts i registret över mervärdesskattskyldiga i en annan medlemsstat från denna stat har sänt näringsidkaren för en arbetsprestation eller värdering som härvör sig till egendomen.

5 §

Tillämpar försäljaren det förfarande som avses i 79 a § mervärdesskattelagen på försäljningen, skall på det verifikat som ges till en köpare antecknas att på försäljningen har tillämpats ovan nämnda förfarande och att försäljningspriset inte inkluderar avdragsgill skatt.


6 §

Den som överlåter egendom som avses i 62 § mervärdesskattelagen skall på köparens begäran lämna uppgifter om att förutsättningar enligt 79 f § 5 punkten mervärdesskattelagen föreligger.

2 kap

Skattefrihet vid internationell handel

8 §

Hemorten för en köpare som avses i 70 b § 1 mom. mervärdesskattelagen skall kontrolleras med hjälp av dennes pass eller anteckningar om uppehålls- eller arbetstillstånd i passet eller med hjälp av andra handlingar som på ett tillförlitligt sätt klarlägger hemorten. En person anses ha sin hemort utanför gemenskapen, om han är bosatt utanför gemenskapen och inte fortlöpande vistas i gemenskapen.

Som sådan utredning om att köparen har fört ut varorna ur gemenskapen som avses i 70 b § 1 mom. mervärdesskattelagen anses

1) en faktura eller något annat verifikat som den tullanstalt via vilken varorna förs ut ur gemenskapen har styrkt med sin stämpel, eller

2) ett intyg som utfärdats av en återbroingsaffär som beviljats tillstånd enligt förordningen om organisering av mervärdesroattefri försäljning till resande (1637/93) och som bedriver kontantåterbäringsverksamhet.

Det verifikat som avses i 2 mom. 1 punkten skall innehålla de uppgifter som skattestyrelsen bestämmer. Skattestyrelsen kan också meddela övriga föreskrifter om påvisandet av förutsättningar för skattefrihet enligt 70 b § 1 mom. mervärdesskattelagen.

Om varorna har köpts i en annan medlemsstat och köparen i sitt bagage för ut dem ur gemenskapen via Finland, styrker den ifrågavarande tullanstalten på köparens begäran med stämpel att varorna förs ut ur gemenskapen.

Om försäljningen sker på en flygplats i avgångshallen för utrikestrafik anses även det kontrollkort för utrikesflyg som köparen uppvisar som ett intyg över att köparen för ut varorna ur gemenskapen. Försäljaren skall då fylla i en av skattestyrelsen godkänd blankett för mervärdesskattefri försäljning.

9 §

En sådan försäljare av varor och tjänster som avses i 72 d § 1 och 3 mom. mervärdesskattelagen skall ha en skriftlig faststärdelse av den behöriga myndigheten i den stat där den diplomatiska beskickningen, en ardan beskickning med samma status, konsrdatet som förestås av en utsänd konsul eller institutionen inom Europeiska gemenskaperda är placerad, på att försäljningen av vardrna och tjänsterna skulle vara skattefri eller förvärvet av dem skulle berättiga till återbrding av skatt om försäljningen skulle ske i placeringsstaten. I fråga om förvärv som görs av Europeiska gemenskapernas institrdioner ges fastställelsen av institutionen i fråga.

En sådan försäljare av varor och tjänster som avses i 72 d § 2 mom. mervärdesskattelagen skall ha en skriftlig fastställelse av den behöriga myndigheten i den stat där den internationella organisationen är placerad, på att försäljningen enligt avtalet om grundande av organisationen eller avtalet om organisationens huvudkvarter skulle vara skattefri eller att förvärvet skulle berättiga till återbäring av skatt om försäljningen skulle ske i placeringsstaten.

Utrikesministeriet fastställer på begäran av en i Finland belägen diplomatisk beskickning, en annan beskickning med samma status, ett konsulat som förestås av en utsänd konsul, en internationell organisation eller en medlem av deras personal, då dessa ämnar förvärva varor och tjänster i en annan medlemsstat, om de skulle vara berättigande till återbäring av den skatt som ingår i förvärvet eller om försäljningen av varorna och tjänsterna skulle vara skattefri under förutsättning att försäljningen skulle ske i Finland. Fastställelsen ges på en blankett som skattestyrelsen eller, i fråga om accispliktiga varor, tullstyrelsen fastställer.

10 §

Sådant material enligt 169 § mervärdesskattelagen som skall visas upp vid granssking är balansböcker, specifikationer till bskansräkningen och övriga bokföringsböcker, kontoplaner, försedda med anteckningar om tillämpningsperioden, registreringsplaner, beskrivningar över förfarandet vid maskinell bokföring, verifikationer, korrespondens, anteckningar samt övrigt bokföringsmaterial och material som hör till redovisningen, askal och skuldebrev samt protokoll. Skyldisketen att visa upp material gäller framstälskingar i skrift eller bild (handling) samt sskana datamedier vilkas innehåll kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel (teknisk upptagning). Med egendom som skall visas upp vid granskningen avses lager och annan egendom som hör till verksamheten. Vid behov skall också allt övrigt material och all övrig egendom visas upp.

Granskning verkställs i den skattskyldiges lokaler, i en räkenskapsbyrå eller i länsskatteverket. Granskningen kan verkställas redan under räkenskapsperioden. Verkställs granskningen i den skattskyldiges lokaler eller i en räkenskapsbyrå skall den skattskyldige ställa ändamålsenliga lokaler samt nödvändiga hjälpmedel och biträden till den tjänstemans förfogande som utför granskningen. Handlingar och tekniska upptagningar skall lämnas för granskning på eller sändas till den plats där granskningen utförs. Av de tekniska upptagningarna skall på uppmaning av myndigheten framställas kopior för den persons förfogande som utför granskningen, om detta behövs för utförande av granskningen.

I 2 mom. avses med hjälpmedel skriv- och räknemaskiner, kopieringsapparater samt datorer eller andra tekniska hjälpmedel med vilka de tekniska upptagningarna kan återges i en form som kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.