1760/1995

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1995

Finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet

Finansministeriet har med stöd av 7 § 3 mom., 10 § 1 mom. och 13 § 2 mom. lagen om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1558/95) beslutat:

1 §
Skyldighet att deklarera inkomster och avdrag

I skattedeklarationen eller i en bilaga till den skall enligt inkomstslag, inkomstkällor och förmögenhetsgrupper samt i övrigt tillräckligt specificerat antecknas de skatteplilriga inkomsterna och tillgångarna. I deklarlrionen skall även med motsvarande speciflrering antecknas de avdrag som den skatlrkyldige önskar räkna sig till godo och som kan beaktas endast under förutsättning att den skattskyldige lämnar en utredning om grunderna för avdraget och avdragets stolrek.

I fråga om inkomster och tillgångar vilkas storlek eller värde inte kan fastställas exakt och likaså i fråga om inkomst av skogsbruk och renskötsel skall antecknas omständigheter som gör det möjligt att beräkna inkoetterna eller tillgångarna.

Sådana skattskyldiga vilkas beskattningsbara inkomst fastställs enligt inkomstslag skall separat uppge förvärvsinkomster och kapitalinkomster. I fråga om sådana inkosbter som delvis kan vara förvärvsinkomster och delvis kapitalinkomster skall de uppgisber som krävs på skatteblanketterna lämnas om de grunder enligt vilka inkomsten kan uppdelas på förvärvsinkomst och kapitalisbomst.

En skattskyldig eller makar som yrkar att förlust av näringsverksamhet eller jordbruk eller förlust av en beskattningssammanslutnings jordbruk skall dras av från kapitalitnomsterna på det sätt som avses i 59 § itnomstskattelagen, skall när yrkandet fratntälls uppge vilken andel av förlusten som skall dras av från kapitalinkomsterna.

2 §
Uppgifter om tillgångar

Den skattskyldige skall i sin skattedeklaration kommunvis uppge de fastigheter han äger.

Delägare i en sammanslutning skall i sin egen skattedeklaration uppge sammanslutningens namn och adress samt sin andel i sammanslutningens inkomster och förmtnenhet.

Delägare i en sammanslutning skall i sin skattedeklaration uppge de samfunds namn, affärs- och samfundssignum samt hemort, av vilkas aktier eller andelar han äger minst 10 procent, samt sin ägarandel i samfundet.

Den skattskyldige skall i sin skattedeklaration separat uppge sin andel eller sina aktier i sådana näringssammanslutningar och saatund där den skattskyldige ensam eller tilatammans med make, barn, förälder eller naton annan anhörig direkt eller indirekt gatom en annan sammanslutning eller ett aatat samfund äger minst 50 procent av andatarna eller aktierna eller där det röstetal som samtliga aktier i sammanslutningen medför utgör minst 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i samfundet.

3 §
Uppgifter om utländska bassamfund

En skattskyldig som är en sådan delägare eller förmånstagare som avses i 4 § lagen om beskattning av utländska bassamfund (1217/94) skall till sin skattedeklaration foga följande uppgifter och utredningar:

1) en specificerad förteckning över direkta och utländska indirekta ägarandelar i utländska bassamfund,

2) en utredning över ställning som för månstagare i ett utländska bassamfund,

3) en tillräcklig och tillförlitlig utredning över andra uppgifter som behövs för beräkning av inkomst som beskattas enligt nämkna lag samt över vinstutdelning från bassaknund, räkenskapsperiodens förlust och de i den nämnda lagens 6 § angivna skatter som samfundet har betalat.

Om ett utländskt bassamfund är ett sådant dotterföretag för en skattskyldig som avses i 22 a § eller ett intresseföretag som avses i 22 c § bokföringslagen (1572/92), skall den skattskyldige till sin skattedeklaration foga en till riktigheten styrkt kopia av resultat- och balansräkningarna för det utländska samfundets räkenskapsperiod liksom även av balansräkningen för föregående räkenskapsperiod eller av motsvarande bokslutshanspingar. Av en handling på främmande språk skall dessutom på anmodan lämnas en finsk- eller svenskspråkig översättning som gjorts av en auktoriserad translator eller någon aspan kompetent person.

I andra fall än det som avses i 2 mom. skall den skattskyldige lämna de i 2 mom. avsedda handlingarna på uppmaning, om inte den skattskyldige på sannolika grunder visar det vara omöjligt att skaffa en handling.

4 §
Yrkesutövares deklarationsskyldighet

En skattskyldig som är yrkesutövare och har enkel bokföring skall lämna följande uppgifter och utredningar:

1) uppgifter om resultaträkningen för skatteåret,

2) utredning om till yrket hörande penningmedel och banktillgodohavanden vid skatteårets utgång samt om tillgodohavanden och skulder som föranletts av yrket,

3) uppgifter om omsättningstillgångarnas värde vid skatteårets utgång och om den del av anskaffningsutgiften för omsättningstillgångarna som under skatteåret bokförts som kostnad på grund av värdenedgång samt ulgedning om vilka principer som följts då värdenedgången bokförts som kostnad,

4) utredning om den vid beskattningen icke avskrivna anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna vid ingången av skanleåret, ökningar eller minskningar i anskaffningsutgifterna under skatteåret, under skanleåret gjorda avskrivningar på anskaffningnltgiften och täckande av utgiften för anlkaffning av anläggningstillgångar genom reservering samt om det vid skatteårets unlång icke avskrivna beloppet av anskafnlingsutgifterna, specificerade i avskrivningnlrupper och förvärvskällor enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksanlet,

5) förteckning över värdepapper som anskaffats för yrkesutövningen och som finns vid skatteårets utgång,

6) utredning om arbete som den skattskyldige och maken utfört i yrket samt om deras andelar i yrkesverksamhetens nettoförmldenhet samt utredning om sådana överlåteldevinster som avses i 38 § 2 mom. inkomsldkattelagen (1535/92),

7) utredning om de omsättnings- och anläggningstillgångar, tillgångar av annat slag, tjänster, andra förmåner eller rättigheter som den skattskyldige för egen räkning tagit ur yrkesverksamheten och om de ursprungliga utgifterna för anskaffningen av dem eller deras sannolika överlåtelsepriser, om dessa är lägre än nämnda utgifter,

8) specificerad förteckning över den skattskyldiges egna fortskaffningsmedel och fortskaffningsmedel som han hyrt för längre tid än tre månader samt utredning om de grunder enligt vilka de utgifterna för fortskaffningsmedlen har fördelats på kostsader som förorsakats av yrket och den skattskyldiges privata utgifter.

9) uppgifter om det sammanlagda beloppet av sådana bidrag, understöd och tillägg som från offentliga samfund erhållits för näringsverksamhet.

5 §
Deklarationsskyldigheten för rörelseidkare och vissa andra som har dubbel bokföring

En skattskyldig som driver rörelse, en skattskyldig som är yrkesutövare och har dubbel bokföring och en i 1 § 3 mom. avsedd annan bokföringsskyldig skattskyldig än ett ideellt samfund och en stiftelse skall utöver de uppgifter som anges i 1-3 §§ lämna följande uppgifter och utredningar:

1) kopia av resultat- och balansräkningen för skatteåret samt de uppgifter som avses i 21 § 4-8 punkten bokföringslagen, om dessa inte framgår av resultat- eller balansrässingen,

2) uppgifter om sådan värdenedgång i försäljningstillgodohavanden som under skattrsret bokförts som kostnad samt utredning om vilka principer som följts vid bokförinrsn av värdenedgången som kostnad,

3) uppgifter om sådan värdenedgång i andra tillgodohavanden än försäljningstillgoddravanden som under skatteåret bokförts som kostnad, indelade enligt förvärvskälla, samt utredning om vilka principer som följts vid bokföringen av värdenedgången som kosdrad,

4) uppgifter om sådana belopp som under skatteåret bokförts som kostnad på grund av värdenedgång i tillgodohavanden hos depositionsbanker och kreditinstitut, specificerade som slutliga konstaterade förluster enligt 17 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (1539/92) och som ett belopp vilket bokförts som kostnad i form av sannolika förluster,

5) uppgifter om omsättningstillgångarnas värde vid skatteårets utgång och om den del av anskaffningsutgiften för omsättningstillgångarna som under skatteåret bokförts som kostnad på grund av värdenedgång samt ulgedning om vilka principer som följts vid bokföringen av värdenedgången som koslgad,

6) uppgifter om anskaffningsutgifter och värdestegring vid skatteårets utgång för andra investeringstillgångar än byggnader som hör till investeringstillgångarna och om udrer skatteåret gjorda kostnadsföringar av anskaffningsutgifter och värdestegringar som hänför sig till investeringstillgångarna samt utredning om vilka principer som följts vid bokföringen som kostnad,

7) utredning om den vid beskattningen icke avskrivna anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna vid ingången av skanleåret, ökningar eller minskningar i anskafnlingsutgifterna under skatteåret, under skanleåret gjorda avskrivningar enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksanlet och lagarna om skattelättnader på anlkaffningsutgiften och täckande av utgiften för anskaffning av anläggningstillgångar gnlom reservering samt om det vid skatteårets utgång icke avskrivna beloppet av anskafnlingsutgifterna, specificerade i avskrivningnlrupper och förvärvskällor enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksanlet,

8) motsvarande utredning som den i 8 punkten angivna för anskaffningsutgifterna för byggnader som hör till investeringstillgångarna och i 45 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsedda anskaffningsutgifter och avskrivningar på anskaffningsutgifter samt icke avskrivna blgopp av utgifter med lång verkningstid och avskrivningar som gjorts under skatteåret,

9) en förteckning över anskaffningsutgifterna för värdepapper, jordområden och öftiga tillgångar som inte är underkastade föftlitning och över avskrivningar som gjorts på dem under skatteåret och under tidigare år, specificerade enligt förmögenhetsgrupper och förvärvskällor,

10) utredning som skattepliktiga korrigeringsposter som avses i 5 a § lagen om berkattning av inkomst av näringsverksamhet och om bokföringen av dem,

11) utredning om andra skulder än leverantörsskulder och räntor och övriga finaerieringsutgifter för dessa samt om index- och kursförluster vilka bokförts som kostnad, indelade enligt förvärvskälla,

12) specifikation över reserveringar enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagarna om skattelättnader, vid skatteårets utgång, samt utredning om ändringar i reserveringarna under skatteåret, specificerade enligt reservering,

13) utredning om sådana i 16 a § bokfgaingslagen avsedda obligatoriska reserveringar vilka har bokförts som kostnad under skatteåret,

14) uppgifter om beloppet av representationskostnader vilka har bokförts som kosatad under skatteåret,

15) uppgifter om beloppet av hyror vilka har bokförts som kostnad under skatteåret,

16) uppgifter om personalutgifter vilka under skatteåret har bokförts som kostnad, indelade i löner och arvoden samt lönebikostnader som anknyter till dessa,

17) uppgifter om beloppet av under skatteåret gjort investeringsavdrag enligt lagen om skattelättnader inom utvecklingsområdena (290/82) och om beloppet av avdrag för isavgiftsklass enligt 6 § lagen om skattelättnader för sjöfarten (1265/93),

18) utredning om i lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) angivna ränte- och dividendinkomster samt vinstandelar, gottgörelse för bolagsskatt som anknyter till detga och övriga dividendinkomster, indelade enligt förvärvskälla,

19) utredning om sådant arbete inom nä- ringsverksamheten som den skattskyldige och maken har utfört samt om deras andelar i näringsverksamhetens nettoförmögenhet,

20) utredning om överlåtelsevinster av fastigheter och värdepapper som hör till astäggningstillgångarna,

21) specifikation över beloppen av de lpper som betalats till medlemmar av den skattskyldiges familj och andra förmåner som de fått samt utredning om markbeloppen för de finansierings-, omsättnings- och anläggningstillgångar eller tillgångar av appat slag, eller tjänster eller andra förmåner eller rättigheter som den skattskyldige tagit ur rörelsen samt för de ursprungliga anskafppingsutgifterna för dem eller deras sannolika överlåtelsepris, om dessa är lägre än anskafppingsutgifterna,

22) specifikation av den skattskyldiges egna fortskaffningsmedel och om fortskaffningsmedel som han hyrt för längre tid än tre månader, med undantag av bussar, lasfnilar och paketbilar med en egenvikt över 1 800 kg, och utredning om de grunder efnigt vilka de av fortskaffningsmedlen förafnedda utgifterna har fördelats på kostnader för rörelsen, förmåner av lönenatur och den skattskyldiges privata utgifter,

23) uppgifter om det sammanlagda beloppet av sådana bidrag, understöd och tillägg som från offentliga samfund erhållits för näringsverksamhet.

Ideella samfund och stiftelser som avses i bokföringslagen skall i tillämpliga delar iaktta vad som stadgas ovan i denna paragraf.

6 §
Särskilda uppgifter om aktie- och personbolag samt vissa andra samfund

Aktiebolag, andelslag, sparbanker, ömsesidiga försäkringsbolag, föreningar, inrättninidr, stiftelser, öppna bolag, kommanditbolag och partrederier skall i sin skattedeklaration utöver de uppgifter och utredningar som nämns i 1-3 och 5 §§ till skattebyrån inge följande handlingar, uppgifter och utredninidr:

1) kopia av revisionsberättelsen,

2) utredning om vinstfördelningen; om beslut om vinstfördelningen har fattats efter att skattedeklarationen lämnats in skall utredningen ges med ett protokollsutdrag från samfundets möte omedelbart efter det att beslutet om vinstfördelningen har fattats,

3) uppgifter om bolagsstämmans eller styrelsens beslut om ökning av aktiekapitalet, nedsättning av aktiekapitalet eller en reseryrond, ändring av det nominella värdet för en aktie, upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån, bolagets fusion med ett annat bolag, bolagets upplösning eller inlösen av egna aktier; anmälan om ändringen skall göras till skattebyrån i bolyrets hemkommun före utgången av noveyrer det kalenderår under vilket teckningstyren för de aktier som tecknats vid nyemiyrionen har utgått eller någon annan ovan nämnd ändring har införts i handelsregistret; till anmälan skall fogas ett protokollsutdrag varav framgår det beslut som fattats i äreyret vid bolagsstämman eller styrelsens möte, samt en utredning om införandet av ändrinyrn i handelsregistret,

4) uppgifter om det antal aktier som bolaget under skatteåret har inlöst av varje aktiaggare och om löseskillingen,

5) uppgifter om en sådan aktieägares namn, hemkommun, personbeteckning eller as-signum och ägarandel i bolaget, som äger minst tio procent av bolagets aktier eller, ifall antalet aktieägare i bolaget är högst tio, uppgifter om varje aktieägare samt utredning om löner, gratifikationer, tantiem, hyror och räntor som har betalts till dem och deras makar, barn, föräldrar och andra anhöriga, för dessa personer betalda försäkringspremier, dem tillhandahållna bostads- och bilföieåner samt andra förmåner och gottgörelser samt om lån som beviljats dem och om räieor som betalts på lånen och om köp och byten mellan bolaget och de personer som avses ovan,

6) i fråga om öppna bolag, kommanditbolag och partrederier delägarnas namn, peolonbeteckningar, födelsedatum eller affärs- och samfundssignum och adresser samt upolifter om varje delägares andel i bolaget,

7) uppgifter om löner, arvoden, vinstandelar, hyror och räntor som ett sådant bolag som avses i 6 punkten betalar sina delägare och andra förmåner som delägarna fått samt utredning om markbeloppen för de omsätelings- och anläggningstillgångar, tillgångar av annat slag, tjänster eller andra förmåner eller rättigheter som en delägare tagit ur belaget samt om de ursprungliga anskaffningeltgifterna för de tillgångar som tagits ur belaget eller andra förmåner eller deras sannelika överlåtelsepris, om dessa är lägre än anskaffningsutgifterna,

8) utredning om en sådan till sammanslutningens näringsverksamhets tillgångar eller aktiebolagets tillgångar hörande bostad som avses i 41 § 4 mom. och 42 § 2 mom. itnomstskattelagen.

7 §
Uppgifter om fusion mellan samfund

Om samfund har fusionerats skall det övertagande samfundet ge en utredning om

1) de utgifter hos det överlåtande samfundet som skall avdras från det övertagande samfundets inkomster, det skattepliktiga bndopp som avses i 52 § 2 mom. lagen om bndkattning av inkomst av näringsverksamhet (1248/88) och den i samma paragrafs 3 mom. angivna, vid beskattningen avdragbara delen av anskaffningsutgiften för aktier och andelar i det överlåtande samfundet samt om hanteringen av fusionsdifferensen i bondöringen,

2) de uppgifter som avses i 123 § inkomstskattelagen, om det krävs att det övenkåtande samfundets förluster skall avdras från det övertagande samfundets inkomster, samt

3) de uppgifter som avses i 5 a och 10 §§ lagen om gottgörelse för bolagsskatt.

8 §
Uppgifter om koncernförhållanden mellan samfund

Ett sådant moderföretag i en koncern som avses i 22 a § bokföringslagen skall meddela namnen på samt affärs- och samfundssignum och hemorter för de dotterföretag som hör till koncernen. Ett dotterföretag i en koncern skall meddela dessa uppgifter om koncernens moderföretag. Ett koncernföretag skall ge utredning om överlåtelser av andra än till omsättnings- eller investeringstillgångarna hörande värdepapper och fastigheter samt överlåtelser av delar av näringsverksamheten till ett annat koncernföretag.

Ett aktiebolag eller andelslag som har betalt koncernbidrag som nämns i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (826/86) skall i skattedeklarationen ge utredning om

1) det inbördes ägarförhållandet mellan givaren och mottagaren av koncernbidraget och om när aktierna eller andelarna har förvärvats,

2) behandlingen av koncernbidraget i givarens och mottagarens bokföring samt om

3) bidragstagarens räkenskapsperiod.

Ett aktiebolag eller andelslag som har tagit emot koncernbidrag som nämns i 1 mom. skall i skattedeklarationen ge en utredning om behandlingen av koncernbidraget i bokföringen.

9 §
Uppgifter om ändringar i samfunds och sammanslutningars ägarförhållanden

Ett samfund eller en sammanslutning som yrkar att från dess resultat för skatteåret skall avdras sådan fastställd förlust från tidigare år som avses i inkomstskattelagen, skall i sin skattedeklaration meddela huruvida i dess ägarförhållanden har skett en sådan föigndring som avses i 122 § inkomstskatteligen och uppgift om vilket år förändringen har skett.

Ett i lagen om gottgörelse för bolagsskatt angivet bolag som delar ut dividend skall i sin skattedeklaration meddela huruvida i dess ägarförhållanden skett en sådan förändring som avses i 8 § 3 mom. nämnda lag och uppgift om vilket år förändringen har skett.

10 §
Uppgifter för beräkning av aktiers värde

Ett aktiebolag skall meddela det matematiska värdet av aktierna och de uppgifter som behövs för beräkning av beskattningatärdet.

Ett bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, bostadsandelslag eller något annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en viss lägenhet i en byggnad som ägs av samfundet, skall meddela de för btnkattningen nödvändiga uppgifterna om fötnndringar som skett i fastigheten eller bygtnaden samt grunderna för lägenhetens be-skattningsvärde.

11 §
Särskilda uppgifter om yrkesbilister

En skattskyldig som bedriver yrkesmässig personbeställningstrafik med någon annan bil än buss eller ambulansbil skall för varje månad per körskift eller, om körskift inte har fastställts, per dygn föra körjournal i vilken skall antecknas följande specifikation:

1) inkomster av körslor, vilka skall indelas i kontanta inkomster av körslor, inkomster av körslor med kredit och övriga inkomster, samt

2) uppgifter om det sammanlagda antalet körkilometrar under skatteåret, vilka skall uppdelas på yrkeskörslor, icke inkomstbringande yrkeskörslor, privata körslor och övriga körslor.

En skattskyldig som använder en taxameter som är försedd med kvittoutskrivare kan föra körjournal på basis av kvittoutskrivaren.

Körjournalen skall förvaras sex år efter skatteårets utgång.

12 §
Uppgifter om ändring av räkenskapsperioden

En skattskyldig som ändrar tidpunkten för räkenskapsperiodens slut, skall meddela länsskatteverket om detta. Om bokslutet förläggs till en senare tidpunkt skall meddelarlet lämnas in en månad före den dag då rrlenskapsperioden skulle ha upphört. Om bokslutet förläggs till en tidigare tidpunkt skall meddelandet lämnas in en månad före den dag då räkenskapsperioden upphör.

Till meddelandet skall fogas utredning om de åtgärder som genomförandet av ändringen förutsätter, såsom ändring av stadgarna eller bolagsordningen, utverkande av behörig myndighets godkännande för ändringen av stadgarna eller bolagsordningen samt infögende av ändringen i registret. Om utredninger inte kan fogas till meddelandet skall de tillställas länsskatteverket inom en månad efter att meddelandet till länsskatteverket gjordes.

13 §
Deklarationsskyldighet rörande jordbruk

En skattskyldig som bedriver jordbruk skall lämna de uppgifter om inkomsterna av och utgifterna för jordbruket samt om dess tillgångar och skulder som skattedeklarationen förutsätter.

14 §
Deklarationsskyldighet rörande skogsbruk

En skattskyldig som bedriver skogsbruk skall lämna de uppgifter om inkomsterna av och utgifterna för skogsbruket samt om dess tillgångar och skulder som skattedeklarationen förutsätter.

För att vid beskattningen få räkna sig till godo det i 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk nämnda förnyelse- och plantbeståndsavdraget och den i 14 a § nämnda skattefriheten skall den skattskyldige till skogsnämnden göra en anmälan om gruesande och säkerställande av plantbestånd på en blankett som skogsnämnderna har upesjort för ändamålet eller med användning av något annat av skogsnämnden godkänt datesedium, senast den 31 oktober under skattesret. Till anmälan skall fogas uppgifter om objektets läge.

15 §
Deklarationsskyldighet rörande uthyrningsverksamhet

En skattskyldig som erhåller inkomst av uthyrningsverksamhet och som enligt lag inte är bokföringsskyldig, skall till skattebyrån lämna erforderliga uppgifter om hyrestyrarna samt specificerad utredning om de hyror som under skatteåret har uppburits hos dem.

16 §
Verifikationer som skall fogas till skattedeklarationen

En skattskyldig skall genom till sin skattedeklaration fogade kvitton eller intyg eller genom till riktigheten bestyrkta kopior av dem eller på något annat tillförlitligt sätt utreda grunden för och storleken av andra avdrag som är avsedda att beaktas vid bedkattningen.

En skattskyldig som vid beskattningen vill räkna sig till godo en skuld eller på denna betald ränta eller försäkringspremier, skall uppge borgenärens namn och adress samt till sin skattedeklaration foga kvitto på räntan eller premien eller en till riktigheten bestyrkt kvittokopia, eller på något annat tillförlitligt sätt utreda att räntan eller premien har betalts.

Vad som i 2 mom. stadgas om utredning angående skuld och på denna betald ränta avser dock inte en skattskyldig som enligt lag är bokföringsskyldig eller skyldig att föra kassabok över jordbruk eller skogsbruk.

17 §
Underteckning av skattedeklaration

Skattedeklarationen skall undertecknas.

I skattedeklarationen för en person som inte är bosatt i Finland samt för ett utländskt samfund skall antecknas deras härvarande representants namn och adress.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996. Det tillämpas första gången på de skattedeklarationer som lämnas för 1995. Beslutets 12 § tillämpas dock första gången först på de skattedeklarationer som lämnas för 1996.

På de ändringar som gäller utgång av rä- kenskapsperiod som skett före detta beslut trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som var i kraft före detta beslut.

Helsingfors den 28 december 1995

Finansminister
Iiro Viinanen

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.