1751/1995

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringspremie för försäkring enligt i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimivillkor samt om försäkringspremie för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande under år 1994

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av lagen den 30 december 1993 om temporär sänkning 1994 av den i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för ampetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och rmpaktörer i arbetsförhållande föreskrivna försäkringspremien samt om företagares försäkringmpremie 1994 (1536/93), sådan den lyder ändrad genom lag av den 29 december 1995 (1746/95),

ändrat 1 § 2 mom. samt 2 och 3 §§ i sitt beslut av den 30 december 1993 om försäkringspremie för försäkring enligt i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimivillkor samt om försäkringspremie för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvkriga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsfökrållande under år 1994 (1663/93) som följer:

1 §

Pensionsanstalten ansvarar åren 1996-2000 för amorteringen av ansvarsunderskottet och för den ränta enligt beräkningsgrunderna, som beräknas för ansvarsunderskottet, med ett belopp, som under ettvart år motsvarar en av social- och hälsovårdsministeriet särskilt fastställd procentsats av de i pensionsanstalten försäkrade arbetstagarnas i de i 1 mom. nämnda lagarna avsedda löner. Ansvarsunderskottet amorteras i fråga om de enskilda pensionsanstalterna i samma proportion. Under år 2000 beaktas överskottet eller underskottet vid utredningen av pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för pensionskostnaderna avseende året 2000. Pensionsskyddscentralen utreder pensionsanstalternas ansvar för åren 1996-2000, varvid de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda ansvarsfördelningsgrunderna iakttas i tillämpliga delar.

2 §

För amortering av ansvarsunderskottet uppbärs hos försäkringstagarna under åren 1996-2000 en tilläggspremie vars storlek är en av social- och hälsovårdsministeriet särskilt för varje år fastställd procentsats av i bolaget försäkrade arbetstagares sådana löner som avses i lagen om pension för arbetstagare. Denna procentsats är 0,4 för 1996.

Tilläggspremien och dess förskottsbelopp uppbärs i sin helhet såsom kontantbetalning. Beträffande uppbörden av tilläggspremien och dess förskottsbelopp gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som i specialgrunderna och försäkringsvillkoren stadgas om försäkringspremier, dock så, att de korrigeringar som efter år 2000 skall göras i de av försäkringstagaren till försäkringsbolaget lämnade uppgifterna om arbetstagares arbetsförhållanden inte beaktas vad gäller nedsättningen och tilläggspremien.

3 §

Vid uppbörden av i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och i lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande avsedd försäkringspremien för åren 1996-2000 höjs den fastställda försäkringspremieprocentsatsen med det belopp som avses i 1 § 2 mom. och 2 § 1 mom.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 29 december 1995

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.